Didaktika pro vysokoškolské učitele

Autor: Libuše Podlahová a kolektiv

 • Kód produktu: 89189
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 160
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4217-5
 • Datum vydání: srpen 2012
 • Běžná cena s DPH: 249 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -25 Kč
 • Vaše cena s DPH: 224 Kč
ks
  Na dotaz

Publikace je určena především mladým učitelům, kteří začínají svůj obor vyučovat na vysoké škole a nemají pedagogické vzdělání. Autoři aplikují didaktické zásady, metody a formy na podmínky výukového procesu v prostředí vysoké školy, vysvětlují efektivní metody a prostředky výuky. Důraz je kladen především na praktickou vyučovací činnost v každodenní praxi a možnosti racionalizace a zefektivnění výuky odborných předmětů na vysoké škole.OBSAH:OBSAH

ÚVOD

1. DIDAKTIKA V PRÁCI VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE

1.1 Pedagogická kompetence

1.2 Pojetí didaktiky jako vědy

1.3 Vznik didaktiky a vývoj jejího pojetí

1.4 Významné osobnosti v historii didaktiky

1.5 Proč tedy didaktika?

2. OBSAH A CÍLE VZDĚLÁNÍ

2.1 Obsah vzdělání

2.2 Obsah a kurikulum

2.3 Typy pojetí kurikula

2.3.1 Filozofické pojetí

2.3.2 Empirické a praktické pojetí

2.4 Vzdělávací standardy

2.5 Formy existence kurikula

2.6 Cíle výchovy a vzdělání

2.7 Dilemata cílů výchovy

3. VÝUKOVÉ CÍLE A JEJICH STRUKTURA

3.1 Požadavky na vlastnosti cílů výuky

3.2 Formulace cílů

3.3 Učební úlohy ve výuce

3.4 Formulace úloh

4. ORGANIZAČNÍ FORMY VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY

4.1 Přednáška

4.2 Příprava přednášky

4.3 Seminář

4.4 Příprava na seminář (cvičení)

4.5 Samostatné studium

4.6 Praxe

5. DIDAKTICKÉ (VYUČOVACÍ) METODY

5.1 Klasifikace metod

5.2 Výklad

5.3 Ukázka, demonstrace

5.4 Metody participativní, kooperativní

5.5 Procvičování

5.6 Dialogické metody

5.6.1 Rozhovor

5.6.2 Diskuse

5.7 Učení se z textu a vyhledávání informací

5.8 Skupinová práce

5.9 Projekty a samostatné práce

5.9.1 Projekty

5.9.2 Samostatná práce

5.10 Kompozice - esej, seminární práce

5.11 Tvůrčí práce - tvůrčí psaní

5.12 Učení se ze zkušenosti (praxe)

5.13 Exkurze

5.14 Brainstorming

5.15 Situační metoda

5.16 Inscenační metoda

5.17 Výuka podporovaná počítačem

6. DIDAKTICKÉ ZÁSADY

6.1 Význam a vývoj didaktických zásad

6.2 Základní didaktické zásady

6.2.1 Zásada komplexního rozvoje osobnosti studenta

6.2.2 Zásada vědeckosti

6.2.3 Zásada individuálního přístupu

6.2.4 Zásada spojení teorie s praxí

6.2.5 Zásada uvědomělosti a aktivity

6.2.6 Zásada názornosti

6.2.7 Zásada přiměřenosti

6.2.8 Zásada soustavnosti

6.2.9 Zásada trvalosti

7. DIDAKTICKÁ DIAGNOSTIKA

7. 1 Charakteristické problémy hodnocení

7. 2 Diagnostické metody používané při hodnocení

7.2.1 Pozorování

7.2.2 Rozhovor

7.2.3 Analýza výsledků činnosti

7.2.4 Zkoušení (ústní zkouška)

7.2.5 Didaktický test

7.3 Klasifikace

7.4 Další metody hodnocení

7.4.1 Slovní hodnocení

7.4.2 Alternativní formy hodnocení

8. TVORBA STUDIJNÍHO A VÝUKOVÉHO TEXTU

8.1 Typologie textů

8.2 Charakter textu

8.2.1 Studijní text

8.2.2 Metodický text

8.2.3 Distanční text

8.3 Obecné zásady při tvorbě učebního textu

8.4 Vyjadřování

8.5 Fáze tvorby textu

8.5.1 Východiska pro tvorbu textu

8.5.2 Studium odborné literatury

8.5.3 Osnova

8.5.4 Samotný text a jeho struktura

8.5.5 Korektury a recenzní řízení

8.5.6 Formální náležitosti

9. E-LEARNING A JEHO UPLATNĚNÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE

9.1 Vymezení pojmu e-learning a jeho složky

9.2 LMS systém jako nástroj pro realizaci efektivního e-learningu

9.2.1 Charakteristika LMS systému

9.2.2 Struktura a funkce LMS systému

9.3 Moderní typy realizace e-learningu

9.3.1 M-learning

9.3.2 Blended learning

9.3.3 E-twinning

DOSLOV

RESUMÉ

SUMMARY

PŘÍLOHA 1 - Aktivní slovesa pro formulaci výukových cílů a učebních úloh

PŘÍLOHA 2 - Slovníček základních pedagogických a didaktických pojmů

SEZNAM LITERATURY

REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?