Dlouhodobý majetek v účetnictví příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů z praxe

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: ekonomy a účetní příspěvkových organizací, odborné pracovníky jejich zřizovatelů, jakož i pro další odbornou veřejnost

Seminář je zaměřen na zachycení dlouhodobého majetku v účetnictví příspěvkových organizaci a jeho inventarizaci. V první část bude zaměřena na základní účetní operace při pořizování, odepisování a vyřazování všech typů majetku. Druhá část bude věnována správným postupům při inventarizaci majetku podle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

 • Výklad bude zaměřen zejména na:
 • vymezení hmotného a nehmotného majetku z pohledu zákona o účetnictví
 • správné ocenění majetku v účetnictví
 • metody odepisování podle ČÚS č. 708 • sestavení odpisového plánu
 • vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku jeho likvidace • škody • prodeje či předání jinému subjektu
 • přípravu na inventarizaci • sestavení plánu inventur • jmenování inventarizačních komisí
 • inventarizační činnosti a vyhotovení inventurních soupisů, zápisů a závěrů
 • zúčtování zjištěných rozdílů a sestavení inventarizační zprávy
 • rozdílům mezi fyzickou, dokladovou a zjednodušenou inventurou
 • dopad transferů (dotací, příspěvků, grantů a darů) do účetních a daňových odpisů
 • seminář bude obsahovat i praktické příklady zaúčtování a výstupů z inventur
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. října 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22327
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 090 Kč