Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti • možnosti, mantinely a rizika

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

Účastníci dostanou zdarma publikaci Zákoník práce sešit (ANAG, 1/2022)

Oblíbeným nástrojem personální praxe jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Tyto dohody jsou specifické pro české (a slovenské) právní prostředí a umožňují zaměstnance zavázat k práci „na zavolanou“ (on-call work) či k práci bez sjednaného rozsahu pracovní doby (zero-hours contract). Díky své flexibilitě jsou vítaným institutem a mnohdy jsou uzavírány i jako doplněk k pracovnímu poměru. Právní úprava dohod je poměrně kusá, nicméně i tak v sobě zahrnuje některé výkladové obtíže. Právě dohodám a jejich specifikům je věnován tento seminář.

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bude na semináři detailně rozebrána s tím, že důraz bude kladen na praktické příklady z vlastní praxe lektora, z judikatury a v neposlední řadě též ze zkušeností z kontrol inspektorátů práce, jichž se lektor měl možnost aktivně účastnit. Účastníci si tak ze semináře odnesou praktické znalosti v oblasti dohod, které jim umožní dohody využívat tak, aby předešli případným sporům se zaměstnanci i nedostatkům při kontrolách, a to včetně návrhu některých vzorových ustanovení, která lektor doporučuje v dohodách využívat.

Program semináře:

 • právní prostor pro sjednávání dohod
 • srovnání dohod s pracovním poměrem a možnosti praktického využití dohod
 • dohody a bezplatné stáže
 • uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce
 • uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti
 • souběh dohody a pracovní smlouvy nebo více dohod, kombinace dohod
 • využívání dohod při mateřské a rodičovské dovolené
 • pracovní doba na základě dohod
 • odměňování zaměstnanců na základě dohod • průměrný výdělek • účast na zdravotním a sociálním pojištění • dohoda a podpora v nezaměstnanosti
 • překážky v práci u zaměstnanců na základě dohod
 • dovolená u zaměstnanců na základě dohod
 • náhrada škody u zaměstnanců na základě dohod
 • pracovnělékařské služby u zaměstnanců na základě dohod
 • skončení právních vztahů z dohod
 • budoucnost dohod a směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. května 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19537
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat