Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p. o. v podmínkách roku 2023 • změny v účetních předpisech pro účtování dotací • vliv daňového balíčku • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: účetní územně samosprávnách celků a příspěvkových organizací zabývající se a zpracovávající agendu ohledně dotací

 • Platná legislativa v roce 2023 • postupný vývoj procesu promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně v závislosti na datu vydání platebního výměru • nové pokyny GFŘ
 • Zrušení Regionálních Rad - dopad na proces prováděných kontrol u příjemců dotací poskytnutých RR
 • Rekapitulace četnosti prováděných kontrol transferů finančními úřady • nejčastěji zjištěná pochybění • počet vydaných platebních výměrů a celková výše doměrků • Zveřejněná typologie zjištěných trestních činů.
 • Změna zákona č. 218/2000 Sb. v oblasti dotací čerpaných ze SR.
 • Vliv daňového balíčku – provozní x investiční dotace
 • Úloha vnitřního kontrolního systému u příjemce dotací – nejen před podáním žádosti.
 • Jaké podmínky poskytovatele dotací ze státního rozpočtu musí splnit p.o. a ÚSC v pozici příjemce transferu • Dotační terminologie, rozpočty dotací a jejich soulad s účetními předpisy
 • Povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu obcí a krajů, jejich oprávnění při ověřování plnění stanoveného účelu příjemci
 • Legislativa týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací.
 • Kontroly dotací prováděné poskytovatelem x kontroly prováděné správcem daně.
 • Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování, příklady • odpovědi MFČR na dotazy týkající se účtování transferů, vratek dotací, odvodů za porušení rozpočtové kázně a vyměřených penále.
 • Pokyn GFŘ D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
 • Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ • nově GFŘ D-43 a D – 46.
 • Příjemce dotace a DPH
 • Průběžné čerpání dotací, jejich účtování • dotace provozní a dotace na pořízení majetku • změny podmínek v průběhu dotace
 • Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů • podmínky poskytovatele
 • Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací • časové rozlišení • dohadné položky
 • Pojmy účetní doklady • podmínky průkaznosti účetnictví • oddělené vedení účetnictví dotačních projekt • úhrady dodavatelům
 • Účtování transferů na pořízení DM • zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu • časové rozlišování transferu • transferový podíl a jeho výpočet • změny TP v průběhu evidence majetku
 • Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku
 • Jak správně inventurovat zůstatek účtu 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku.
 • Podmínky výběru dodavatele • zákon o veřejných zakázkách • nabídkové řízení • dokumentace průběhu výběrového řízení • kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem
 • Udržitelnost projektu • kontroly oprávněnosti čerpání dotací • zákon o kontrole • porušení rozpočtové kázně a její důsledky • odvody dotací • sankce • možnosti prominutí odvodů i sankcí • příklady procesu kontrol dotačních projektů • judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně.
 • Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce
 • Pokyny pro semináře

  Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


  Pokyny pro videosemináře

  Objednávka

  Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

  Faktura - daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

  Informace

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 5. dubna 2023, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 24927
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 2 390 Kč Objednat