Ekonomie - stručný přehled 2019

Autor: Jena Švarcová

 • Kód produktu: 56511
 • Nakladatelství: CEED - Jena Švarcová
 • Počet stran: 302
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 9788087301241
 • Datum vydání: červenec 2019
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Tato učebnice je určena pro střední a vyšší odborné školy. Přehledně a v souvislostech dává studentům, kteří se poprvé setkávají s ekonomií, ucelenou představu o probíraných tématech: mikroekonomie, makroekonomie, mezinárodní ekonomické vztahy a evropské integrační procesy, právní stránka podnikání, podniková ekonomika, marketing, management, financování a účetnictví, hospodářská politika, daně, cla, finanční trhy, bankovnictví, pojišťovnictví.

Tato učebnice je v souladu se závaznými Rámcovými vzdělávacími programy MŠMT pro ekonomické obory.

 • Aktualizované vydání z roku 2019.
 • Tato učebnice ekonomie je určena pro studenty středních, vyšších odborných škol a speciálních ekonomických školení.
 • Přehledně dává studentům, kteří se poprvé setkávají s ekonomií, ucelenou představu o probíraných tématech:

- mikroekonomie
- makroekonomie
- mezinárodní ekonomické vztahy a evropské integrační procesy
- právní stránka podnikání
- podniková ekonomika
- marketing
- management
- financování a účetnictví
- hospodářská politika
- daně
- cla
- finanční trhy
- bankovnictví
- pojišťovnictví.

 • Již přes dvacet let se autorka snaží nabídnout aktuální průřez toho nejdůležitějšího, co vás v současném ekonomickém prostředí může potkat, a co by se vám mohlo hodit.

Obsah

1  Ekonomie jako věda                                                                                                  4
1.1  Ekonomie jako společenská věda...........................................................................4
   
1.1.1  Předmět ekonomie..............................................................................................4
    1.1.2  Ekonomie makro a mikro.....................................................................................4
    1.1.3  Vztah ekonomie k jiným vědám............................................................................4

2  Základní ekonomická východiska                                                                               5
2.1  Základní ekonomické systémy.................................................................................5
2.2  Historický vývoj ekonomických teorií.......................................................................7
2.3  Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času................................................................9
2.4  Teorie potřeb.........................................................................................................10

3  Základní ekonomické pojmy                                                                                     12
3.1  Hospodářský proces...............................................................................................12
    3.1.1  Výroba, výrobní faktory, hranice produkčních možností..........................................12
    3.1.2  Rozdělování a přerozdělování...............................................................................17
    3.1.3  Směna..............................................................................................................17
    3.1.4  Spotřeba...........................................................................................................18
3.2  Trh a jeho zákony...................................................................................................19
    3.2.1  Zboží, peníze.....................................................................................................19
    3.2.2  Zákony trhu........................................................................................................21
    3.2.3  Konkurence, hospodářská soutěž........................................................................25
    3.2.4  Selhání trhu.......................................................................................................26
3.3  Ekonomika a neziskový sektor................................................................................28
3.4  Hodnocení národního hospodářství........................................................................30
   
3.4.1  Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt........................................................31
    3.4.2  Čisté ekonomické bohatství.................................................................................34
    3.4.3  Problematika šedé a černé ekonomiky.................................................................34
3.5  Ekonomická rovnováha a ekonomický růst. Hospodářský cyklus............................36
3.6  Ceny a inflace.........................................................................................................38
3.7  Nezaměstnanost......................................................................................................41
3.8  Světové trhy a mezinárodní obchod........................................................................45
    3.8.1  Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě.......................................45
    3.8.2  MMF - Mezinárodní měnový fond...........................................................................47
    3.8.3  Evropská unie......................................................................................................47

4 Subjekty národního hospodářství                                                                                 54
4.1  Firmy a jejich právní formy.......................................................................................54
    4.1.1  Živnosti................................................................................................................55
    4.1.2  Obchodní zákoník, spojování podnikatelů se vznikem právnické osoby......................59
        4.1.2.1 Obecná ustanovení obchodního  zákoníku.........................................................60
        4.1.2.2 Obchodní společnosti a družstva......................................................................64
    4.1.3  Spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby...................................................70
    4.1.4  Státní podniky......................................................................................................71

5  Podniková ekonomika                                                                                                 74
5.1  Zakládání podniku....................................................................................................74
5.2  Majetková a kapitálová výstavba podniku................................................................74
5.3  Dlouhodobý majetek a technický rozvoj...................................................................75
   
5.3.1  Členění dlouhodobého majetku..............................................................................75
    5.3.2  Způsoby pořízení dlouhodobého majetku (DM)........................................................76
    5.3.3  Oceňování DM a odepisování DM...........................................................................77
    5.3.4  Evidence dlouhodobého majetku............................................................................81
    5.3.5  Reprodukce dlouhodobého majetku........................................................................82
    5.3.6  Technický rozvoj...................................................................................................82
5.4  Zásobování a logistika.............................................................................................. 84
    5.4.1 Členění oběžného majetku firmy a jeho koloběh........................................................84
    5.4.2  Zásady racionálního zásobování.............................................................................86
    5.4.3  Plán zásobování....................................................................................................87
    5.4.4  Řízení zásob.........................................................................................................87
    5.4.5  Právní stránka obchodních vztahů...........................................................................89
    5.4.6  Logistika...............................................................................................................91
    5.4.7  Evidence a doklady................................................................................................92
5.5  Výroba, jakost a inovace............................................................................................95
    5.5.1  Příprava výroby, plán výroby....................................................................................95
    5.5.2  Průběh výroby........................................................................................................97
5.6  Marketing, prodej.....................................................................................................100
   
5.6.1  Historie vývoje marketingu.....................................................................................101
    5.6.2  Rozlišení pojmů marketing a prodej........................................................................102
    5.6.3  Informační systém marketingu...............................................................................102
    5.6.4  Segmentace trhu..................................................................................................103
    5.6.5  Strategické plánování v marketingu.........................................................................105
    5.6.6  Marketingový mix (výrobek, cena, propagace, distribuce)..........................................108
    5.6.7  Prodej..................................................................................................................119
5.7  Ekonomický informační systém a účetnictví..............................................................123
   
5.7.1  Kalkulace.............................................................................................................123
    5.7.2  Účetnictví ............................................................................................................126
        5.7.2.1  Aktiva a pasiva...............................................................................................130
        5.7.2.2  Náklady a výnosy...........................................................................................136
        5.7.2.3  Rozpis rozvahy do soustavy účtů a postupy účtování v průběhu účetního období...139
        5.7.2.4  Směrná účtová osnova, účtový rozvrh................................................................141
    5.7.3  Účtování o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech, výnosech......................144
        5.7.3.1  Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek.................................................................144
        5.7.3.2  Účtová třída 1 - Zásoby....................................................................................151
        5.7.3.3  Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční úvěry.............163
        5.7.3.4  Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy.......................................................................166
        5.7.3.5  Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky........................................169
        5.7.3.6  Účtová třída 5 - Náklady...................................................................................173
        5.7.3.7  Účtová třída 6 - Výnosy....................................................................................174
        5.7.3.8  Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty...................................................176
    5.7.4  Inventarizace..........................................................................................................180
    5.7.5  Daňová evidence.....................................................................................................180
    5.7.6  Financování firmy....................................................................................................181
5.8  Personalistika.............................................................................................................191
5.9  Management...............................................................................................................197
   
5.9.1  Definice managementu a manažera..........................................................................197
    5.9.2  Role manažera.......................................................................................................198 
    5.9.3  Manažerské funkce................................................................................................199
        5.9.3.1  Plánování........................................................................................................200
        5.9.3.2  Organizování....................................................................................................202
        5.9.3.3  Výběr, rozmisťování a hodnocení pracovníka.......................................................205
        5.9.3.4  Vedení lidí........................................................................................................207
        5.9.3.5  Kontrola...........................................................................................................208
    5.9.4  Historie managementu.............................................................................................209
5.10 Informační systém podniku.........................................................................................212
5.11 Podnik a odbory..........................................................................................................213

6  Hospodářská politika                                                                                                      214
6.1  Funkce státu a jeho nástroje........................................................................................214
6.2  Daňový systém.............................................................................................................219
   
6.2.1  Daň z přidané hodnoty.............................................................................................221
    6.2.2  Spotřební daň.........................................................................................................226
    6.2.3  Daň z příjmu...........................................................................................................227
    6.2.4  Daň silniční............................................................................................................230
    6.2.5  Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti .........................................................230
    6.2.6  Daň z nemovitosti...................................................................................................231
6.3  Sociální a zdravotní pojištění.....................................................................................232
6.4  Celnictví......................................................................................................................233
6.5  Transformace ekonomiky ČR 1990-2007......................................................................235

7  Finanční trhy                                                                                                                  239
7.1  Struktura FT.................................................................................................................239
7.2  Peněžní trh..................................................................................................................239
7.3  Kapitálový trh..............................................................................................................243
7.4  Burzy a burzovní obchody...........................................................................................250
7.5  Bankovnictví................................................................................................................254
7.6  Pojišťovnictví...............................................................................................................262
    7.6.1  Trh pojišťovacích služeb...........................................................................................262
    7.6.2  Životní pojištění a penzijní připojištění........................................................................264
7.7  Jiné formy finančních produktů...................................................................................266

Chcete se na něco zeptat?