Finanční management (Grada)

Autor: Petra Růčková, Michaela Roubíčková

  • Kód produktu: 89147
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 296
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4047-8
  • Datum vydání: květen 2012
  • Vaše cena s DPH: 329 Kč
ks
    Na dotaz

Výhodou publikace je komplexnost a šíře zpracovaných poznatků z oblasti řízení financí. Prezentuje nejen základní teoretické přístupy, ale i jejich uplatnění a projevy v praxi. Autorky upozorňují na specifika realizace finančního managementu v ČR a odlišnosti vzhledem k zahraničí. Pozornost je zaměřena na aspekty vzniku a vývoje korporací, zdroje financování, metody hodnocení investic apod. Jako nedílnou součást správy korporací obsahuje kniha také problematiku dividendové politiky. Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je také finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční je téměř nerealizovatelné.OBSAH:1 Vznik a vývoj korporací jako nejvyššího stupně organizace firmy

1.1 Firma jednoho vlastníka

1.2 Společnost

1.3 Korporace

1.4 Vznik korporací – krátký historický exkurz

1.5 Cíl korporace

1.6 Naplňování cíle korporace

2. Investování

2.1 Budoucí a současná hodnota jednoduchá

2.1.1 Budoucí hodnota jednoduchá

2.1.2 Současná hodnota jednoduchá

2.1.3 Další formy úročení

2.2 Budoucí a současná hodnota proudu hotovostních toků

2.3 Budoucí a současná hodnota anuity

2.4 Současná hodnota perpetuity

3. Metody hodnocení investic

3.1 Metoda čisté současné hodnoty (NPV)

3.2 Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR)

3.2.1 Navzájem se vylučující projekty

3.2.2 Nekonvenční hotovostní toky

3.3 Metoda indexu ziskovosti (PI)

3.4 Metoda doby splatnosti (PBP)

3.5 Diskontovaná metoda doby splatnosti (DPBP)

4. Dlouhodobé zdroje financování

4.1 Členění finančních zdrojů

4.2 Vlastní zdroje financování

4.3 Cizí dlouhodobé zdroje financování

4.3.1 Dlouhodobý úvěr

4.3.2 Emise obligací

4.3.3 Leasing

4.3.4 Forfaiting

5. Finanční analýza

5.1 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy

5.2 Rozvaha

5.3 Výkaz zisku a ztráty

5.4 Přehled o peněžních tocích (Cash Flow)

6. Metody finanční analýzy

6.1 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů

6.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů

6.3 Přímá analýza intenzivních ukazatelů

6.4 Analýza soustav ukazatelů

7. Poměrová analýza

7.1 Ukazatele likvidity

7.2 Ukazatele rentability

7.3 Ukazatele zadluženosti

7.4 Ukazatele aktivity

7.5 Provozní (výrobní) ukazatele

7.6 Ukazatele cash flow

7.7 Ukazatele tržní hodnoty

8. Řízení kapitálové struktury

8.1 Teorie kapitálové struktury

8.1.1 Model M&M

8.1.2 Statické teorie

8.1.3 Dynamické teorie

8.1.4 Teorie kapitálové struktury založené na konfliktu zájmů

8.2 Vliv fungování finančního systému na kapitálovou strukturu

8.3 Kapitálová struktura v podmínkách České republiky

9. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení

9.1 Východiska finančního plánování

9.2 Plánované cíle spojené s fungováním firmy

9.3 Dlouhodobé finanční plánování

9.3.1 Složky strategického plánu

9.4 Plánování tržeb

9.5 Plánování nákladů

9.5.1 Stanovení nákladů v relaci k tržbám

9.5.2 Individuální stanovení nákladových položek

9.5.3 Odpisy

9.6 Plánová rozvaha

9.7 Forma (struktura) dlouhodobého plánu

9.8 Krátkodobé taktické plánování

10. Geneze dividendové politiky

10.1 Škola dividendové irelevance

10.1.1 Teorie Millera a Modiglianiho

10.1.2 Další představitelé školy dividendové irelevance

10.2 Škola dividendové relevance

10.2.1 Pro-dividendová škola

10.2.2 Anti-dividendová škola

10.2.3 Teorie založené na informačním efektu dividend

10.2.4 Teorie zabývající se zastupitelskými náklady a externím financováním

10.2.5 Teorie dividendové politiky a daňová problematika

10.3 Empirické studie v oblasti dividendové politiky

10.4 Dividendová politika a hodnocení firmy

11. Dividendová politika

11.1 Malý exkurz do historie

11.2 Druhy dividendové politiky

11.3 Dividendy a jejich členění

11.3.1 Členění dividend podle druhu akcie, na kterou jsou vypláceny

11.3.2 Členění dividend podle podoby

11.3.3 Členění dividend podle intervalu jejich vyplácení

11.3.4 Členění dividend podle pravidelnosti vyplácení

11.4 Procedura výplaty dividend

11.4.1 Výplatní procedura v USA

11.4.2 Výplatní procedura v České republice

11.5 Zpětný odkup akcií jako alternativa k dividendové politice

11.5.1 Způsoby provedení zpětného odkupu

11.5.2 Efekt zpětného odkupu

11.6 Dividendový reinvestiční plán

12. Corporate governance – teoretický exkurz

12.1 Teoretický rámec corporate governance

12.1.1 Zastupitelská teorie

12.2 Ekonomie transakčních nákladů

12.3 Teorie zájmových skupin

12.4 Teorie vlastnických práv

12.5 Institucionalismus

12.5.1 Od Homo sapiens po Homo neuroeconomicus

12.5.2 Člověk smluvní

13. Corporate Governance ve 20. a 21. století

13.1 Důležitý mezník na přelomu tisíciletí

13.1.1 Barings Bank

13.1.2 Enron

13.1.3 Royal Ahold

13.2 Definice corporate governance

13.3 Modely Corporate Governance ve světě

13.3.1 Členění systémů z hlediska koncentrace vlastnických práv

13.3.2 Členění systémů z hlediska vlivu bank na nebankovní společnosti

13.3.3 Členění systémů z hlediska způsobu financování – finančního systému

13.3.4 Členění systémů z hlediska struktury správních orgánů

13.3.5 Členění z územně – historického hlediska

13.3.6 Shrnutí výhod a nevýhod Kontinentálně-evropského a Angloamerického systému

13.4 Kapitálový trh jako nástroj kontroly managementu

13.5 Corporate governance v podmínkách České republiky

13.5.1 Převzetí v České republice

13.6 Kodexy corporate governance

13.7 Společenská odpovědnost firem

Seznam použité literatury

Přílohy

Chcete se na něco zeptat?