Financování měst, obcí a regionů (3. akt. a roz. vyd.)

Autor: Romana Provazníková

 • Kód produktu: 89867
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 288
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5608-0
 • Datum vydání: listopad 2015
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -24 Kč
 • Vaše cena s DPH: 175 Kč
ks
  V prodeji

Kniha se zabývá problematikou financování územních samospráv (obcí a krajů), a to i v mezinárodním kontextu. Popisuje strukturu veřejné správy, teorii fiskální federalismu, hierarchii rozpočtového uspořádání a rozpočet jako základní plán každé samosprávy. Řeší otázky rozpočtového určení daní v rámci obcí a krajů, problém rostoucí zadluženosti územních samospráv a její regulace a v neposlední řadě také legislativní a ekonomické aspekty ve vztahu k majetku municipalit a krajů. Dále se zabývá možnostmi financování územních samospráv ze zdrojů Evropské unie a kvalitou hospodaření s veřejnými prostředky.

Aktualizace knihy reaguje na neustále se měnící podmínky, ve kterých se financování územních samospráv vyvíjí – např. změny rozpočtového určení daní, návrh tzv. fiskální ústavy, která se územních samospráv dotýká, zdroje financování z EU v programovacím období 2014-2020 atd. Publikace podobného zaměření na trhu velmi rychle zastarávají a na tyto skutečnosti zatím žádná z nich nereaguje.OBSAH:

Úvod

1. Postavení a struktura územní samosprávy v rámci veřejné správy

1.1 Územní aspekty veřejného sektoru, veřejné správy a jejich rozpočtů

1.1.1 Obecná charakteristika a členění veřejné správy

1.1.2 Definice struktur vládních úrovní a jejich rozpočtů

1.2 Postavení územní samosprávy

1.2.1 Vznik a vývoj územní samosprávy

1.2.2 Předpoklady fungování územní samosprávy

1.2.3 Zabezpečování veřejných a smíšených statků

1.3 Struktura územní veřejné správy v Evropské unii

1.3.1 Regionální úroveň územní samosprávy v EU

1.3.2 Municipální úroveň územní samosprávy v EU

1.4 Struktura veřejné správy v České republice

1.4.1 Územní státní správa

1.4.2 Územní samospráva

1.4.3 Reforma územní veřejné správy a její dokončení

Shrnutí

2. Teorie fiskálního federalismu

2.1 Podstata fiskálního federalismu

2.1.1 Modely fiskálního federalismu

2.1.2 Model fiskálního federalismu v ČR

2.2 Fiskální decentralizace

2.2.1 Fiskální decentralizace založena na Tieboutově modelu místních financí

2.2.2 Fiskální decentralizace založena na Buchananově teorii klubů

2.2.3 Omezení fiskální decentralizace

2.3 Decentralizace fiskálních funkcí na nižší vládní úrovně

2.4 Zásady fiskálního federalismu

Shrnutí

3. Rozpočet a rozpočtový proces

3.1 Rozpočet územních samosprávných celků a jeho úloha v soustavě rozpočtů

3.2 Využití různých metod sestavování územních rozpočtů

3.2.1 Přírůstkový způsob

3.2.2 Fixně limitovaný rozpočet

3.2.3 Přístup nulové základny

3.2.4 Performance budgeting

3.2.5 Metoda programového rozpočtování

3.2.6 Komunitní či genderové rozpočtování

3.3 Struktura územního rozpočtu

3.4 Specifika územních rozpočtů v České republice

3.4.1 Rozpočtový proces

3.4.2 Rozpočtový výhled

3.4.3 Mimorozpočtové fondy

3.4.4 Účetní výkazy územních samospráv

Shrnutí

4. Příjmy územních rozpočtů

4.1 Daňové příjmy

4.1.1 Formy daňového určení

4.1.2 Majetkové daně

4.1.3 Principy a zásady zdaňování na úrovni územních rozpočtů

4.2 Podstata peněžních transferů a dotací

4.2.1 Typologie dotací

4.3 Nedaňové příjmy

4.3.1 Příjmy z vlastního podnikání

4.3.2 Uživatelské poplatky

4.3.3 Příjmy z vlastní správní činnosti

4.3.4 Ostatní příjmy

4.4 Návratné zdroje – úvěry a půjčky

4.4.1 Regulace zadluženosti územních samospráv

Shrnutí

5. Rozpočtová skladba

5.1 Rozpočtová skladba – třídění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů

5.1.1 Druhy třídění rozpočtové skladby

5.1.2 Druhové třídění

Shrnutí

6. Daňové příjmy obcí a krajů v České republice

6.1 Daňové příjmy obcí

6.1.1 Vývoj daňových příjmů v letech 1993–1995

6.1.2 Vývoj daňových příjmů v letech 1996–2000

6.1.3 Vývoj daňových příjmů od roku 2001 po současnost

6.1.4 Dopady nového rozpočtového určení daní na příjmy obcí

6.2 Novely zákona o RUD

6.2.1 Novely zákona o RUD platné v období 2002–2007

6.2.2 Novela zákona o RUD platná od roku 2008 – daňové příjmy obcí

6.2.3 Novela zákona o RUD platná od roku 2013

Shrnutí

7. Ostatní příjmy obcí a krajů v České republice

7.1 Dotace a transfery

7.1.1 Dotace obcím ze státního rozpočtu

7.1.2 Dotace krajům ze státního rozpočtu

7.1.3 Dotace Regionálním radám regionů soudržnosti

7.2 Finanční prostředky z fondů EU určené územní samosprávě

7.2.1 Programovací období 2014–2020

7.2.2 Programové dokumenty

7.2.3 Operační programy

7.2.4 Možnosti čerpání prostředků územní samosprávou

7.3 Nedaňové příjmy

7.4 Ostatní příjmy

7.4.1 Kapitálové příjmy

7.4.2 Příjmy ze sdružování prostředků

7.4.3 Dary a výnosy z veřejných sbírek

7.4.4 Návratné příjmy

Shrnutí

8. Zadluženost územních samospráv v ČR a její vývoj

8.1 Zadluženost obcí v ČR

8.1.1 Struktura dluhu obcí

8.1.2 Příčiny zadluženosti

8.1.3 Zadluženost krajů

8.2 Regulace zadluženosti územních samosprávných celků

8.2.1 Monitoring dluhu a hospodaření obcí od roku 2008 – SIMU

8.2.2 Alternativní ukazatele zadluženosti

8.2.3 Možná preventivní opatření zadluženosti

Shrnutí

9. Výdaje rozpočtů územních samospráv

9.1 Členění výdajů

9.1.1 Ekonomické hledisko

9.1.2 Hledisko rozpočtové skladby

9.1.3 Podle charakteru infrastruktury

9.1.4 Podle funkcí veřejných financí

9.1.5 Hledisko rozpočtového plánování

9.2 Výdaje obcí v ČR

9.2.1 Výdajové trendy

9.3 Výdaje krajů v ČR

Shrnutí

10. Majetek územních samospráv a hospodaření s majetkem

10.1 Majetek obcí a krajů v ČR

10.1.1 Právní postavení územního samosprávného celku jako vlastníka a právní vztah obce (kraje) k majetku

10.1.2 Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí

10.1.3 Zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů

10.1.4 Hospodaření s majetkem územních samosprávných celků

Shrnutí

11. Organizace zabezpečování veřejných statků a služeb územní samosprávou

11.1 Organizační formy zajištění veřejných služeb

11.1.1 Komunální organizace

11.1.2 Obchodní společnosti

11.1.3 Neziskové organizace

11.1.4 Formy spolupráce mezi obcemi a kraji

11.1.5 Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-Private Partnership)

11.2 Typy právních vztahů mezi územními celky a organizacemi

11.2.1 Přímé zajišťování služeb

11.2.2 Smluvní vztahy

11.2.3 Poskytování služeb upravené pouze regulativní činností

11.3 Volba organizační formy

Shrnutí

12. Hodnocení efektivnosti a kvality poskytování služeb, kontrola hospodaření územních samospráv

12.1 Výstup, efektivnost, účinnost a hospodárnost

12.2 Metody a ukazatele měření úrovně služeb a jejich kvality

12.2.1 Kvalita místních a regionálních veřejných služeb

12.2.2 Ukazatele vhodné pro místní a regionální úroveň

12.3 Využití marketingu při činnosti územních samospráv

12.4 Uplatňování nových metod zvyšování kvality řízení v územní samosprávě

12.4.1 Benchmarking

12.4.2 Model EFQM a CAF

12.4.3 Systém řízení kvality dle metodiky ISO 9001, ISO 14001 a ISO 17799

12.4.4 Balance Scorecard (BSC)

12.4.5 Komunitní plánování, Místní Agenda 21, Projekt Zdravé město

12.5 Efektivnost hospodaření a veřejná kontrola

12.5.1 Konkurence

12.5.2 Zdokonalené rozpočtové hospodaření

12.5.3 Veřejná kontrola

Shrnutí

Seznam tabulek, obrázků a grafů

Použitá literatura

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?