Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2019

Určeno pro: ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)

Program semináře:

výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků

 • požadavky na průkaznost účetnictví
 • oceňování majetku a závazků
 • inventarizace majetku a závazků

výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

 • obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků)
 • obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce

výklad ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb. se zaměřením na pojmy • např. prvotní inventura • rozdílová inventura • zjednodušená inventura • inventarizační činnosti • plán inventur • inventarizační položka a její části • konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti

 • příprava inventarizace • inventarizační komise a ústřední inventarizační komise • plán inventur • provedení fyzické inventury • provedení dokladové inventury • inventarizační zpráva • seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
 • vnitřní směrnice o inventarizaci
 • inventarizační písemnosti • inventurní soupis • dodatečný inventurní soupiszjednodušený inventurní soupis a jejich náležitosti • příloha inventurního soupisu a příloha dodatečného inventurního soupisu • seznam a popis inventarizačních identifikátorů
 • inventarizace vybraného majetku.
 • výsledky inventarizace • inventurní závěr • inventarizační zpráva • zúčtovatelný rozdíl

postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., a z ustanovení Českých účetních standardů platných pro účetní období 2019

diskuse • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. října 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15669
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat