Jak číst účetní výkazy (2., akt. vyd.)

Autor: Karel Šteker

 • Kód produktu: 89994
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 288
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0048-4
 • Datum vydání: září 2016
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné od roku 2016. Výrazné změny se týkají například účetní závěrky, účetních výkazů nebo účtování zásob. Nově zde najdeme kapitolu věnující se účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek.

Kniha je určena manažerům, kteří se potřebují rychle zorientovat v účetních výkazech dané společnosti a chtějí se seznámit se základními principy českého účetnictví. Dále ji využijí analytici, pracovníci controllingových oddělení a interního auditu a studenti vysokých škol.

Jednotlivá témata jsou v knize vysvětlena způsobem, který umožňuje danou problematiku snadno pochopit. Text obsahuje množství názorných příkladů a praktických ukázek interpretací účetních výkazů. Účetní případy přitom nejsou vysvětlovány přímo pomocí směrné účtové osnovy, ale je zachycena podstata konkrétní operace a její zobrazení do účetních výkazů.OBSAH:O autorech 9

Řekly o knize 10

Seznam zkratek 12

Úvod 13

1 Význam a základní prvky účetnictví, účetní zásady a principy 15

1.1 Význam účetnictví 15

1.2 Účetní zásady a principy 17

1.3 Základní prvky účetnictví 23

1.3.1 Účet a soustava účtů 23

1.3.2 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh 26

1.3.3 Účetní záznamy, doklady a knihy 27

1.3.4 Oceňování majetku a závazků 31

1.3.5 Kontrolní systém účetnictví 32

2 Právní úprava účetnictví 35

2.1 Zákon o účetnictví 35

2.2 Vyhlášky k zákonu o účetnictví 36

2.3 České účetní standardy 37

2.4 Vnitřní účetní směrnice 38

3 Dlouhodobý majetek 41

3.1 Charakteristika dlouhodobého majetku 41

3.1.1 Oceňování dlouhodobého majetku 42

3.1.2 Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku 44

3.2 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 44

3.2.1 Rozdělení dlouhodobého nehmotného majetku 44

3.2.2 Rozdělení dlouhodobého hmotného majetku 46

3.2.3 Základní účetní operace 48

3.2.4 Odpisování dlouhodobého majetku 56

3.2.5 Rozšiřující účetní operace 61

3.2.6 Souhrnný příklad 63

3.3 Dlouhodobý finanční majetek 65

3.3.1 Rozdělení dlouhodobého finančního majetku 65

3.3.2 Účetní operace 66

3.3.3 Souhrnný příklad 69

4 Oběžná aktiva 73

4.1 Zásoby 73

4.1.1 Charakteristika zásob 73

4.1.2 Rozdělení zásob 74

4.1.3 Oceňování zásob 76

4.1.4 Základní účetní operace 79

4.1.5 Rozšiřující účetní operace 86

4.1.6 Souhrnný příklad 87

4.2 Pohledávky 90

4.2.1 Charakteristika pohledávek 90

4.2.2 Rozdělení pohledávek 90

4.2.3 Oceňování pohledávek 92

4.2.4 Základní účetní operace 92

4.2.5 Rozšiřující účetní operace 99

4.2.6 Souhrnný příklad 106

4.3 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 108

4.3.1 Charakteristika krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků 108

4.3.2 Rozdělení krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků 108

4.3.3 Oceňování krátkodobého finančního majetku a peněžních prostředků 109

4.3.4 Základní účetní operace 110

4.3.5 Rozšiřující účetní operace 118

4.3.6 Souhrnný příklad 119

5 Vlastní kapitál 123

5.1 Základní kapitál 123

5.1.1 Charakteristika základního kapitálu 123

5.1.2 Rozdělení základního kapitálu 124

5.1.3 Účetní operace 125

5.1.4 Souhrnný příklad 132

5.2 Kapitálové fondy a fondy tvořené ze zisku 134

5.2.1 Charakteristika fondů vlastního kapitálu 134

5.2.2 Rozdělení fondů vlastního kapitálu 134

5.2.3 Účetní operace 135

5.2.4 Souhrnný příklad 140

5.3 Výsledky hospodaření 142

5.3.1 Charakteristika výsledků hospodaření 142

5.3.2 Rozdělení výsledků hospodaření 142

5.3.3 Účetní operace 144

5.3.4 Souhrnný příklad 148

6 Cizí zdroje 151

6.1 Rezervy 151

6.1.1 Charakteristika rezerv 151

6.1.2 Rozdělení rezerv 152

6.1.3 Účetní operace 153

6.1.4 Souhrnný příklad 159

6.2 Závazky 161

6.2.1 Charakteristika závazků 161

6.2.2 Rozdělení závazků 162

6.2.3 Oceňování závazků 163

6.2.4 Základní účetní operace 163

6.2.5 Rozšiřující účetní operace 184

6.2.6 Souhrnný příklad 189

7 Časové rozlišení 193

7.1 Charakteristika časového rozlišení 193

7.2 Aktivní časové rozlišení 194

7.2.1 Rozdělení aktivního časového rozlišení 194

7.2.2 Účetní operace 195

7.2.3 Souhrnný příklad 198

7.3 Pasivní časové rozlišení 200

7.3.1 Rozdělení pasivního časového rozlišení 200

7.3.2 Účetní operace 200

7.3.3 Souhrnný příklad 202

8 Náklady a výnosy 205

8.1 Charakteristika nákladů a výnosů 205

8.2 Druhové a účelové členění nákladů a výnosů 207

8.3 Náklady a výnosy z provozní činnosti 210

8.3.1 Rozdělení nákladů a výnosů z provozní činnosti 210

8.3.2 Souhrnný příklad 217

8.4 Náklady a výnosy z finanční činnosti 219

8.4.1 Rozdělení nákladů a výnosů z finanční činnosti 219

8.4.2 Souhrnný příklad 222

9 Účetní uzávěrka a závěrka 225

9.1 Charakteristika účetní uzávěrky 225

9.1.1 Uzávěrkové operace 225

9.1.2 Inventarizace majetku a závazků 226

9.1.3 Daňová analýza a výpočet daně z příjmů 227

9.1.4 Uzavření účetních knih 234

9.2 Charakteristika účetní závěrky 235

9.2.1 Rozvaha 240

9.2.2 Výkaz zisku a ztráty 240

9.2.3 Přehled o peněžních tocích 241

9.2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 243

9.2.5 Příloha 244

9.2.6 Zpráva o platbách 247

9.2.7 Zpráva o vztazích 248

9.2.8 Výroční zpráva 248

9.2.9 Audit účetní závěrky 249

9.2.10 Schválení a zveřejnění účetní závěrky 251

10 Účetnictví bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek 253

10.1 Banky a jiné finanční instituce 253

10.2 Pojišťovny 256

10.3 Zdravotní pojišťovny 259

10.4 Nepodnikatelské subjekty 262

10.5 Vybrané účetní jednotky 263

Příloha 1 – Rozvaha pro podnikatele 267

Příloha 2 – Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění pro podnikatele 271

Příloha 3 – Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění pro podnikatele 273

Příloha 4 – Přehled o peněžních tocích pro podnikatele 274

Příloha 5 – Přehled o změnách vlastního kapitálu pro podnikatele 275

Příloha 6 – Směrná účtová osnova pro podnikatele 276

Příloha 7 – Srovnání účtových tříd bank, pojišťoven, nepodnikatelských subjektů a vybraných účetních jednotek 278

Příloha 8 – České účetní standardy pro podnikatele 280

Summary 281

Literatura 282

Chcete se na něco zeptat?