Powered by Smartsupp

Jak na zaměstnávání, pojištění a zdanění cizinců v ČR včetně občanů Ukrajiny po novelách 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci

Určeno pro: zaměstnavatele, personalisty, mzdové účetní, ale i auditory a daňové poradce

Po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva zejména ve světle novely zákona o pobytu cizinců účinné od 1. 7. 2023 a k 1. 1. 2024 a zákonů týkajících se uprchlíků z Ukrajiny budou následovat podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice nejen ve světle konsolidačního balíčku. Rozebereme nové možnosti výjimek na základě rámcové dohody při zahraničním home-office v rámci EU jakož i daňové dopady zahraničního home office, zaměříme se na to, jak správně vypočítat základ daně migrujícímu pracovníkovi (ať daňovému rezidentovi nebo nerezidentovi). Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak zaměstnavatelé, personalisté, mzdové účetní, ale i auditoři a daňoví poradci. Celý seminář bude doprovázen 2 vyvíjejícími se případovými rozsáhlými případovými studiemi s řešením pro účastníky.

Program semináře:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy ekonomické migrace, program digitální nomád)
 • zaměstnávání občanů Ukrajiny (prodloužení dočasné ochrany, volný přístup na trh práce/standardní zaměstnanecká karta, další povolení - rozdíly a povinnosti)
 • povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy, plánovaná evidence zaměstnavatelů, kteří nelegálně zaměstnávali zaměstnance
 • pojistné předpisy a daňové předpisy vztahující se migrující pracovníky

Sociální a zdravotní pojištění • (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • evropská koordinační nařízení

- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují

- určení, kam platit pojistné v různých situacích

- home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí

- rámcová dohoda o výjimkách pro některé home-office (jaké podmínky splnit a jak žádat)

- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti

- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, kam legislativě podléhají

 • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • sociální pojištění a zdravotní pojištění občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky
 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení podle nového pokynu GFŘ D-59
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele, upřesnění podle pokynu GFŘ D-59
 • zdanění zaměstnaneckých opčních plánů a související problematika u migrujících pracovníků
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba, jak rozlišit, jaké jsou rozdílné povinnosti
 • specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • dohody o provedení práce a daňoví nerezidenti, jak na ně u cizinců, postupy od 1.7.2024
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • stanovení základu daně - progresivní zdanění
 • benefity poskytované migrujícím zaměstnancům (osvobozené i zdaňované)
 • specifická osvobození některých příjmů pro občany Ukrajiny přicházející do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
 • opravy zdanění v ČR a možnosti pro zaměstnavatel podle toho, zda nesprávné zdanění způsobil zaměstnanec nebo zaměstnavatel
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů zasílaný finančnímu úřadu a jeho význam
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

diskuze a odpovědi na dotazy

DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. dubna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26188
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat