Jak správně provést inventarizaci majetku a závazků jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2021

Určeno pro: účetní, ekonomické pracovníky, pracovníky účetních a poradenských společností, pro majitele firem - podnikatele.

 • praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně postupů účtování inventarizačních rozdílů
 • stručná rekapitulace předpisů pro rok 2021, cíle inventarizace

 • požadavky na průkaznost účetnictví • inventarizace majetku a závazků • členění majetku a závazků • oceňování majetku a závazků • nejčastější chyby, které se stále vyskytují při inventarizaci
 • inventarizační písemnosti – inventurní soupis a jeho náležitosti
 • výsledky inventarizace
 • postupy účtování inventarizačních rozdílů
 • úschova inventarizačních písemností
 • smlouvy o odpovědnosti za svěřené prostředky
 • vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci – dle vnitřního kontrolního systému
 • plán inventur a harmonogram účetní závěrky za rok 2021 • zapracování rozhodného dne
 • inventarizační komise • určení zodpovědnost členů komisí
 • realizace fyzických a dokladových inventur • možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci
 • příklady inventarizačních evidencí • inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů • pomocná evidence a jiná evidence
 • příklady inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci a jejich zúčtování
 • příprava účetních záznamů
 • zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů
 • kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů
 • kontrola správnosti odpisového plánu
 • zůstatková hodnota • počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku • zbytková hodnota
 • ověření fyzické existence majetku • inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího
 • provedení dokladové inventury, příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky, příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody
 • inventurní soupisy • dodatečné inventurní soupisy
 • příklady příloh inventurních soupisů • podpisové záznamy zodpovědných osob
 • definice inventarizačních rozdílů • příklady nejčastěji zjištěných rozdílů • kdy odvést DPH ze zjištěných rozdílů • stanovisko MFČR k novele zákona o DPH
 • rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě
 • příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 9. listopadu 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24511
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat