Komunikace dětí předškolního věku

Autor: Ilona Bytešníková

 • Kód produktu: 89245
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 236
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-3008-0
 • Datum vydání: září 2012
 • Běžná cena s DPH: 349 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -35 Kč
 • Vaše cena s DPH: 314 Kč
ks
  V prodeji

Komunikace je schopnost, která provází člověka celým jeho životem. Nahlédněte spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu. Přinášíme vám nejen teoretické poznatky z tohoto oboru, ale také informace o narušené komunikační schopnosti v dané věkové kategorii a konkrétní náměty určené k rozvoji řeči dětí předškolního věku. Publikace je určena studentům pedagogických fakult, oboru speciální pedagogika, podnětné informace zde naleznou také studenti předškolní pedagogiky a odborníci působící v praxi, ať se jedná o logopedické asistenty, logopedy, či učitelky mateřských škol a pracovníky pomáhajících profesí.OBSAH:Úvod

1. Proces osvojování komunikačních schopností v předškolním věku

1.1 Vymezení základních pojmů

1.2 Etapy ontogeneze řeči

1.3 Aspekty optimálního vývoje řeči

1.4 Rizikové faktory vývoje řeči

2. Deficity komunikační schopnosti před zahájením školní docházky

2.1 Narušený vývoj řeči

Opožděný vývoj řeči

Vývojová dysfázie

2.2 Poruchy artikulace

Dyslalie

Vývojová dysartrie

2.3 Poruchy plynulosti a tempa řeči

Koktavost

Breptavost

2.4 Poruchy zvuku řeči

Huhňavost

Palatolalie

2.5 (S)Elektivní mutismus

2.6 Poruchy hlasu

3. Specifi ka jazykových rovin a potenciál jejich rozvoje u předškolních dětí

3.1 Foneticko-fonologická rovina

3.2 Lexikálně-sémantická rovina

3.3 Morfologicko-syntaktická rovina

3.4 Pragmatická rovina

4. Komunikační kompetence v předškolním vzdělávání

4.1 Komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní

vzdělávání

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

4.2 Zastoupení komunikačních kompetencí v projektu Zdravá mateřská

škola

4.3 Komunikace v programu "Začít spolu"

4.4 Edukativně stimulační skupiny

4.5 Komunikace ve výchovném systému Montessori

4.6 Rozvoj komunikační schopnosti ve Waldorfské pedagogice

4.7 Podstata komunikace v Daltonském modelu

5. Podpora rozvoje komunikačních kompetencí v předškolním věku

5.1 Sluchové vnímání a fonematická diferenciace

Náměty pro rozvoj sluchového vnímání a sluchové diferenciace

5.2 Zrakové vnímání

Náměty pro rozvoj zrakové percepce

5.3 Dechová a fonační cvičení

Náměty pro realizaci dechových cvičení

5.4 Rozvoj motoriky mluvních orgánů

Náměty pro rozvoj motoriky mluvních orgánů

5.5 Hrubá motorika

Náměty pro rozvoj hrubé motoriky

5.6 Jemná motorika a grafomotorika

Náměty pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky

6. Vyvození správné výslovnosti

6.1 Vokály

6.2 Obouretné konsonanty

6.3 Retozubné konsonanty

6.4 Dásňové konsonanty

6.5 Tvrdopatrové konsonanty

6.6 Měkkopatrové konsonanty

6.7 Hrtanové konsonanty

Použité zdroje

Chcete se na něco zeptat?