Kreativita a inovace v organizaci

Autor: Emilie Franková

  • Kód produktu: 88981
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 256
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-247-3317-3
  • Datum vydání: listopad 2011
  • Vaše cena s DPH: 319 Kč
ks
    V prodeji

Kreativita je hnací silou ekonomiky a jádrem úspěchu firem a jiných organizací. Publikace přináší první ucelený přehled o tom, jak kreativitu rozpoznat a v rámci organizace podporovat a rozvíjet tak, aby vedla k tržně uplatnitelným inovacím, a tedy ke konkurenční výhodě. Dozvíte se, proč je důležité poznat kreativní potenciál jedince, jak konkrétně postupovat při podpoře a rozvoji kreativity člověka a týmové kreativity a jak poznat a utvářet organizační kulturu podporující kreativitu a inovace, bez níž organizace nemůže svůj kreativní potenciál skutečně využít. Kniha kromě praktických rad nabízí řadu příkladů a cvičení, která pomáhají kreativitu rozpoznat a rozvíjet. Publikace je určena studentům, manažerům a podnikatelům.Z obsahu
O autorech 8

Úvod 10

Jitka Kloudová

1.Možnosti Evropy ve 21. století 15

Jitka Kloudová

1.1

Od ekonomiky zemědělské, průmyslové, informační a znalostní

k ekonomice kreativní 16

Použitá literatura 18

2.

Kreativní ekonomika a vymezení pojmů 21

Jitka Kloudová

2.1

Kreativní ekonomika 22

2.2

Lidská kreativita, kreativní třída a kreativní produkt 23

2.3

Kreativní produkt a kreativní firma 28

2.4

Kreativní průmysl, kulturní průmysl a kreativní sektor 30

2.5

Kreativní město, oblast, kreativní klastr a aktéři (stakeholders) v kreativní ekonomice 37

Použitá literatura 43

3.

Předpoklady, rozhodující faktory a dopady rozvoje kreativní ekonomiky 45

Jitka Kloudová

3.1

Předpoklady rozvoje kreativní ekonomiky 45

3.2

Faktory rozvoje kreativní ekonomiky 47

3.3

Statistické podchycení kreativní ekonomiky 50

3.4

Význam kreativní ekonomiky v národních strategiích 55

3.5

Změny a jejich důsledky spojené s rozvojem kreativní ekonomiky 59

3.6

Východiska pro ekonomicky méně rozvinuté ekonomiky v rámci Evropy 64

Použitá literatura 65

4.

Role stakeholderů v kreativní ekonomice 67

Iveta Šimberová

4.1

Úvod 67

4.2

Výzvy pro zvýšení konkurenčního potenciálu současných podnikových a podnikatelských subjektů 67

4.3

Synergická perspektiva strategického marketingového managementu a zaměření na stakeholdery (Šimberová, 2008) 68

4.4

Stakeholdeři a jejich role, různé přístupy a koncepce 70

4.4.1

Podnikové a podnikatelské subjekty a stakeholdeři 71

4.4.2

Role stakeholderů 74

4.4.3

Identifikování stakeholderů, vytvoření portfolia a řízení vztahů

s nimi 76

4.5

Výzvy a nástrahy kreativní ekonomiky pro podnikové a podnikatelské

subjekty 82

4.6

Charakteristika a obsahové vymezení kreativních průmyslů 83

4.6.1

Identifikace stakeholderů v kontextu kreativní ekonomiky a kreativních průmyslů 84

4.6.2

Segmentace a vytváření portfolia klíčových stakeholderů 85

4.6.3

Volba strategie vůči těmto stakeholderům 85

4.6.4

Vytváření, udržování a ukončení vztahu se stakeholdery 85

4.6.5

Sítě vztahů se stakeholdery 85

Závěr 87

Použitá literatura 87

5.

Efektivní a účinná veřejná správa. Smart Administration v podmínkách kreativní ekonomiky 91

František Ochrana

5.1

Vymezení pojmu "Smart Administration" 91

5.2

Hledání přístupů (východisek) k účinnému řízení veřejné správy

a zvládání výzev kreativní ekonomiky 92

5.2.1

Neotayloristický přístup k řízení veřejné správy a jeho

omezení 94

5.2.2

Idea "znovuobjevené vlády" 96

5.2.3

Idea "veřejného podnikání" 98

5.2.4

Idea "New Public Management" 100

5.3

Kreatívna tvorba práva 103

Boris Balog

Použitá literatura ke kapitole 5.2 106

Použitá literatura ke kapitole 5.3 107

6.

Kreativní ekonomika a kreativní manažer 109

Milan Mikuláštík

6.1

Úvod 109

6.2

Pojem tvořivost 110

6.3

Bariéry tvořivosti 115

6.4

Tvořivost jako součást integrované psychiky jedince 116

6.5

Vlastnosti tvořivé osobnosti 128

6.6

Tvořivý proces 132

6.7

Techniky tvůrčí práce 134

6.8

Tvůrčí postupy při řešení problémů 137

6.9

Tvůrčí produkt 141

6.10

Význam podmínek prostředí pro tvůrčí aktivitu 142

6.11

Řízení tvůrčích projektů 144

6.12

Individuální a týmová tvořivost 147

6.13

Rozvoj tvořivosti, vyhledávání a podpora tvořivých lidí 149

6.14

Tvořivost a inovace 151

6.15

Závěr 158

Použitá literatura 160

7.

Kreativita a reklama 163

Jaroslav Světlík

7.1

Úvod 163

7.2

Teorie fungování reklamy 164

7.2.1

Reklamní kreativní strategie 165

7.3

Kreativita a její měření 167

7.3.1

Měření kreativity 168

7.4

Kreativita a reklama 169

7.4.1

Kreativita a fungování reklamy 170

7.4.2

Emoce v reklamě 171

7.4.3

Model hierarchie účinků 172

7.4.4

Komponenty kreativní reklamy 174

7.4.5

Reklamní kreativita a lidé 176

7.5

Kreativita a efektivita reklamy 180

7.5.1

Efektivita reklamního působení 181

7.5.2

Kreativita a efektivita 184

Závěr 186

Použitá literatura 187

8.

Teoreticko-metodologická východiska zkoumání problému "kreativní ekonomiky" a náměty na další interdisciplinární výzkum 189

František Ochrana

8.1

Kreativní ekonomika jako globální trend 189

8.2

Aktéři kreativní ekonomiky 190

8.3

Obsah a rozsah pojmu "kreativní ekonomika" 191

8.4

Náměty na interdisciplinární výzkum problému "kreativní ekonomiky" 194

Použitá literatura 197

9.

Sen o České republice v retrospektivním pohledu z roku 2030 očima penzionovaného prognostika Pavla Kačaly 199

František Ochrana, Jitka Kloudová

Použitá literatura 209

Seznam zkratek 211

Klíčová slova 211

Resumé 213

Rejstřík 215

Chcete se na něco zeptat?