Manažerské finance - učebnice (3. aktualizované vydání)

Autor:

 • Kód produktu: 45403
 • Nakladatelství: Institut certifikace účetních, a.s.
 • Počet stran: 332
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-80-8671-692-3
 • Datum vydání: únor 2014
 • Běžná cena s DPH: 580 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -58 Kč
 • Vaše cena s DPH: 522 Kč
ks
  V prodeji
Dostává se Vám do rukou aktualizované vydání publikace Manažerské finance, které je jedním ze základních studijních materiálů ke stejnojmenné zkoušce Systému certifikace. První část publikace(kapitoly 1 – 5) je zaměřena na teoretické základy z oblasti finančního řízení, kde se text zaobírá problematikou vztahu finančního řízení k ostatním disciplinám (zejména pak finančnímu a manažerskému účetnictví), cíli finančního řízení podniku a v neposlední řadě poskytuje pohled na fungování finančních trhů. Druhá část textu (kapitoly 6 – 8) je věnována problematice krátkodobého finančního řízení s důrazem na řízení pracovního kapitálu. V rámci této pasáže jsou popsány přístupy k optimalizaci zásob a peněžních prostředků, a dále principy řízení pohledávek a závazků. Třetí část textu (kapitoly 9 – 13) je věnována investičnímu rozhodování. První pasáž této části je věnována technikám nediskontovaných peněžních toků, kde se text zabývá tradičními kritérii, jako je např. požadovaná výnosnost projektů, či doba návratnosti investice. Kapitola 11 pojednává o problematice technik hodnocení investičních projektů založených na diskontaci peněžních toků. Pro připomenutí z jiných disciplin je zde proto obsažena pasáž o budoucí a současné hodnotě peněz, resp. budoucí a současné hodnotě anuitních plateb. Text se zaobírá tradičními metodami hodnocení projektů, jako jsou čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento, jakož i kritérii nákladovými. Pojetí kapitoly vychází jak z modelu ekonomiky bez vlivu inflace a zdanění, tak i z reálného ekonomického prostředí. Na tuto kapitolu navazuje text věnovaný problematice rizika a nejistoty v investičním rozhodování a dále část věnovaná financování investičních projektů. Čtvrtá část textu (kapitoly 14 – 18) se zaobírá problematikou samotného financování společností, a to jak formou vlastních, tak i cizích zdrojů, jakož i nákladů vlastních a cizích zdrojů financování. S touto problematikou pochopitelně souvisí oblast optimalizace kapitálové struktury, jíž je detailně věnována kapitola 16. Další pasáž textu je věnována jedné z klíčových oblastí finančního rozhodování, jíž je dividendová politika společností. Závěrečná pátá část (kapitoly 19 – 21) je věnována problematice oceňování. Text je zaměřen jednak na obecné oceňování aktiv a dluhů, ale i na problematiku základních metod oceňování podniku. Poslední kapitola textu se pak zaobírá efektivitou kapitálových trhů. Věříme, že Vám bude tato publikace pomocníkem nejen při studiu na zkoušky z oblasti manažerských financí, ale i ve Vaší každodenní praxi.

Chcete se na něco zeptat?