Mediace a možnosti využití v praxi

Autor: Lenka Holá a kolektiv

 • Kód produktu: 89459
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 512
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4109-3
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Každý se někdy ocitne v obtížné životní situaci – a pak ocení pomoc mediátora, tedy nestranného prostředníka, jenž pomůže spor vyřešit mimosoudní cestou. Publikace se zaměřuje na mediační praxi u nás i v zahraničí, na poskytování mediace v konfliktech rodinných, etnických a komunitních, ale i v trestních, pracovněprávních, obchodních a občanskoprávních sporech. Seznamuje s výsledky výzkumů, se zajímavými projekty a dalšími perspektivami oboru. Samostatná pozornost je věnována přípravě a rozvoji mediátorů. Kniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům, sociálním pracovníkům, poradcům, ale také vyučujícím a studentům společenskovědních oborů. Ocení ji rovněž pracovníci státní správy a samosprávy, personalisté i všichni, kdo se ve své profesi setkávají s konflikty a jejich řešením.OBSAH:PŘEDMLUVA (Lenka Holá)

1. MEZILIDSKÉ VZTAHY A JEJICH PROMĚNY V MEDIACI (Jaro Křivohlavý)

1.1 Konflikty, kompromisy a mediace – oč jde?

1.2 Modelování interakce mezi dvěma a více lidmi

1.3 Psychologický pohled na druhy konfliktů

1.4 Pojetí mezilidských vztahů a jejich dynamiky jako her

1.5 Modelování interpersonálních konfliktů

1.6 Respekt k osobnostním charakteristikám účastníků sporu

1.7 Vzájemné postoje účastníků mediace

1.8 Odlišnost vnímání sebe a partnera

1.9 Postoje jedné strany ke druhé

1.10 Projevy postojů partnerů k sobě navzájem

1.11 Chod informací v mediačním procesu

1.12 Celková orientace dvojice

1.13 Další podněty na závěr

2. INDIVIDUÁLNÍ STYL MEDIÁTORA (Vladimír Labáth)

3. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁTORŮ (Lenka Holá)

3.1 Úvod

3.2 Kompetence

3.3 Vzdělání a vzdělávání mediátorů

3.4 Vzdělávání mediátorů ve vybraných evropských zemích

3.5 Další vzdělávání v mediaci

3.6 Systém vzdělávání mediátorů

3.7 Závěr

4. KVALIFIKACE MEDIÁTORA ? HODNOCENÍ KVALITY MEDIACE (Robin Brzobohatý)

4.1 Úvod

4.2 Důležitost kvalifikace mediátorů

4.3 Kvalifikace a její smysl

4.4 Čtyři mechanismy kvalifikace

4.5 Metody provádění předběžných mechanismů kvalifikace

4.6 Kvalifikace na základě posouzení výkonu – český kontext

4.7 Kritéria hodnocení mediátorů

4.8 Historie kompetenčních modelů

4.9 Hodnoticí model mediátora San Diego Mediation Centre

4.10 Kompetenční model „Mediační diamant“ – český kontext

4.11 Závěr

5. PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY RODINNÉ MEDIACE (Irena Sobotková)

5.1 Úvod

5.2 Charakteristika a principy rodinné mediace

5.3 Přístupy k rodinné mediaci

5.4 Aplikační oblasti rodinné mediace

5.5 Perspektivy a výzvy v rodinné mediaci

6. LEGISLATIVNÍ MOŽNOSTI A MEZE MEDIACE KONFLIKTU V RODINNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH (Lenka Westphalová, Ondřej Spáčil, Milana Hrušáková)

6.1 Úvod

6.2 Mediace a mediátor

6.3 Zásady činnosti mediátora a principy mediace

6.4 Srovnání mediace a soudního řízení

6.5 Dobrovolnost mediace

6.6 Rodinněprávní vztahy a konflikty

6.7 Právní zakotvení rodinné mediace a její specifika

6.8 Mediace jako nástroj sociálněprávní ochrany

6.9 Právní úprava podle zákona o mediaci

6.10 Praktická zkušenost: úskalí mediace vykonávané advokátem

6.11 Požadavky na vzdělání – právník ano, či ne?

6.12 Závěr

7. VYUŽITÍ MEDIACE V SOCIÁLNÍ PRÁCI Z POHLEDU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ (Petra Šobáňová)

7.1 Úvod

7.2 Vztah mediace a sociální práce

7.3 Cíle a metody výzkumu

7.4 Účel výzkumu

7.5 Výzkumný problém a výzkumná otázka

7.6 Výzkumný soubor

7.7 Metoda sběru a zpracování dat

7.8 Přehled výsledků a závěrů

7.9 Závěr8. RODINNÁ MEDIACE JAKO SOCIÁLNÍ SLUŽBA (Sabina Nováková, Lenka Holá)

8.1 Úvod

8.2 Fond ohrožených dětí a mediační centrum

8.3 Mediace, rodinná mediace

8.4 Sociální služba, zákon o sociálních službách

8.5 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v kontextu pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí

8.6 Podmínky a pravidla rodinné mediace jako sociální služby

8.7 Financování sociálních služeb a bezplatnost

8.8 Přiblížení praxe mediačního centra

8.9 Závěr9. TĚLO A NEVERBALITA V MEDIACI (Zuzana Vasičáková Očenášová)

9.1 Úvod

9.2 Mysl a tělo, jazyk a pohyb

9.3 Školy a studie o neverbalitě

9.4 Nabídka východisek pro práci s neverbalitou v mediaci

10. NA KŘIŽOVATCE MEZI MEDIACÍ A ROZHODČÍM ŘÍZENÍM? (Naděžda Rozehnalová)

10.1 Úvod

10.2 Jak lze řešit spory v obchodní komunitě aneb Není jediné cesty

10.3 K některým alternativním prostředkům řešení sporů

10.4 Regulovat, proč regulovat a co regulovat

10.5 Závěr

11. PRÁVNĚ-EKONOMICKÉ ASPEKTY MEDIACE (Marina Tamm)

11.1 Úvod

11.2 Materiálněprávní a formálně procesněprávní požadavky na spravedlivé rozhodnutí

11.3 Mediace jako výraz subjektivně-interdisciplinárního řešení k posílení funkce právního urovnání sporu

11.4 Právně-ekonomické aspekty mediace (detailně)

11.5 Zakomponování právně-ekonomických úvah do německého návrhu mediačního zákona

11.6 Závěr12. NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA MEDIACE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU ÚPRAVY MEDIACE VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO A RAKOUSKÉ REPUBLICE (Antonín Stanislav, Dorota Steinbergerová)

12.1 Úvod

12.2 Legislativní proces přípravy a schvalování zákona o mediaci v netrestních věcech na území České republiky

12.3 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

12.4 Mediace ve Spolkové republice Německo a v Rakouské republice

13. POVINNOST MLČENLIVOSTI MEDIÁTORA A DALŠÍCH OSOB ZÚČASTNĚNÝCH NA MEDIACI (Robert Cholenský)

13.1 Úvod

13.2 Zákon o mediaci – mlčenlivost mediátora

13.3 Zákon o mediaci – dohled nad činností mediátora

13.4 Zákon o mediaci – mlčenlivost ostatních účastníků mediace

13.5 Jak ve světle zákona prakticky zajistit mlčenlivost ostatních účastníků mediace?

13.6 Ochrana důvěrnosti mediace v USA – exkurz

13.7 Závěr14. LIMITY A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ MEDIACE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ (Petr Sprinz)

14.1 Úvod

14.2 O mediaci a insolvenčním řízení

14.3 Mediace před zahájením řízení

14.4 Mediace a zahájení insolvenčního řízení

14.5 Další průběh insolvenčního řízení a uplatnění mediace

14.6 Reorganizační plán a možnosti uplatnění mediace

14.7 Závěr

15. MEDIACE A NÁHRADA ÚJMY NA ZDRAVÍ VZNIKLÉ VE ZDRAVOTNICTVÍ (Ingrid Kovářová-Kochová)

15.1 Úvod

15.2 Spory o náhradu újmy na zdraví

15.3 Zákon o mediaci ve vztahu k řízení ve věcech náhrady škody na zdraví ve zdravotnictví

15.4 Podnět rakouský

15.5 Podnět anglický

15.6 Závěr

16. MEDIACE VE VĚCECH AUTORSKOPRÁVNÍCH (Petr Prchal)

16.1 Úvod

16.2 Autorskoprávní konflikty

16.3 Mediace jako způsob řešení konfliktů

16.4 Výhody mediace

16.5 O vhodnosti a nevhodnosti využití mediace

16.6 Mediace versus arbitráž

16.7 Fáze mediace

16.8 Poskytovatelé autorskoprávní mediace a mediační pravidla

16.9 WIPO mediace

16.10 Zákon o mediaci v České republice

16.11 Autorskoprávní mediace při sjednávání kolektivních a hromadných smluv

16.12 Závěr

17. UPLATNĚNÍ MEDIACE V TRESTNÍM ŘÍZENÍ (Pavel Šámal)

17.1 Úvod

17.2 Koncept restorativní justice a mediace

17.3 Mediace v trestním řízení

17.4 Využití mediace v rámci diferenciace přístupů k trestné činnosti

18. MEDIACE JAKO NÁSTROJ SOCIÁLNÍ KONTROLY V POSTMODERNÍ SPOLEČNOSTI – VYBRANÉ SOCIOLOGICKÉ ASPEKTY MEDIACE (Martina Urbanová)

18.1 Úvod

18.2 Sociální kontrola

18.3 Postmoderní společnost

18.4 Riziková a síťová společnost

18.5 Mediace na základě sociologických paradigmat

18.6 Přednosti a limity

18.7 Závěr

19. MEDIACE VE SLOVENSKÉ REPUBLICE A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ SOCIÁLNÍCH PEDAGOGŮ V NÍ (Ingrid Emmerová)

19.1 Úvod

19.2 Vznik a současný stav mediace na Slovensku

19.3 Mediátor jako pomáhající odborník ve Slovenské republice

19.4 Možnosti uplatnění sociálních pedagogů v oblasti mediace

19.5 Závěr

20. MEDIACE V SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE (Milada Šámalová)

20.1 Úvod

20.2 Obecně k mediaci u mladistvých

20.3 Podmínky realizace mediace u mladistvých

20.4 Uplatnění mediace v řízení proti mladistvým

20.5 Závěr

21. MEDIACE MEZI PACHATELEM A OBĚTÍ TRESTNÉ ČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (Michal Špejra, Jan Tomášek)

21.1 Úvod

21.2 Mediace v trestních věcech v České republice

21.3 Zkušenosti pachatelů a obětí s mediací

21.4 Zkušenosti probačních úředníků – mediátorů

21.5 Závěr

22. VYUŽITÍ MEDIACE V PRÁCI VÝCHOVNÉHO PORADCE (Helena Skarupská)

22.1 Úvod

22.2 Škola a školní prostředí

22.3 Školní konflikt

22.4 Výchovné poradenství a výchovný poradce

22.5 Metody práce výchovného poradce

22.6 Používané postupy mediace v práci výchovného poradce

22.7 Nároky na vybavení prostoru pro mediaci ve škole

22.8 Srovnání činnosti výchovného poradce a mediátora

22.9 Mediace v současné české škole

22.10 Návrh k dalšímu rozvoji školního poradenství

22.11 Závěr

23. PRVKY MEDIACE V PRÁCI ŠKOLNÍHO INTERVENČNÍHO TÝMU (Michal Slavík, Arnošt Smolík)

23.1 Úvod

23.2 Dítě ze sociálně vyloučeného prostředí jako možný zdroj konfliktů v české škole

23.3 Řešení konfliktu prostřednictvím třetí strany, dvouvrstvý model

23.4 Intervenční týmy

23.5 Nástin průběhu vlastní intervence

23.6 Školní mediátor

23.7 Závěr24. VRSTEVNICKÉ PROGRAMY JAKO FORMA ŠKOLNÍ MEDIACE (Markéta Šauerová)

24.1 Úvod

24.2 Mediace

24.3 Význam školní mediace

24.4 Edukační rozměr školní mediace

24.5 Subjekty školní mediace

24.6 Osobnostní předpoklady mediátora působícího ve školním prostředí

24.7 Etika v práci mediátora ve školním prostředí

24.8 Mediace prostřednictvím školního psychologa

24.9 Mediace prostřednictvím učitelů

24.10 Peer mediace, využití vlivu autority vrstevníků

24.11 Principy využívání peer programů ve školní mediaci

24.12 Šetření zaměřené na změny v sociálních preferencích u dětí mladšího školního věku

24.13 Kvalitní diagnostika – princip úspěchu vrstevnických programů

24.14 Příprava peer mediátora

24.15 Závěr25. MOŽNOSTI A MEZE VYUŽITÍ KOUČINKU V PROCESU MEDIACE (Matúš Šucha, Petr Hruška)

25.1 Úvod

25.2 Srovnání právní úpravy koučinku a mediace

25.3 Mediace a koučink – teoretická východiska

25.4 Mediace a koučink – společné a rozdílné znaky

25.5 Konflikt koučink a mediační koučink

25.6 Příklady využití koučinku v mediaci

25.7 Zkušenosti ze zahraničí

25.8 Závěr

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1: MEDIACE MEZI PACHATELEM A POZŮSTALÝMI PO OBĚTECH DOPRAVNÍCH NEHOD – PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI ÚŘEDNÍKA PMS ČR

PŘÍLOHA 2: UPLATNĚNÍ MEDIACE PŘI ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ PROVINĚNÍ SPÁCHANÉHO MLADISTVÝM PACHATELEM ? PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PMS ČR

PŘÍLOHA 3: VYUŽITÍ MEDIACE U DLOUHODOBĚ ABSTINUJÍCÍCH KLIENTŮ SE ZÁVISLOSTÍ

PŘÍLOHA 4: PROFESIONALIZACE MEDIACE V KONTEXTU ČINNOSTI ASOCIACE MEDIÁTORŮ ČR

PŘÍLOHA 5: INTERDISCIPLINÁRNÍ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ RODINNÝCH SPORŮ

PŘÍLOHA 6: COLLABORATIVE LAW / PRÁVO SPOLUPRÁCE – NOVÝ TREND V ŘEŠENÍ SPORŮ

PŘÍLOHA 7: VZDĚLÁVÁNÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁTORŮ V SR

PŘÍLOHA 8: VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MEDIACI

PŘÍLOHA 9: ČESKO-SLOVENSKÉ MEDIAČNÍ FÓRUMSHRNUTÍ

SUMMARY

AUTORSKÝ REJSTŘÍK

POUŽITÉ ZDROJE A LITERATURA

Knihy a články

Internetové zdroje

Právní zdroje

Chcete se na něco zeptat?