Powered by Smartsupp

Praktické příklady výpočtů mzdových a platových nároků zaměstnanců nejen za výkon práce

Určeno pro: mzdovým účetním, personalistům, vedoucím zaměstnancům, ale i fyickým osobám, které zaměstnávají své zaměstnance

Cíl: seminář má za úkol prohloubit znalosti personalistů a mzdových účetních s povinností zaměstnavatele vyplácet zaměstnancům mzdu, plat nebo odměnu za řádnou odpracovanou dobu, eventuální náhrady za doby případných neodpracovaných hodin ze svých určených směn. Lektor bude analyzovat na konkrétních příkladech správné postupy v souladu se Zákoníkem práce, ale i dalšími zákonnými předpisy.

Program semináře:

povinnosti zaměstnavatelů seznámit zaměstnance s výší jeho mzdy, platu nebo odměny

 • způsoby odměňování u soukromé sféry – hodinová mzdy, měsíční mzda, a další možné formy • určení mzdy, platu – mzdovým, nebo platovým výměrem • princip nejnižší úrovně minimální nebo zaručené mzd • sjednání smluvní mzdy
 • obsah vnitropodnikových směrnic o odměňování
 • zařazování zaměstnanců odměňovaných platem

řádné vedení evidence o pracovní době, jako základní podklad pro výpočet mzdy, platu, nebo odměny

 • pojmy – evidence docházky, a evidence o odpracované době, její obsah dle § 96 Zákoníku práce • elektronický systém, a případné vedení formou tzv. docházkových listů – papírová evidence • evidence odpracované doby u DPP a DPČ • archivace
 • sjednání kratší pracovní doby a poměrné snížení mzdy, nebo platu • výkon práce nad tuto kratší pracovní dobu

mzda, plat nebo odměna za skutečný výkon práce

 • povinnosti zaměstnavatele při zajištění výplaty zaměstnanci za jeho práci • obsluha mzdy, platu nebo odměny – výplatní termín, splatnost, vydání dokladu o výplatě • individuální postupy při provedení výplaty – v hotovosti pokladnou, převodem na jeden účet určený zaměstnancem • doporučené vzory ujednání zaměstnavatel – zaměstnanec

průměrný výdělek a jeho použití

 • rozhodné období, započitatelný příjem – co se zahrnuje, a příjmy vyloučené pro výpočet průměrného výdělku • formy průměrného výdělku • určení pravděpodobného výdělku • výpočet průměrného výdělku ve zvláštních případech • průměrný výdělek a náhrada za ztrátu na výdělku při pracovní neschopnosti pro pracovní úraz či nemoc z povolání • průměrný výdělek u DPP A DPČ • názorné příklady výpočtů průměrného výdělku

výkon práce nad stanovenou pracovní dobu, směna v noci, o víkendu ve státem uznaném svátku a ztíženém pracovním prostředí • mzda, plat, odměna

 • zásady při práci v mimořádné směně – práce přesčas a poskytnutí příplatku, nebo náhradního volna za práci přesčas • dohoda o přihlédnutí práce přesčas místo příplatku nebo náhradního volna. Možný limit práce přesčas • zákaz práce přesčas těhotným ženám!
 • mimořádná práce ve dnech pracovního klidu a poskytnutí stravného místo stravenek, nebo stravenkového paušálu – rozbor § 152 Zákoníku práce • směna určená v noci – povinnosti zaměstnavatele (zdravotní způsobilost zaměstnance, dodržení BOZP), příplatek za noc a to i za zlomky hodin • státem uznaný svátek, který připadl na jinak obvykle pracovní den zaměstnance – rozbor variant ( náhrada mzdy, plat, náhradní volno, nebo příplatek) • noční směna, která začne ve státem uznaný svátek a končí v další den, nebo směna která přechází do dne, kdy je již státem uznaný svátek a otázka poskytnutí příplatku za svátek • práce o víkendu a zákonné příplatky – mzda, plat • ztížené pracovní prostředí a určení příplatku dle Zákoníku práce a Nařízení vlády • příplatek za rozdělenou směnu • další zákonné příplatky k platu – zvláštní příplatek, příplatek za vedení • odměna za pohotovost • kumulace těchto příplatků • desítky názorných příkladů výpočtů

přerušení směny a případné řešení poskytnutí náhrady mzdy, nebo platu

 • přestávka v práci na jídlo a oddech dle § 88 Zákoníku práce započtení této přestávky do pracovní doby • bezpečnostní přestávky • stávka • přerušení směny z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu uvedených v § 207 Zákoníku práce • pracovní úraz zaměstnance v průběhu jeho směny – povinnosti zaměstnance, ale i zaměstnavatele

překážky v práci na straně zaměstnance či zaměstnavatele

 • výčet překážek v práci na straně zaměstnance, jejich dokladování a nároky na náhrady mzdy, platu nebo odměny • překážky v práci na straně zaměstnavatele a nároky zaměstnanců • Zákoník práce a Nařízení vlády 590/2006 Sb. o ostatních osobních překážkách na straně zaměstnance.

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. března 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21068
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat