Nepřehlédněte novinky v sekci Publikace právní a ekonomické!

11. 01. 2019

23. vydání titulu Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Dále v knize najdete příklady a ukázky vyplnění žádosti o roční zúčtování na novém tiskopisu a další tiskopisy aktuálního vyúčtování a příloh, které se použijí pro vyčíslení daňové povinnosti za rok 2018. V závěru knihy je rovněž otištěno Sdělení GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR uveřejněné dne 29. června 2018.
Pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenských organizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.) je určena publikace Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2019, která napomáhá ke snadnějšímu a kvalitnějšímu získávání účetních ekonomických informací potřebných pro řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací.
Poslední novinkou je publikace Cestovní náhrady podle zákoníku práce – praktický průvodce 2019, která obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce. Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenáři přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy.
Využijte možnosti si jednotlivé knihy prolistovat!