Nová společnost s ručením omezeným 2018 (3. vydání)

Autor: Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková

 • Kód produktu: 92282
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., 167×240 mm
 • ISBN: 978-80-271-0872-5
 • Datum vydání: květen 2018
 • Běžná cena s DPH: 279 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -33 Kč
 • Vaše cena s DPH: 246 Kč
ks
  V prodeji

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným, a to z pohledu právního, daňového i účetního.  Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti.

Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina.

Aktualizovaná verze publikace přitom zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo od posledního vydání této knihy v roce 2015.

 

Obsah knihy:

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným 
1. Obchodní korporace 
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným 
3. Právní úprava 
a) Stav do 31. 12. 2013 
b) Stav od 1. 1. 2014 
4. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013? 
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě 
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě
c) Povinná úprava společenské smlouvy 
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele 
5. Praktické využití
 
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál 
1. Založení společnosti 
a) Kdo může být společníkem? 
b) Součinnost notáře – sepis společenské smlouvy 
c) Založení společnosti na základě plné moci 
d) Zápis firmy po založení společnosti 
e) Zapojení znalce 
f) Jednání před vznikem společnosti 
g) Vnesení a správa vkladů
h) Získání oprávnění k podnikání 
ch) Náklady spojené se vznikem společnosti 
2. Vklad a základní kapitál 
a) Vklad společníka do základního kapitálu 
b) Peněžitý vklad a jeho splácení 
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti 
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu 
e) Základní kapitál 
f) Zvyšování základního kapitálu 
g) Snižování základního kapitálu 
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti 
a) Zahajovací rozvaha 
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky 
c) Odložená daň při vzniku společnosti 
d) Daň z přidané hodnoty 
4. Vznik společnosti 
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku
b) Zápis notářem 
c) Lhůta pro podání návrhu 
d) Přílohy
 
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina) 
1. Povinné náležitosti 
a) Firma [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK] 
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 OZ)
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1písm. b) ZOK] 
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK] 
e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK] 
f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK] 
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK] 
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK] 
ch) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK] 
i) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK] 
2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem 
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK) 
b) Podíl na zisku (§ 161 ZOK) 
c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK) 
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK) 
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK) 
f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK) 
g) Kmenový list (§ 137 ZOK) 
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) (§ 175 odst. 1 ZOK) 
ch) Vyloučení dodatečného hlasování (§ 174 ZOK) 
i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK) 
j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) 
k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK)
l) Důvody pro zrušení společnosti soudem 
3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá 
4. Vady společenské smlouvy 
5. Změny společenské smlouvy
 
IV. Postavení společníků 
1. Podíl 
a) Kolik podílů má jeden společník? 
b) Výše podílu 
c) Různé druhy podílů 
d) Kmenový list 
e) Zastavení podílu
f) Ocenění podílu 
2. Práva společníků 
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku 
b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku 
c) Právo na informace 
d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě 
e) Společnická žaloba 
f) Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady
3. Povinnosti společníků 
a) Povinnost loajality společníka 
b) Vkladová povinnost 
c) Ručení společníků 
d) Příplatková povinnost 
e) Povinnost odevzdat kmenový list 
f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby 
4. Seznam společníků 
a) Význam seznamu společníků 
b) Forma a způsob vedení 
c) Údaje zapisované do seznamu společníků
 
V. Změna společníků 
1. Převod podílu 
a) Obecně k převodu podílu 
b) Převod na jiného společníka 
c) Převod na třetí osobu 
d) Smlouva o převodu podílu 
e) Převod kmenového listu 
f) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba 
2. Dohoda o ukončení účasti 
3. Vystoupení společníka 
4. Vyloučení společníka 
a) Vyloučení pro zvlášť závažné porušení povinnosti 
b) Vyloučení pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti 
5. Zrušení účasti společníka soudem
6. Dědění podílu
7. Zánik účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením 
8. Zánik účasti společníka v souvislosti s exekucí (výkonem rozhodnutí) 
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním 
a) Převoditelnost podílu není vyloučena ani omezena 
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě  
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu 
 
VI. Orgány společnosti 
1. Valná hromada 
a) Působnost valné hromady 
b) Svolání valné hromady 
c) Průběh valné hromady 
d) Zápis z jednání valné hromady
e) Rozhodování mimo zasedání valné hromady – rozhodování per rollam  
f) Společnost s jediným společníkem
2. Jednatel 
a) Postavení jednatele 
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele
c) Vznik a zánik funkce 
d) Působnost jednatele 
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku 
f) Následky porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře 
g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku 
h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence 
ch) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele  
i) Souběh funkcí 
j) Daně a pojištění 
3. Ostatní orgány 
a) Dozorčí rada 
b) Výbor pro audit
c) Další orgány 
 
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti 
1. Zrušení 
a) Zrušení právním jednáním 
b) Nedobrovolné zrušení 
c) Uplynutí doby
d) Dosažením účelu 
2. Likvidace 
a) Obecně k likvidaci 
b) Kdy k likvidaci nedochází? 
c) Vstup do likvidace 
d) Likvidátor 
e) Postup likvidace 
f) Věřitelé společnosti v likvidaci 
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku 
3. Zánik 
Přehled zkratek  
Vzor – Zakladatelská listina společnosti 

 

Chcete se na něco zeptat?