Nové české nadační právo v evropském srovnání

Autor: Kateřina Ronovská

  • Kód produktu: 65200
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 328
  • Vazba: váz., 15x21 cm
  • ISBN: 978-80-7357-971-5
  • Datum vydání: prosinec 2012
  • Vaše cena s DPH: 497 Kč
ks
    V prodeji

Monografie Kateřiny Ronovské je příspěvkem do odborné diskuse o nadacích a jejich funkci ve společnosti, která byla opětovně započata v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva.


Čtenář v knize nalezne srovnávací analýzu soukromoprávních aspektů českého nadačního práva, obsaženého v novém občanském zákoníku, a německé, švýcarské, rakouské, nizozemské a dnes platné české právní úpravy (zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech). Kniha je uceleným přehledem historického vývoje i současného stavu nadačního práva v těchto zemích, včetně shrnutí možných budoucích vývojových tendencí.

Nadace jsou v Evropě běžně chápány jako osamostatněný majetek, věnovaný zakladatelem určenému účelu, tradičně obecně prospěšnému. Často však slouží i k účelům soukromým – jako prostředek předcházení rodinným sporům, alternativa k dědické sukcesi, jako forma správy majetku apod.

Postupem času se i v České republice vytváří prostor pro emancipaci nadačního institutu a překonání zažitého stereotypního chápání nadace jako „pouhého" subjektu nevýdělečné sféry. Spolu s rozšířením využitelnosti právní formy nadace však vzniká i celá řada otázek, na které bude nutno v budoucnu hledat odpověď.OBSAH:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/Nove%20ceske%20nadacni%20pravo%20v%20evropskem%20srovnani%20(OBSAH).pdf

Chcete se na něco zeptat?