Nový občanský zákoník - náhrada škody

Autor: Petr Novotný, Pavel Koukal, Eva Zahořová

 • Kód produktu: 89554
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 144
 • Vazba: brož., 17×24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5165-8
 • Datum vydání: únor 2014
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -24 Kč
 • Vaše cena s DPH: 175 Kč
ks
  V prodeji

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Šestou část celé řady věnujeme problematice závazků z protiprávních jednání - deliktů. Nejprve se zabýváme problematikou náhrady majetkové a nemajetkové újmy a podmínkám, kdy vzniká konkrétní odpovědné osobě povinnost k náhradě škody i speciálním případům odpovědnosti za škodu. Pozornost bude věnována otázkám způsobu a rozsahu náhrady škody. Zabýváme se případy zneužití a omezení soutěže a nekalé soutěže. V rámci rozboru závazků z jiných právních důvodů se zaměříme především na bezdůvodné obohacení, zmíníme se též o problematice nepřikázaného jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného.Z obsahu
Úvod

Kapitola 1 Náhrada škody a nemajetkové újmy

i. Struktura nové právní úpravy a hlavní změny nového občanského zákoníku ve srovnání s dosavadní úpravou

Struktura nové úpravy náhrady škody a nemajetkové újmy

Hlavní změny právní úpravy

ii. K širším souvislostem povinnosti náhrady škody nebo jiné újmy

iii. Základní pojmy právní úpravy deliktní odpovědnosti

iv. Pojem újmy v novém občanském zákoníku

Majetková újma (škoda)

Skutečná škoda

Ušlý zisk

Nemajetková újma

v. Ochrana osobnosti podle nového občanského zákoníku

Ochrana jména člověka

Pseudonym

Bydliště člověka

Osobnost člověka

Podoba a soukromí

Právo na duševní a tělesnou integritu

Zásah do integrity

Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu

Nakládání s částmi lidského těla

Ochrana lidského těla po smrti člověka

Finanční náhrada nemajetkové újmy

vi. Vznik povinnosti k náhradě újmy

Základní předpoklady vzniku povinnosti k náhradě újmy

Subjektivní a objektivní odpovědnost

Příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem újmy

Prevenční povinnost

Porušení povinnosti ze zákona

Porušení smluvní povinnosti

Předsmluvní odpovědnost

Solidární odpovědnost a další případy snížení povinnosti škůdce k náhradě

Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Náhrada újmy způsobené náhodou

Kapitola 2 Způsob a rozsah náhrady

i. Soudní uplatnění nároku na náhradu újmy

ii. Náhrada škody

Náhrada ceny zvláštní obliby

Náhrada při poranění zvířete

Další významné změny právní úpravy

Snížení náhrady

Náhrada škody způsobené úmyslným trestným činem

iii. Náhrada nemajetkové újmy

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení

Srovnání s dosavadní úpravou náhrady škody na zdraví a při usmrcení

Nová úprava náhrad při ublížení na zdraví a při usmrcení

Peněžité dávky

Náhrada škody v pracovně právních vztazích

Kapitola 3 Zvláštní případy náhrady škody

i. Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání

ii. Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi

iii. Škoda z provozní činnosti

iv. Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným

v. Škoda na nemovité věci

vi. Škoda z provozu dopravních prostředků

vii. Škoda způsobená zvířetem

viii. Škoda způsobená věcí

ix. Škoda způsobená vadou výrobku

x. Škoda na převzaté věci

xi. Škoda na odložené věci

xii. Škoda na vnesené věci

xiii. Škoda způsobená informací nebo radou

xiv. Další zvláštní ustanovení o náhradě újmy a škody

Škoda a újma způsobená v souvislosti s ochranou osobnosti a názvem právnické osoby

Reflexní škoda

Škoda způsobená porušením zákazu konkurence

Škoda způsobená při překročení zástupčího oprávnění

Škoda způsobená při emisi cenného papíru

Škoda při způsobení neplatnosti právního jednání

Škoda způsobená při smísení věcí a při provádění stavby

Škoda způsobená při správě cizího majetku

Škoda způsobená nepoctivým jednáním při uzavírání smlouvy

Škoda způsobená na věci při prodlení dlužníka a věřitele

Škoda způsobená při vědomém darování cizí věci a při darování vadné věci

Regulace odpovědnosti za škodu u konkrétních závazkových vztahů

Kapitola 4 Omezení povinnosti k náhradě újmy

i. Okolnosti vylučující protiprávnost

ii. Smluvní omezení povinnosti k náhradě újmy

Zákaz jednostranného vyloučení či omezení odpovědnosti

Možnost smluvního vyloučení či omezení odpovědnosti

Další případy omezení odpovědnosti

Kapitola 5 Nekalá soutěž

i. Vymezení nekalé soutěže a její tzv. generální klauzule

Kdo je chráněn proti nekalé soutěži

Dělení soutěžitelů

Objektivně hrozící újma jako znak generální klauzule nekalé soutěže

Rozpor s dobrými mravy soutěže

ii. Jednotlivé formy jednání nekalé soutěže (nekalosoutěžní delikty)

Klamavá reklama

Klamavé označení zboží na služby

Srovnávací reklama

Vyvolání nebezpečí záměny

Parazitování na pověsti

Podplácení

Zlehčování

Porušení obchodního tajemství

Dotěrné obtěžování

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí

iii. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

Kapitola 6 Bezdůvodné obohacení a závazky s jiných právních důvodů

i. Bezdůvodné obohacení

Jednotlivé případy bezdůvodného obohacení

Ve kterých případech není dána povinnost vrátit plnění

Co se stane, když plnění není možné vydat

Poctivý a nepoctivý příjemce plnění

Jak je chráněna osoba povinná k vydání obohacení

Uplatnění práv z bezdůvodného obohacení

ii. Nepřikázané jednatelství

Odvracení škody

Záchrana cizí věci

Jednání k užitku jiné osoby

iii. Upotřebení věci k prospěchu jiného

Chcete se na něco zeptat?