Nový občanský zákoník - principy a základní pojmy

Autor: Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Monika Novotná, Monika Štýsová

 • Kód produktu: 89551
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 144
 • Vazba: brož., 17×24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5163-4
 • Datum vydání: únor 2014
 • Běžná cena s DPH: 89 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -11 Kč
 • Vaše cena s DPH: 78 Kč
ks
  V prodeji

Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého. Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. V první části čtenář získá přehled o základních zásadách nového občanského zákoníku. Jde o základní pilíře, na kterých je nová právní úprava postavena a které jsou vodítkem pro interpretaci a aplikaci dalších zákonných ustanovení. Vysvětlujeme nově pojmy fyzická a právnická osoba, osobnost, svéprávnost. Vysvětlíme, jak vzniká právnická osoba, jaké má orgány, jak se mění a jak zaniká. Dále se věnujeme smluvnímu i zákonnému zastoupení a speciálním podmínkám zastoupení členem domácnosti a zastoupení podnikatele. Získáte základní představu o věcech a právních skutečnostech, tedy právních jednáních a právních událostech.Z obsahu
Úvod

Kapitola 1 Základní zásady nového občanského zákoníku

i. Soukromé a veřejné právo

ii. Základní zásady soukromého práva

iii. Rozum, vědomost a odbornost

iv. Ochrana soukromých práv

v. Zvláštní zásady občanského zákoníku

Kapitola 2 Osoby a jejich práva

Právní osobnost a svéprávnost

Přirozená práva

Právnické osoby

Osoba blízká

i. Fyzická osoba – člověk

Důkaz smrti

Změna pohlaví

ii. Zletilost

Postavení nezletilých

Přiznání svéprávnosti nezletilému

iii. Omezení svéprávnosti

Předběžné prohlášení

Nápomoc při rozhodování

Omezení svéprávnosti

Nezvěstnost

Domněnka smrti

iv. Ochrana osobnosti

Ochrana jména člověka

Pseudonym

Bydliště člověka

Osobnost člověka

Podoba a soukromí

Právo na duševní a tělesnou integritu

Zásah do integrity

Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu

Nakládání s částmi lidského těla

Ochrana lidského těla po smrti člověka

v. Právnické osoby

vi. Ustavení a vznik právnické osoby

vii. Orgány právnické osoby

viii. Jednání za právnickou osobu

ix. Přeměna právnické osoby

x. Zánik právnické osoby

Zrušení právnické osoby bez likvidace

Zrušení právnické osoby s likvidací

Zrušení společnosti soudem

Zánik společnosti

Vstup do likvidace a jmenování likvidátora

Průběh likvidace

Co když se objeví majetek až po výmazu právnické osoby z rejstříku

xi. Druhy právnických osob

Změna občanských sdružení na spolky

Založení spolku

Stanovy spolku

Ustavující schůze

Pobočné spolky

Kdo může být členem spolku

Orgány spolku

Zánik a zrušení spolku

Fúze a rozdělení spolků

Fundace

Změna v právní úpravě nadací a nadačních fondů

Co musí nadace a nadační fondy přizpůsobit novému občanskému zákoníku

Nadace a nadační fondy v novém občanském zákoníku

Účel nadace a nadačního fondu

Založení nadace a nadačního fondu

Okamžik vzniku nadace

Statut nadace

Změna nadační listiny

Vklady do nadace

Majetek nadace

Zvýšení a snížení nadačního kapitálu

Přidružený fond

Poskytování nadačních příspěvků

Podnikání nadací

Výroční zpráva nadace

Orgány nadace

Správní rada

Dozorčí rada

Revizor

Zrušení nadace s likvidací

Přeměna nadace

Rozdíly mezi nadačními fondy a nadacemi

Povinnosti nadací a nadačních fondů vůči nadačnímu rejstříku

Ústav

Založení ústavu

Orgány ústavu

Zrušení a přeměna ústavu

xii. Smluvní zastoupení, plná moc

O zastoupení

Smluvní zastoupení

xiii. Zákonné zastoupení a opatrovnictví

Zastupování právnických osob

Vzájemné zastupování manželů

Zastoupení dítěte

Opatrovník osoby neznámého pobytu nebo osoby nesvéprávné

Opatrovnická rada

Kolizní opatrovník

Opatrovnictví právnické osoby

xiv. Zastoupení členem domácnosti

xv. Zastoupení podnikatele

xvi. Prokura

xvii. Věci a jejich rozdělení

Rozdělení věcí

Kapitola 3 Právní skutečnosti

i. Právní jednání

Podmínky

Doložení času

Zdánlivé právní jednání

Výklad právních jednání

Forma právních jednání

Soukromá a veřejná listina

Právní jednání vůči nepřítomné osobě

Domněnka doby dojití

Neplatnost právních jednání

Hlavní důvody neplatnosti

Následky neplatnosti

Relativní neúčinnost

ii. Právní události

Význam času

Lhůty a doby

Pravidla pro počítání času

iii. Promlčení a prekluze

Promlčecí lhůta

Počátek promlčecí lhůty

Délka promlčecí lhůty

Běh promlčecí lhůty

Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty

Prekluze

Chcete se na něco zeptat?