Nový občanský zákoník - Smluvní právo (2. akt. vyd.)

Autor: Petr Novotný, Petra Budíková, Jitka Ivičičová, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Monika Štýsová

 • Kód produktu: 92168
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 232
 • Vazba: brož., 16,7x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0609-7
 • Datum vydání: říjen 2017
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Pochopte obecnou problematiku právních jednání. Objasníme vám základní zásady smluvního práva, specifika smluv uzavíraných se spotřebiteli, zejména smluv uzavíraných distančním způsobem a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory nebo smluv uzavíraných adhezním způsobem. Vysvětlíme, jak jsou nově chráněna práva slabší strany, jakým způsobem může být závazek splněn nebo zajištěn. Vyložíme převzetí a přistoupení k dluhu, postoupení pohledávky a postoupení smlouvy i změny v obsahu závazků. Věnujeme se i jednotlivým smluvním typům, především koupi, nájmu a pachtu, úvěru, zájezdu, dílu a pojištění. Aktualizované vydání reaguje na vývoj právní teorie i první judikaturu k problematice vzniku, realizace a zániku smluvních závazků.

OBSAH:

Úvod
Předmluva k druhému aktualizovanému vydání

Kapitola 1 Právní jednání, forma právních jednání
i. Právní jednání
ii. Forma právních jednání

Kapitola 2 Výklad právních jednání
i. Pravidla pro výklad právních jednání
ii. Právní jednání vůči nepřítomné osobě

Kapitola 3 Neplatnost a neúčinnost
i. Zdánlivé právní jednání
ii. Neplatnost právních jednání
Hlavní důvody neplatnosti
Následky neplatnosti
iii. Relativní neúčinnost

Kapitola 4 Počítání času, promlčení a prekluze
i. Význam času
Lhůty a doby
Pravidla pro počítání času
ii. Promlčení a prekluze
Promlčecí lhůta
Počátek promlčecí lhůty
Délka promlčecí lhůty
Běh promlčecí lhůty
Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
Prekluze

Kapitola 5 Podmínky, domněnky a fikce
i. Podmínky
ii. Doložení času
iii. Domněnky a fikce
Domněnka doby dojití

Kapitola 6 Smlouvy, uzavírání smluv, obsah a forma
i. Proces uzavření smlouvy
Nabídka
Přijetí nabídky
ii. Obsah smlouvy
iii. Forma smlouvy
iv. Účinky smlouvy
Změna okolností
v. Smlouva ve prospěch a k tíži třetího
vi. Obsah závazků
Úplata za plnění
Neúměrné zkrácení
Lichva

Kapitola 7 Předsmluvní odpovědnost

Kapitola 8 Smlouva o smlouvě budoucí

Kapitola 9 Smlouvy se spotřebiteli
i. Obecná pravidla
ii. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu - vymezení
iii. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu - informační povinnosti
iv. Distanční smlouvy a smlouvy mimo provozovnu - právo na odstoupení
v. Smlouvy na finanční služby
vi. Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby - timesharing

Kapitola 10 Obchodní podmínky

Kapitola 11 Společné dluhy a pohledávky
i. Dělitelné a nedělitelné plnění
ii. Solidárnost

Kapitola 12 Postoupení pohledávek

Kapitola 13 Převzetí a přistoupení k dluhu
i. Převzetí dluhu
ii. Přistoupení k dluhu

Kapitola 14 Postoupení smlouvy

Kapitola 15 Novace a narovnání
i. Novace
ii. Narovnání

Kapitola 16 Splnění závazku
i. Vady plnění
ii. Poukázka
iii. Potvrzení o splnění dluhu - kvitance
iv. Soudní úschova
v. Místo plnění
vi. Čas plnění
vii. Doba plnění mezi podnikateli
viii. Odstoupení při prodlení
ix. Prodlení dlužníka
x. Prodlení věřitele
xi. Fixní smlouvy

Kapitola 17 Jiné způsoby zániku závazků
i. Dohoda
ii. Započtení
iii. Odstupné
iv. Splynutí
v. Prominutí dluhu
vi. Výpověď
vii. Odstoupení od smlouvy
viii. Dodatečná nemožnost plnění
ix. Smrt dlužníka nebo věřitele

Kapitola 18 Zajištění a utvrzení dluhů
i. Jistota
ii. Ručení
iii. Finanční záruka
iv. Zajišťovací převod práva
v. Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
vi. Utvrzení dluhu - smluvní pokuta
vii. Utvrzení dluhu - uznání dluhu

Kapitola 19 Darování a odvolání daru
Darování a odvolání daru
i. Co je to darovací smlouva
ii. Jak správně uzavřít darovací smlouvu
iii. Sponzorské dary
iv. Odvolání daru

Kapitola 20 Darování pro případ smrti

Kapitola 21 Vybrané smluvní typy
i. Koupě
Kupní smlouva
Jak správně uzavřít kupní smlouvu
Koupě movité věc
Vada věci a práva z vadného plnění
Povinnosti kupujícího
Nebezpečí škody na věci
Svépomocný prodej
Koupě nemovité věci
Vedlejší ujednání v kupní smlouvě
Výhrada vlastnického práva
Výhrada zpětné koupě
Výhrada zpětného prodeje
Předkupní právo smluvní
Koupě na zkoušku
Výhrada lepšího kupce
Cenová doložka
Jiná vedlejší ujednání
Prodej zboží v obchodě
Zvláštní ustanovení o koupi závodu
ii. Záruka za jakost
Dobrovolná záruka za jakost
Běh záruční lhůty
Omezení záruky za jakost
Uplatnění práv z vadného plnění
iii. Výprosa, výpůjčka, zápůjčka
Výprosa
Výpůjčka
Zápůjčka
iv. Nájem, nájem bytu a domu
Co je to nájemní smlouva
Jak správně uzavřít nájemní smlouvu
Nájemné, indexace a jistota
Práva a povinnosti smluvních stran
Podnájem
Změna vlastnictví k předmětu nájmu
Skončení nájmu
Jednostranné ukončení nájmu
Prodloužení nájmu
Nájem bytu a nájem domu
Nájemné, indexace a jistota
Služby související s užíváním bytu
Práva a povinnosti smluvních stran
Práva a povinnosti smluvních stran
Společný nájem, členové nájemcovy domácnosti, podnájem
Následky smrti nájemce bytu
Skončení nájmu ubytu
Jednostranné ukončení nájmu bytu
Jednostranné ukončení nájmu bytu - nájem na dobu určitou
Jednostranné ukončení nájmu bytu - nájem na dobu neurčitou
Výpověď bez výpovědní doby
Jednostranné skončení nájmu při přechodu nájmu bytu na dědice
Prodloužení nájmu bytu
Vrácení bytu
Nájem služebního bytu
Nájem bytu zvláštního určení
Nájem prostoru sloužícího k podnikání
Skončení nájmu
Ubytování
v. Náhrada za převzetí zákaznické základny
vi. Podnikatelský nájem věcí movitých
Nájem dopravního prostředku
vii. Pacht
Co je to pacht
Jak správně uzavřít pachtovní smlouv
Zemědělský pacht
Pacht závodu
Zánik pachtu
viii. Licence
Licenční smlouva
Jak správně uzavřít licenční smlouvu
Odměna
Výhradní a nevýhradní licence
Poskytnutí informací
Podlicence
Licence k předmětům chráněným autorským zákonem
Autorské dílo
Licence na autorské dílo
Specifika uzavírání licenční smlouvy na autorská díla
Dodatečná odměna
Omezení nabyvatele licence
Rozmnoženina pro autora
Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele
Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
Zánik licence
Nakladatelská licence
Umělecké výkony
Zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a rozhlasové nebo televizní vysílání
ix. Úvěr
x. Úschova
Jak správně uzavřít smlouvu o úschově
Opatrování převzaté věci
Náhrada nákladů
Promlčení práva z úschovy
Podobné smluvní typy
Úschova cenného papíru
xi. Skladování
Jak správně uzavřít smlouvu o skladování
Skladné
Na jakou dobu lze smlouvu uzavřít
Předání věci skladovateli
Práva a povinnosti stran
Ukončení smlouvy
Zadržení věci a svépomocný prodej
xii. Příkaz
Co je to příkazní smlouva
Jak správně uzavřít příkazní smlouvu
Jak zaniká příkazní smlouva
xiii. Zprostředkování
Jak správně uzavřít smlouvu o zprostředkován
Nárok na provizi a náhrada nákladů zprostředkovatele
Práva a povinnosti smluvních stran
Ukončení smlouvy a zánik závazku
xiv. Komise
Jak správně uzavřít komisionářskou smlouvu
Nárok na odměnu
Práva a povinnosti smluvních stran
Jak zaniká komisionářská smlouva
xv. Zasílatelství
Co je to zasílatelská smlouva
Jak správně uzavřít zasílatelskou smlouvu
Odměna zasílatele
xvi. Obchodní zastoupení
Co je to smlouva o obchodním zastoupení
Jak správně uzavřít smlouvu o obchodním zastoupení
Nárok obchodního zástupce na provizi a ručení obchodního zástupce
Práva a povinnosti smluvních stran
Ukončení obchodního zastoupen
Právo na zvláštní odměnu
Konkurenční doložka
xvii. Zájezd
Co je to smlouva o zájezdu
Jak správně uzavřít smlouvu o zájezdu
Může pořadatel zájezdu po uzavření smlouvy o zájezdu zvýšit cenu zájezdu?
Co když na zájezd nemůžu nebo nechci jet?
Uplatňujeme nároky z vad zájezdu
Zahraniční školní pobyty
xviii. Přeprava
Co je to smlouva o přepravě
Jak správně uzavřít smlouvu o přepravě
Odpovědnost
xix. Dílo
Co je to smlouva o dílo
Jak správně uzavřít smlouvu o dílo
Nabytí vlastnického práva k věci
Vady díla
xx. Společnost
Co je to smlouva o společnosti
Jak správně uzavřít smlouvu o společnosti
Práva a povinnosti společníků
Zánik členství a zánik společnosti
Co se starými smlouvami o sdružení
xxi. Tichá společnost
Co je to smlouva o tiché společnosti
Jak správně uzavřít smlouvu o tiché společnosti
Odpovědnost tichého společníka za dluhy podnikatele
xxii. Pojištění
Obecná část
Účastnící pojistného vztahu a osoby zúčastněné na pojištění
Pojistná smlouva - formální požadavky a vzájemná informační povinnost
Pojistné, pojistné období
Vznik pojištění
Změna pojištění
Zvýšení či snížení obchodního rizika
Přerušení pojištění
Zánik pojištění
Dohoda
Objektivní důvody zániku pojištění
Výpověď
Odstoupení od smlouvy
Pojistná událost a její šetření
Zvláštní část
Pojištění osob
Pojištění majetkové

Chcete se na něco zeptat?