Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva (2. akt. vyd.)

Autor: Petr Novotný, Monika Novotná, Kristina Kedroňová, Ilona Štrosová, Monika Štýsová

 • Kód produktu: 92167
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 168
 • Vazba: brož., 16,7x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0610-3
 • Datum vydání: září 2017
 • Běžná cena s DPH: 229 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -23 Kč
 • Vaše cena s DPH: 206 Kč
ks
  Na dotaz

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.

Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do práva vlastnictví a věcných práv? Orientujte se! Vymezujeme přehledně pojem věc a členění věcí. Dále se věnujeme jednotlivým absolutním právům, tedy v první řadě držbě a vlastnictví, včetně možného nabytí vlastnického práva od neoprávněné osoby. Samostatně objasníme spoluvlastnictví a řešíme správu společné věci a oddělení a zrušení spoluvlastnictví. Speciálně se zaměřujeme na bytové spoluvlastnictví, především práva a povinnosti vlastníka jednotky. V neposlední řadě se věnujeme věcným právům k cizím věcem, především nově zavedenému právu stavby, ale i věcným břemenům, zástavnímu a zadržovacímu právu i nové úpravě správy cizího majetku. Nové vydání reaguje na novelu občanského zákoníku, která přinesla změnu především u svěřenských fondů.

 

OBSAH:


Úvod

Předmluva k 2., aktualizovanému vydání


Kapitola 1 Pojem věci, členění věcí, věcná práva

i. Věci a jejich rozdělení

      Rozdělení věcí

      Věci hmotné a nehmotné, ovladatelné přírodní síly

      Věci nemovité a movité

      Věci zastupitelné  

      Zuživatelná věc

      Hromadná věc

      Obchodní závod, rodinný závod

      Pobočka a odštěpný závod

      Obchodní tajemství

      Součást věci

      Příslušenství

      Cenné papíry

      Zastupitelné cenné papíry

      Forma cenného papíru

      Emise cenného papíru

      Vydání cenného papíru

      Stejnopisy

      Kupón a talón

      Hromadná listina

      Zaknihované cenné papíry

      Evidence zaknihovaných cenných papírů

      Přeměna zaknihovaných a listinných papírů

  ii. Věcná práva

      Veřejný seznam

      Věcná práva zapsaná ve veřejném seznamu

      Nesoulad zapsaného a skutečného stavu

 

Kapitola 2 Držba

  i. Co je to držba

      Výklad pojmosloví „faktické ovládání“ a „vůle držet“

  ii. Kdo může být držitelem

  iii. Co lze držet

  iv. Okamžik a způsob nabytí držby

  v. Aspekty držby

      Řádná držba

      Poctivá a nepoctivá držba (skutkový a právní omyl)

      Kdy se poctivý držitel stává nepoctivým

      (Ne)poctivá držba a nároky držitele vlastnického práva

      Pravá držba

      Ochrana pravé, poctivé a řádné držby

  vi. Ochrana držby

      Ohrožení držitele pozemku prováděním nebo odstraňování stavby

      Lhůty pro podání (posesorní) žaloby na ochranu nebo uchování držby

  vii. Zánik držby

 

Kapitola 3 Vlastnictví, nabytí vlastnictví, vydržení, převod vlastnictví

  i. Co lze vlastnit

  ii. Práva a povinnosti (zákazy) vlastníka

      Závažné rušení práva nad míru přiměřenou poměrům

  iii. Ochrana vlastnického práva – vlastnické žaloby

      Reivindikační žaloba

      Co lze reirindikační žalobou požadovat

      Rozhodnutí soudu

      Negatorní žaloba

      Formulace nároku v žalobě

      Rozhodnutí soudu

      Ochrana domnělého vlastníka a publiciánská žaloba

  iv. Přírůstky

      Přírůstky movité věci

      Umělé přírůstky

      Zpracování

      Smísení

      Stavba

      Přestavek

  v. Vydržení

      Kdo nemůže vydržet vlastnické právo

      Mimořádné vydržení

  vi. Nabytí vlastnického práva převodem

      Převod vlastnictví k movité věci

      Nabytí nemovitých věcí

  vii. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (od nevlastníka)

 

Kapitola 4 Omezení vlastnického práva

  i. Ochrana sousedských práv

  ii. Vstup na cizí pozemek a vydání movitých věcí na cizích pozemcích

  iii. Plody ze stromů a keřů, přesahující větve a kořeny

  iv. Stromy u společné hranice pozemků

  v. Opora pozemků

  vi. Voda, sníh a led

  vii. Stavba na sousedním pozemku

  viii. Vstup na sousední pozemek, užívání sousedního pozemku a prostoru nad nebo pod ním

  ix. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva

 

Kapitola 5 Nezbytná cesta, rozhrady

  i. Nezbytná cesta

  ii. Rozhrada

 

Kapitola 6 Přivlastnění

 

Kapitola 7 Nález

  i. Panství nad věcí

  ii. Povinnost nálezce

  iii. Postup při nálezu

  iv. Správa nalezené věci

  v. Věci skryté

 

Kapitola 8 Spoluvlastnictví, správa společné věci

  i. Pojem spoluvlastnictví

  ii. Ochrana spoluvlastnictví

  iii. Vznik spoluvlastnictví

  iv. Spoluvlastnický podíl

  v. Správa společné věci

  vi. Správce společné věci

  vii. Oddělení ze spoluvlastnictví, zrušení spoluvlastnictví

  viii. Ochrana třetích osob při rozdělování společné věci

  ix. Odklad zrušení spoluvlastnictví

  x. Přídatné spoluvlastnictví

  xi. Správa věci v přídatném spoluvlastnictví

 

Kapitola 9 Byty a jejich spoluvlastnictví

  i. Vznik jednotky

      Prohlášení

      Výstavba domu s jednotkami

  ii. Práva a povinnosti vlastníka jednotky

  iii. Převod jednotky

  iv. Správa domu a pozemku

      Správce

      Správa domu společenstvím vlastníků jednotek

      Založení a fungování společenství vlastníků jednotek

      Orgány společenství vlastníků jednotek, hlasování v nich

      Zrušení společenství vlastníků

  v. Zrušení bytového spoluvlastnictví

  vi. Společná ustanovení pro správu domu a SVJ

 

Kapitola 10 Právo stavby

  i. Pojem práva stavby

  ii. Doba trvání práva stavby

  iii. Vznik a zánik práva stavby

 

Kapitola 11 Služebnosti a věcná břemena

  i. Služebnosti

  ii. Pozemkové služebnosti

      Služebnost inženýrské sítě

      Opora cizí stavby

      Služebnost okapu a právo na svod dešťové vody

      Právo na vodu

      Služebnost rozlivu

      Služebnost stezky, průhonu a cesty

      Právo pastvy

  iii. Užívací právo

  iv. Požívací právo

  v. Služebnost bytu

  vi. Zánik služebností

  vii. Reálná břemena

 

Kapitola 12 Zástavní právo

  i. Vznik zástavního práva

      Způsobilost pohledávky být zajištěna zástavním právem

      Způsobilý předmět zástavního práva

      Právní skutečnost požadovaná ke vzniku zástavního práva

      Zástavní smlouva

      Vznik zástavního práva na základě dalších skutečností

      Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci

      Zákonné zástavní právo

  ii. Druhy zástav

      Movitá věc

      Nemovitá věc

      Věc hromadná

      Podíl v korporaci

      Cenný papír

      Pohledávka

  iii. Rozsah zástavního práva

  iv. Práva a povinnosti ze zástavního práva

  v. Výkon zástavního práva

  vi. Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích

  vii. Zánik zástavního práva

 

Kapitola 13 Zadržovací právo

 

Kapitola 14 Správa cizího majetku

  i. Prostá a plná správa cizího majetku

  ii. Práva a povinnosti správce vůči beneficientovi

  iii. Práva a povinnosti správce vůči třetím stranám

  iv. Inventář, jistota a pojištění

  v. Společná správa

  vi. Obezřetné investice

  vii. Skončení správy

  viii. Svěřenský fond

      Založení svěřenského fondu

      Svěřenský správce

      Obmyšlený

Chcete se na něco zeptat?