ON-LINE webinář Změny v personální a mzdové problematice od roku 2021

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou

Cíl: seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se zásadními změnami v Zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021 a další důležité novinky nezbytné pro práci personalistů a mzdových účetních

Program semináře:

 • závažná novela Zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021
 • změny účinné již od 30.7. 2020 • vysílání zaměstnanců, vnitropodnikové převádění zaměstnanců do států EU • nově institut dlouhodobého a krátkodobého vysílání • doručování písemností • přechod práv a povinností • novinky u pružné pracovní doby • nově pojem vícesměnné provozy • změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání – zápočtového listu • výpočet průměrného výdělku ve vazbě na minimální zaručenou mzdu
 • změny účinné od 1.1.2021
 • dovolená • zásadní novinky v poskytování dovolené • druhy dovolené • výměra dovolené • dodatková dovolená • započítávání náhradních dob do dovolené • čerpání dovolené a způsob výpočtu dovolené počítané v hodinách • celá řada názorných ukázek výpočtu dovolené – kratší úvazky, změny úvazků v průběhu roku • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a nárok na dovolenou • poměrná část dovolené za 52 týdnů • krácení dovolené • převod dovolené z roku do roku
 • pojem sdílené pracovní místo
 • nově výpočet náhrady škody pozůstalým a při těžkém poškození zdravotního stavu v důsledku smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu
 • překážky v práci na straně zaměstnance – placené volno při akci pro děti a mládež
 • změna ve výši minimální zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů • postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy • nová částka příplatku za ztížení pracovní prostředí
 • změny v Zákoně o zaměstnanosti • Úřad práce a zaměstnavatel • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2021 • nové povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance § 309a) již od 30.7.2020 • povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců
 • osoby samostatně výdělečně činné od roku 2021 • nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2021 – hlavní a vedlejší činnost • dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ • OSVČ a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2020 – COVID 19 a úlevy pro OSVČ
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro výpočet náhrady • zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady • nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin • dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i správ sociálního zabezpečení • ukázky výpočtu náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
 • novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2021 • nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění • rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu • další změny v oblasti Zákona o nemocenském pojištění • dopady mimořádných opatření vlády v době COVID-19 a po zrušení mimořádných opatření • jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění
 • pojistné na sociální zabezpečení 2021 • nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění • sazby pojistného • sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného
 • zdravotní pojištění • osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného • princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu • dopočet do MVZ – parametrické změny • osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2020 a 2021 • placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu • výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění • tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU
 • srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2021 • nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin • povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. • příjmy, ze kterých se musí srážky provádět • zušení vymahatelnosti daňového bonusu • co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti. • pořadí prováděných srážek • insolvence • vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby • příklady nových výpočtů srážek od roku 2021
 • daň z příjmu – závislá činnost a rok 2021 • závislá činnost § 6 ZDP • daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková • výpočet základu daně u zaměstnance - občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky • solidární daň v roce 2021 • nové výše slev a daňových zvýhodnění od roku 2021 • daňový bonus a jeho výše • kdo může podepsat prohlášení poplatníka
 • další případné novinky podle legislativního vývoje ke dni uskutečnění semináře • náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního • průměrné ceny pohonných hmot • pokračování COVID-19 a další možné mimořádné opatření vlády – podpora zaměstnavatelů • zrušení superhrubé mzdy
 • dotazy můžete pokládat přes chat

!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Internet - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 25. ledna 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19224
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat