Powered by Smartsupp

Pedagogická psychologie pro učitele - Psychologie ve výchově a vzdělávání

Autor: Richard Jedlička, Jaroslav Koťa, Jan Slavík

 • Kód produktu: 92337
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 528
 • Vazba: brož., 16,7x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0586-1
 • Datum vydání: říjen 2018
 • Běžná cena s DPH: 549 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -66 Kč
 • Vaše cena s DPH: 483 Kč
ks
  V prodeji
Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejích poruchách, včetně konfliktů odehrávajících se v každodenních školních interakcích.

 

Publikace se zabývá řadou důležitých témat, jako je například:

 

charakteristika pedagogické psychologie, její historický vývoj a interdisciplinární vztahy
problematika výběru a uspořádání učiva, volby vhodných metod a forem hodnocení
vliv primární socializace na sebepojetí jedince, jeho společenské zařazení a rizikové chování
diagnostické metody a výzkumné přístupy využívané při pedagogické diagnostice a při vypracování kvalifikované pedagogické prognózy
otázky výchovného poradenství a poskytování poradenských služeb
psychosociální aspekty pedagogické psychologie, role školy a vzdělávání ve společnosti
pedagogická autorita, specifika komunikace v pedagogickém procesu, řešení nedorozumění
problematika agrese a podpory prosociálního chování
text je doplněn medailonky význačných osobností oboru a obohacuje ho i řada ilustrací

 

Kniha je určena především studentům pedagogických oborů, množství nových podnětů v ní však najdou také stávající učitelé, vychovatelé, trenéři, mistři odborné výuky, sociální pedagogové a psychologové působící na děti a mládež.
 
OBSAH:
Předmluva

1. Pojetí pedagogické psychologie a vývoj oboru (Richard Jedlička) 
1.1 Vymezení předmětu pedagogické psychologie a proměny obsahu 

2. Pedagogická psychologie v mezioborových vztazích (Richard Jedlička) 
2.1 Vztah k psychologii, pedagogice a dalším vědám 

3. Sociálněpsychologické poznání v pedagogickém prostoru (Jaroslav Koťa)  
3.1 Sociálněpsychologický náhled na vzdělávání a školský provoz 
      Škola jako specifická sociální instituce 
3.2 Socializace a její různá pojetí 
      Činitele socializace 
      Psychodynamická teorie socializace 
      Socializace v konceptu interakcionistické psychologie 
      Sociologizující a kritické pedagogické teorie socializace 
      Od pedagogiky osvobození k antipedagogickému hnutí 
3.3 Sociální a interpersonální percepce 
      Utváření dojmů o druhých lidech 
      Potřeba předvídat a pochopit druhé 
      Konstrukce představ o druhém u George Kellyho 
      Teorie vývoje konceptuálního systému O. J. Harveyho 
      Obecné principy interpersonální percepce 
      Kauzální atribuce 
      Zkreslující mechanismy ve vnímání druhých osob 
      Stereotypy 
3.4 Postoje, jejich utváření a funkce 
      Definice postojů 
      Postoj a jeho odlišnost od příbuzných termínů 
      Analýza postojů 
      Funkce postojů 
      Utváření postojů 
      Změny postojů 
      Praktický příklad změn postojů 
      Osobnost a měnitelnost postojů 
      Změny postojů v závislosti na členství ve skupině 
      Teorie kognitivní disonance a změny postojů 
      Změny postojů pod vlivem nových informací a přesvědčování 
3.5 Komunikace v pedagogickém procesu 
      Komunikace a problém porozumění 
      Symetrie, asymetrie a metakomplementarita v mezilidské komunikaci 
      Neverbální komunikace 
      Nepřiměřené formy mezilidské komunikace 
      Komunikace školy s veřejností 
3.6 Konfliktní situace a možná řešení 
      Typologie konfliktů 
      Reakce na konfliktní situace 
      Důsledky odkládání, váhavého a špatného řešení konfliktů 
      Než se pustíte do řešení konfliktních situací 
      Co pomáhá, aby konflikty byly smysluplně zvládnuty 
3.7 Agrese, agresivita a hostilita 
      Problémy s teoriemi agrese 
      Agresivita ve školním prostředí 
3.8 Prosociální chování a nezištná pomoc 
3.9 Svět lidského společenství a spiritualita 

4. Psychologické otázky učení (Richard Jedlička) 
4.1 Vymezení procesu učení 
4.2 Přehled učebních procesů 
      Imprinting – učení se na základě vtiskování 
      Habituace – učení přivykáním 
      Asociační učení – klasické podmiňování a operantní podmiňování 
      Imitace – nápodoba, observační učení 
      Heuristické učení – učení se řešením problémů, vhledem 
      Řízené učení 

5. Psychologické otázky školního vyučování (Richard Jedlička, Jan Slavík)  
5.1 Vymezení pojmu „vyučování“ a jeho cílů (Richard Jedlička) 
5.2 Komponenty vyučovacího procesu (Richard Jedlička) 
5.3 Obsah vzdělávání, výběr a uspořádání učiva (Jan Slavík) 
      Obsah ve světě a znalost obsahu v lidské mysli: od neznalosti k porozumění a dorozumění 
      Hodnota vzdělávacího obsahu aneb „Co stojí za učení“ 
      Obsah jako „totéž v jiném“ a obsah z perspektivy první osoby 
      Zvládání obsahu jakožto úloha, její vztah k cíli učení a učení k porozumění 
      Intencionalita a podmínky satisfakce: obecné předpoklady pro zvládání obsahu 
      Od podnětu k výrazu a zase zpátky: sdílení obsahu a kultura s jejími obory jako jeho podmínka 
      Obor a vzdělávací obor – specializovaná součást kultury a kontext pro hluboké porozumění obsahu 
      Operační izomorfismus – jednota v rozmanitosti aneb Tentýž obsah na tři různé způsoby 
      Operační izomorfismus v akci: konceptová integrace 
      Úloha představ při konceptové integraci 
      Konceptová integrace v učebních úlohách 
      Mentalizace – dispoziční podmínka pro porozumění obsahu a dorozumění se o něm 
      Mentální prostor – instrumentální podmínka pro porozumění obsahu a dorozumění se o něm 
      Společenství myslí – intersubjektivní podmínka i výsledek učebních úloh 
      Mentální schéma – subjektivní podmínka i výsledek učebních úloh 
      Sdílení mentálních schémat: pohyb mezi prekoncepty a konceptem 
      Od schopnosti porozumět obsahu přes strukturaci obsahu v učebních úlohách ke kurikulu a kurikulárním dokumentům 
      Instrumentální izomorfismus: podmínka pro tvorbu učebních úloh jako základních jednotek kurikula 
      „Vzdělávací most“ – poznávací pohyb na spojnici mezi instrumentální a žákovskou zkušeností 
      Na spojnici mezi praxí a znalostí obsahu: vztahy mezi extenzemi a intenzemi a jejich funkce v učebních úlohách 
      Realizace kurikula prostřednictvím učebního prostředí a tři základní okruhy pro hodnocení kvality výuky 
      O hodnocení didaktické kvality učebního prostředí aneb Učitel jako tvůrce či spolutvůrce výuky a jako její výzkumník 
      Model hloubkové struktury výuky a jeho využití při didaktické analýze kvality učebního prostředí 
5.4 Psychosociální klima ve vyučování (Richard Jedlička) 
5.5 Hodnocení a klasifikace ve vyučování (Jan Slavík) 
      Hodnocení žáků 
      Hodnocení jako informace a jako podmínka kvality výuky 
      Hodnocení žáků ovlivňuje kvalitu výuky 
      Odcizené hodnocení 
      Autonomní hodnocení – žákovo vlastní hodnocení jako vzdělávací cíl 
      Heteronomní hodnocení na pomoc žákovské autonomii: formativní hodnocení 
      Pravidlo SIR a obecné cíle hodnocení žáků 
      Generální nároky na hodnocení žáků 
      Sumativní hodnocení – problémy i výhody kvantifikace při hodnocení žáků 
      Formativní hodnocení jako cesta k žákovské hodnoticí autonomii 
      Formativní hodnocení jako průvodce žákova řešení učebních úloh 
      Hodnoticí kritérium jako opěrný prvek formativního hodnocení 
      Kritérium vymezuje podproblémy 
      Kvalita činnosti a užívání kritérií hodnocení – vstřícné a zprostředkující pojetí 
      Obecná a konkrétnější kritéria 
      Od kritérií nazpět k formativnímu hodnocení 
5.6 Předpoklady žákova učení a školní úspěšnosti (Richard Jedlička) 
5.7 Osobnost učitele a význam autority (Richard Jedlička) 
5.8 Plánování a vyhodnocování vlastní pedagogické činnosti (Richard Jedlička)  

6. Psychologické otázky výchovného působení (Richard Jedlička) 
6.1 Vymezení pojmu výchova 
6.2 Rodina, její vliv na sebepojetí a socializaci 
      Rodina jako základní vztahový systém 
      Vztahy s mateřskou osobou a časná péče o dítě 5
      Počátky separace od mateřské osoby a emancipace 
      Pozice dítěte v rodině a osvojovaný životní styl 
6.3 Pedagogicko-psychologické aspekty výchovného stylu 
      Výchova ochranitelská a rozmazlující 
      Výchova autoritářská, direktivní 
      Výchova libertinská, extrémně volná 
      Výchova demokratická, směřující k sebevýchově 
6.4 Vadné socializační působení a vznik syndromu CAN 

7. Pedagogicko-psychologická diagnostika (Richard Jedlička) 
7.1 Diagnostické disciplíny, jejich obsahy a cíle 
7.2 Evaluace a její typy 
      Význam evaluace ve školství 
7.3 Vymezení pedagogicko-psychologické diagnostiky 
7.4 Diagnostika orientovaná na dítě či dospívajícího 
7.5 Diagnostika orientovaná na pedagogického pracovníka 
7.6 Diagnostika orientovaná na podmínky výchovně-vzdělávací činnosti 

8. Výchovné poradenství a jeho organizace (Richard Jedlička) 
8.1 Vývoj výchovného poradenství a organizace poradenských služeb 
8.2 Školská poradenská a preventivně výchovná zařízení 
      Pedagogicko-psychologické poradny 
      Speciálně pedagogická centra 
      Střediska výchovné péče 
8.3 Poradenské služby ve školách 

9. Výzkumné metody a diagnostické postupy (Richard Jedlička) 3
9.1 Pedagogicko-psychologický výzkum a diagnostika, jejich formy, metody a cíle  
      Výzkum 
9.2 Metody a postupy užívané v pedagogické psychologii i v pedagogice 
      Pozorování 
      Posuzovací stupnice 
      Rozhovor 
      Žákovská anamnéza 
      Dotazník 
      Ověřování výsledků učení ústním zkoušením 
      Didaktické testy 
      Rozbor žákovské písemné práce 
      Analýza produktů žákovské činnosti 
      Analýza pedagogické dokumentace 
      Orientační sociometrická šetření 
      Pedagogický experiment 
      Pedagogický akční výzkum 
9.3 Specializované metody a postupy užívané v pedagogické psychologii 
      Diagnostické interview 
      Psychologické testy 
      Projektivní psychologické techniky 
      Analýza herní činnosti 
      Projektivní techniky založené na principu hry 
      Výtvarné diagnostické techniky 
      Rozbor produktů arteterapie, ergoterapie, biblioterapie 
      Rozbor psychodramatu, loutkodramatu 
      Analýza průběhu psychoterapeutické skupiny a balintovské skupiny 
      Laboratorní pedagogicko-psychologický experiment 
      Terénní pedagogicko-psychologický experiment 
      Případové studie 
      Longitudinální studie 

Bibliografické poznámky  
Summary  
O autorech  
Seznam pramenů a literatury  
Jmenný rejstřík  
Věcný rejstřík  

Chcete se na něco zeptat?