Pedagogika

Autor: Dagmar Čábalová

  • Kód produktu: 88837
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brož., 14x21 cm
  • ISBN: 978-80-247-2993-0
  • Datum vydání: březen 2011
  • Vaše cena s DPH: 319 Kč
ks
    V prodeji

Tato publikace slouží k základní orientaci v pedagogice jako moderní vědě. Je koncipována jako učebnice základů pedagogiky a didaktiky s úvodem do sociální pedagogiky, pedagogického výzkumu a diagnostiky žáka. Poskytuje nové pohledy na výchovu a vzdělávání a otevírá prostor k vlastnímu pedagogickému uvažování. Základním cílem učebnice je především podporovat samostatné pedagogické myšlení, tvořivost a prostřednictvím variabilních úkolů a otázek umožnit reflexi vlastního učení. Text je určen především studentům středoškolského pedagogického vzdělávání a studujícím učitelství na pedagogických i jiných fakultách, ale také začínajícím učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří mají touhu po vědění a putování pedagogickou teorií a praxí.OBSAH:


PŘEDMLUVA

1. PEDAGOGIKA JAKO VĚDA O ČLOVĚKU

Cíle kapitoly

Úvod

1.1 Znaky pedagogiky jako vědy

1.2 Historický kontext vývoje pedagogiky jako vědy

1.2.1 Otázky a úkoly

1.3 Předmět pedagogiky

1.3.1 Otázky a úkoly

1.4 Struktura pedagogických disciplín

1.4.1 Otázky a úkoly

1.5 Základní pedagogické kategorie

1.5.1 Otázky a úkoly

Závěr a shrnutí

Použitá a doporučená literatura k první kapitole

2. VÝCHOVA JAKO CESTA K POROZUMÉNÍ SOBĚ A DRUHÝM

Cíle kapitoly

Úvod

2.1 Základní východiska výchovy

2.1.1 Historická východiska a výchova

2.1.2 Vybraná filozofická východiska a výchova

2.1.3 Další východiska výchovy

2.1.4 Otázky a úkoly

2.2 Výchova a její procesuální pojetí

2.2.1 Výchovný proces a jeho systém

2.2.2 Cíle výchovy

2.2.3 Podmínky výchovy

2.2.4 Prostředky výchovy

2.2.5 Výsledky výchovy

2.2.6 Otázky a úkoly

2.3 Pojetí subjektu a objektu ve výchově a způsob výchovy

2.3.1 Otázky a úkoly

2.4 Výchova jako proces humanizace člověka

2.4.1 Otázky a úkoly

2.5 Výchova na prahu třetího tisíciletí

2.5.1 Otázky a úkoly

Závěr a shrnutí

Použitá a doporučená literatura k druhé kapitole

3. INOVACE A ZMĚNY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle kapitoly

Úvod

3.1 Inovace ve výchově a vzdělávání

3.1.1 Otázky a úkoly

3.2 Změny ve vzdělávání a výchově v české škole

3.2.1 Otázky a úkoly

3.3 Výchova a vzdělávání v pojetí vybraných modelů škol

3.3.1 Model školy orientovaný na učivo a učitele, transmisivní model školy

3.3.2 Model školy orientovaný na žáka, konstruktivní model školy

3.3.3 Otázky a úkoly

Závěr a shrnutí

Použitá a doporučená literatura ke třetí kapitole

4. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU A ZÁKLADY PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY ŽÁKA

Cíle kapitoly

Úvod

4.1 Pedagogický výzkum a jeho analýza

4.1.1 Typologie pedagogického výzkumu

4.1.2 Otázky a úkoly

4.2 Výzkumné metody v pedagogickém výzkumu

4.2.1 Metoda pozorování

4.2.2 Interview (metoda rozhovoru)

4.2.3 Metoda dotazníku

4.2.4 Další metody pedagogického výzkumu

4.2.5 Otázky a úkoly

4.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka

4.3.1 Pedagogicko-psychologická diagnostika a její průběh

4.3.2 Vybrané oblasti pedagogicko-psychologické diagnostiky žáka

4.3.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka a individuálně

vzdělávací plán (IVP)

4.3.4 Otázky a úkoly

Závěr a shrnutí

Použitá a doporučená literatura ke čtvrté kapitole

5. VÝUKOVÝ PROCES A PEDAGOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ

Cíle kapitoly

Úvod

5.1 Výukový proces jako systém prvků a vztahů

5.1.1 Kategorie cíle ve výukovém procesu

5.1.2 Obsah (učivo) jako činitel výuky

5.1.3 Vzájemný vztah učitele a žáků ve výuce

5.1.4 Prostředky ve výuce se zaměřením na metody a formy výuky

5.1.5 Podmínky výuky

5.1.6 Otázky a úkoly

5.2 Pedagogická evaluace v teorii a praxi výuky se zaměřením na školní hodnocení

5.3 Prostředky a formy školního hodnocení

5.3.1 Hodnocení známkou (klasifikace) jako součást školního hodnocení žáka

5.3.2 Slovní hodnocení žáka a jeho význam

5.3.3 Sebehodnocení žáka

5.3.4 Další formy a prostředky školního hodnocení

5.3.5 Otázky a úkoly

5.4 Pedagogické projektování v procesu výuky

5.4.1 Otázky a úkoly

Závěr a shrnutí

Použitá a doporučená literatura k páté kapitole

6. ZÁKLADNÍ OTÁZKY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Cíle kapitoly

Úvod

6.1 Sociální pedagogika jako moderní pedagogická disciplína

6.1.1 Otázky a úkoly

6.2 Proces socializace a výchova

6.2.1 Otázky a úkoly

6.3 Vliv a funkce „prostředí“ ve výchově

6.3.1 Přirozená prostředí a výchova

6.3.2 Prostředí školy a dalších výchovných zařízení ve vztahu k výchově

6.3.2.1 Sociálně patologické jevy ve školním prostředí

6.3.3 Otázky a úkoly

6.4 Sociální a pedagogická komunikace a interakce

6.4.1 Otázky a úkoly

Závěr a shrnutí

Použitá a doporučená literatura k šesté kapitole

ZÁVĚR

CONCLUSIONLITERATURASEZNAM OBRÁZKŮSEZNAM SCHÉMATSEZNAM TABULEKPŘÍLOHY

REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?