Personální agenda od A do Z • dvoudenní aplikační seminář • prezenčně i on-line

Určeno pro: začínající personalisty, personalisty s malou praxí a všechny, kteří se touto důležitou problematikou zabývají

Účastníci obdrží publikaci nakladatelství ANAG Abeceda personalisty, vzorové číslo časopisu Praktická personalistika a osvědčení o absolvování semináře.

Cíl: objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální oblasti, a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění, podle posledních právních předpisů roku 2023

Program semináře 1. den - 26.4.2023:

Personální agenda • povinnosti zaměstnavatele – přijímací řízení, předsmluvní povinnosti a dodržování zásad zachování ochrany osobních údajů a jejich zpracování

 • vedení osobní evidence • potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání • co vyžadovat za osobní údaje • co nelze vyžadovat • osobní spis, ochrana osobních údajů • doporučené postupy a vzory • vnitřní firemní předpisy • organizační řád • pracovní řád • vnitřní předpis o kamerovém systému • vnitřní předpis o poskytování benefitů, elektronizace dat, atd
 • povinnosti zaměstnavatele – personalisty • před vznikem pracovněprávního vztahu zaměstnanců – dokumenty, které má právo zaměstnavatel vyžadovat při nástupu zaměstnance • zápočtový list a jeho obsah, pracovní posudek, termíny ve vztahu k dalším institucím – odhlašování a přihlašování a další informační povinnosti • specifika při uzavírání pracovněprávních vztahů s uprchlíky – Ukrajina 2023
 • vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce • předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy

Zákon o pracovnělékařské službě • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

 • zákon o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhláška k zákonu o pracovnělékařské službě
 • zařazení zaměstnanců • kategorizace prací (rizikové skupiny prací)
 • kdo musí mít smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby • vnitřní firemní předpis o zajišťování lékařských prohlídek • zásadní změny v prováděcí vyhlášce k Zákonu o pracovně lékařských službách • nová vyhláška 452/2022 Sb. s účinností od 1.1.2023 - podrobný komentář
 • vstupní lékařské prohlídky • periodické prohlídky • mimořádné prohlídky • výstupní prohlídky • lékařské prohlídky u žáků středních odborných učilišť
 • sankce za neprovedení pracovnělékařských prohlídek • možné represe za odmítnutí podrobení se pracovnělékařským prohlídkám zaměstnancem • zaměstnanec je nezpůsobilý k výkonu práce • povinnosti zaměstnavatele

Zákoník práce od roku 2023 a jeho možná navrhovaná novela v průběhu roku 2023

 • uzavírání pracovněprávních vztahů • závislá práce • nelegální práce a její možné dopady • uzavírání pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy • druh práce • místo nebo místa výkonu práce • doba uzavírání pracovního poměru • zkušební doba • informování o obsahu pracovního poměru
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr • dohody o provedení práce • dohoda o pracovní činnosti, odlišnosti mezi pracovní smlouvou a dohodami, odměňování „dohodářů“, účast na pojištění, uplatnění možných slev na dani, úrazové pojištění při výkonu práce.
 • změny v pracovním poměru • přeložení zaměstnance • pracovní cesty zaměstnanců • dočasné přidělení • návrat do práce po uplynutí překážek v práci • vnitřní firemní předpisy k dané oblasti
 • skončení pracovněprávních vztahů • zrušení pracovního poměru ve zkušební době • dohodou • výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele • okamžité zrušení pracovního poměru • postupy, doručování písemností a možné formy • kdy nelze dát zaměstnanci výpověď - ochranná doba • chování zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele – porušování pracovní kázněytýkací dopisy – doručování a jejich obsah. Vnitřní předpis o vytýkacím řízení – názorné ukázky vzorů vytýkacích dopisů

Zákon o zaměstnanosti

 • přivýdělek uchazeče o zaměstnání • agenturní zaměstnání • povinnost evidovat zaměstnávání občanů EU a cizinců, vzor dohody mezi agenturou práce a uživatelem agenturního zaměstnance, klady a zápory agenturního zaměstnávání

Program semináře 2. den - 27.4.2023:

Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody 2023

 • určování pracovní doby • rovnoměrná pracovní doba • nerovnoměrná pracovní doba • směnné provozy • konto pracovní doby • práce mimo pracoviště zaměstnavatele – porovnání současné právní úpravy a navrhované změny– poznatky z praxe • pružné rozvržení pracovní doby • dny pracovního klidu • přestávky v práci • práce přesčas • práce v noci • pracovní pohotovost. Doporučené vzory obsahu vnitřních předpisů u zvláštních režimů pracovní doby
 • dovolená a její určení základní nejdůležitější informace • čerpání dovolené • převádění dovolené z roku do roku • krácení dovolené • přerušení dovolené • dovolená za odpracované dny • proplácení dovolené, mateřská dovolená a dovolená • inspekce práce a její kontroly na úseku čerpání dovolené – praktické poznatky • sankce za nečerpání dovolené
 • jak řešit tzv. zástupy za zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené • smlouvy na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • překážky v práci • na straně zaměstnavatele – prostoj, jiné překážky a částečná práce - praktické zkušenosti • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance • Nařízení vlády 590/2006 Sb. • nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu • nemoc zaměstnance, karanténa, ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné, otcovská dovolená – nový § 195a Zákoníku práce
 • náhrady škody v roce 2023 • pracovní úrazy • evidence PÚ • odškodňování PÚ a nemocí z povolání – základní nejdůležitější informace v této oblasti a důležité novinky • dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty • věci zaměstnavatele, vzory, tiskopisy doporučené postupy • povinnosti personalistů

Odměňování zaměstnanců – důležité základní informace pro personalisty

 • zařazování zaměstnanců • mzda, plat • mzdový výměr • platový výměr • právní předpisy
 • nejnižší úroveň minimální zaručené mzdy • smluvní mzda • zaručená mzda • co není mzdou, platem • obsluha mzdy – nedotknutelnost mzdy, platu, zákonné příplatky ke mzdě, platu • příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí • další možné příplatky k tarifnímu platu
 • nenárokové složky ke mzdě, platu • prémie, odměny • osobní příplatky • příplatek za odpolední směnu • odměna za pracovní pohotovost • náhrada mzdy, platu za práci přesčas a ve svátek • průměrný výdělek a jeho význam v pracovně právní oblasti

Zaměstnanecké benefity

 • rozvoj zaměstnanců • vzdělávání zaměstnanců ( prohlubování a zvyšování kvalifikace )
 • péče o zdraví zaměstnanců • nákup vitaminových prostředků, zajištění rehabilitace, masáže, atd.
 • příspěvky na rekreaci, sport, kulturu • příspěvky na penzijní připojištění, soukromé pojištění • životní a pracovní výročí
 • stravování zaměstnanců – stravenky, stravné, stravenkový paušál a jeho klady a zápory, další možnosti jak umožnit zaměstnanci vhodně se stravovat • doprava zaměstnanců do zaměstnání atd.

Diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. dubna 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19761
 • Stav: Připravujeme
Cena: 4 990 Kč Objednat