Podniková ekonomika

Autor: Marek Vochozka, Petr Mulač a kolektiv

  • Kód produktu: 89208
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 576
  • Vazba: váz., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4372-1
  • Datum vydání: září 2012
  • Vaše cena s DPH: 299 Kč
ks
    Na dotaz

Autoři v knize postihli celou základní problematiku podnikové ekonomiky. Zahrnuty jsou i podnikové funkce z oblasti organizace a řízení podniku, které jsou nezbytným předpokladem naplňování funkcí ekonomické povahy. Kniha je členěna do třinácti základních kapitol, přičemž každá kapitola obsahuje teoretický základ, vlastní výklad problematiky a použitou literaturu. Úvod je věnován vztahu mikroekonomie a podnikové ekonomiky, popsány jsou faktory podnikového prostředí, specifikovány funkce a formy hospodaření podniku, jeho hodnota a životní cyklus, popsány jsou metody a formy organizace a řízení podnikových procesů, principy a postupy podnikového marketingu, definovány jsou současné metody v oblasti řízení lidských zdrojů, obsah a zajištění interního auditu, vymezeny jsou principy podnikání malých a středních podniků. Závěr knihy je věnován problematice vstupu podniků na zahraniční trhy.OBSAH:Úvodní slovo

Předmluva

1. Vztah mikroekonomie a podnikové ekonomiky – aplikace mikroekonomické koncepce do podnikové praxe

1.1 Ekonomická efektivnost a hranice produkčních možností

1.2 Produkční funkce, výrobní faktory

1.3 Příjmy, výdaje (výnosy – náklady)

1.3.1 Krátké období (KO)

1.3.2 Dlouhé období (DO)

1.4 Zisk, bod zvratu

1.5 Poptávka – teoretická východiska v konfrontaci s pohledem PE

1.6 Literatura

2. Podnikatelské prostředí

2.1 Strategie udržitelného rozvoje v ČR

2.2 Strategie Evropa 2020 a Národní program reforem ČR

2.3 Podnikatelská činnost

2.3.1 Podnik

2.4 Ochrana hospodářské soutěže

2.5 Ochrana práv duševního vlastnictví

2.6 Ochrana spotřebitele

2.7 Ochrana životního prostředí

2.8 Rizika spojená s podnikáním

2.9 Literatura

3. Hospodaření podniku

3.1 Majetková a kapitálová struktura podniku

3.1.1 Kapitálová struktura podniku

3.2 Majetková struktura podniku

3.2.1 Členění majetku

3.2.2 Oceňování majetku

3.2.3 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu

3.2.4 Vztah aktiv a pasiv

3.3 Výrobní faktory

3.4 Náklady

3.4.1 Druhové členění nákladů

3.4.2 Účelové členění nákladů

3.4.3 Členění nákladů podle závislosti na objemu prováděných výkonů

3.5 Výnosy

3.5.1 Tržby

3.6 Zisk

3.7 Hodnota peněz v čase

3.8 Strategické financování podniku

3.8.1 Optimalizace kapitálové struktury

3.8.2 Bilanční pravidla jako nástroj optimalizace kapitálové struktury podniku

3.8.3 Optimalizace kapitálu v návaznosti na náklady kapitálu

3.8.4 Optimalizace majetkové struktury

3.9 Taktické financování podniku

3.9.1 Working Capital Management

3.9.2 Zásoby

3.9.3 Pohledávky

3.9.4 Finanční majetek

3.9.5 Peníze, účty v bankách, krátkodobý finanční majetek a pořizovaný finanční majetek

3.9.6 Závazky

3.10 Controlling

3.10.1 Controlling a jeho přínos pro manažera

3.10.2 Role controllingu v jednotlivých fázích řízení

3.10.3 Nástroje controllingu

3.10.4 Reporting

3.11 Literatura

4. Hodnota podniku

4.1 Vymezení hodnoty podniku

4.1.1 Podnik jako zboží

4.1.2 Kategorie hodnoty podniku

4.1.3 Předpoklady ocenění podniku

4.2 Přehled metod pro oceňování podniku

4.2.1 Přístupy k oceňování podniku

4.2.2 Klasifikace metod oceňování podniku

4.3 Postup oceňování podniku

4.3.1 Strategická analýza

4.3.2 Finanční analýza

4.3.3 Tvorba finančního plánu

4.4 Metody oceňování podniku

4.4.1 Výnosové metody

4.4.2 Majetkové metody

4.4.3 Metody kombinované

4.4.4 Metody založené na analýze trhu

4.4.5 Doporučení k užívání metod

4.5 Literatura

5. Život podniku

5.1 Životní cyklus podniku

5.2 Založení podniku

5.2.1 Kroky směřující k založení podniku

5.2.2 Vlastní založení podniku

5.3 Růst podniku

5.3.1 Stabilizace

5.4 Krize a sanace podniku

5.4.1 Krize

5.4.2 Sanace

5.5 Zrušení a zánik podniku

5.5.1 Likvidace společnosti

5.5.2 Konkurz

5.5.3 Nucené vyrovnání, vyrovnání

5.6 Sdružování podniků

5.6.1 Korporace

5.6.2 Spojování podniků

5.7 Literatura

6. Funkce podniku

6.1 Primární funkce podniku

6.1.1 Řízení výroby

6.1.2 Řízení zásob

6.1.3 Prodej

6.2 Odvozené funkce podniku

6.2.1 Řízení lidských zdrojů

6.2.2 Investiční rozhodování

6.2.3 Finanční řízení

6.2.4 Inovace jako nástroj prosperity podniku

6.2.5 Správa podniku – Facility management

6.3 Literatura

7. Řízení podniku – management

7.1 Podstata managementu

7.2 Vývojové směry managementu

7.2.1 Vědecký management

7.2.2 Administrativní přístup k managementu

7.2.3 Princip chování organizace

7.2.4 Současné trendy v managementu

7.2.5 Management na prahu třetího tisíciletí

7.2.6 Shrnutí

7.3 Postavení a osobnost manažera

7.3.1 Členění manažerů

7.3.2 Základní manažerské dovednosti

7.3.3 Manažerské role

7.4 Manažerské rozhodování

7.4.1 Rozhodovací proces

7.4.2 Typy problémů a rozhodování

7.4.3 Skupinové rozhodování

7.5 Plánování

7.5.1 Mise

7.5.2 Cíl

7.5.3 Plán

7.6 Řízení podle cílů – MBO (Management By Objectives)

7.6.1 Proces řízení podle cílů

7.6.2 Zavádění řízení podle cílů

7.6.3 Přednosti řízení podle cílů

7.6.4 Nedostatky v řízení podle cílů

7.7 Strategický management

7.7.1 Počátek strategického managementu

7.7.2 Základní etapy vývoje strategického managementu

7.7.3 Strategické plánování

7.7.4 Analýza vnějšího prostředí společnosti

7.7.5 Analýza vnitřního prostředí společnosti

7.7.6 Metody analyzující mikro- a makroprostředí současně

7.7.7 Formulace podnikové strategie

7.7.8 Vyhodnocení strategických možností a výběr strategie

7.7.9 Implementace strategie, hodnocení výsledků

7.8 Organizování

7.8.1 Organizační struktura a její tvorba

7.8.2 Typy organizačních struktur – liniové vazby

7.8.3 Typy organizačních struktur – funkcionální vazby

7.8.4 Maticová organizační struktura

7.9 Vedení

7.9.1 Teorie vůdcovství

7.9.2 Ženy versus muži jako vedoucí

7.9.3 Některé z dalších faktorů ovlivňujících vůdcovství

7.10 Management jakosti

7.10.1 Základy managementu jakosti – TQM

7.10.2 ISO normy řady 9000

7.10.3 Devět zásad managementu jakosti dle ISO

7.10.4 Všeobecné požadavky při zavádění systému ISO

7.10.5 Další systémy managementu jakosti

7.11 Literatura

8. Marketing

8.1 Úloha a cíle marketingu

8.2 Marketingové řízení

8.2.1 Plánování

8.2.2 Realizace marketingu

8.2.3 Kontrola

8.3 Nákupní chování organizací

8.4 Získávání informací pro marketingová rozhodnutí. Marketingový informační systém

8.4.1 Interní databáze

8.4.2 Marketingový zpravodajský systém

8.4.3 Marketingový výzkum

8.4.4 Marketingový systém na podporu rozhodování

8.5 Marketingový mix

8.6 Marketing na internetu

8.7 Literatura

9. Štíhlý podnik

9.1 Lean Production

9.2 Tomáš Baťa

9.3 Henry Ford

9.4 Toyota Production System

9.5 Metoda JIT (Just – in – Time)

9.6 Jidoka

9.7 Heijunka

9.8 Kaizen

9.9 Standardizace práce TPS (Toyota Production System)

9.10 Metoda Kanban

9.11 Systém 5S

9.12 TPM

9.13 Literatura

10. Podnik a riziko

10.1 Risk management jako nástroj řízení

10.2 Identifikace a hodnocení rizik

10.3 Klasifikace rizika

10.4 Řízení rizik

10.5 Minimalizace dopadů rizik v rámci klíčových projektů podniku

10.6 Literatura

11. Interní audit

11.1 Interní audit jako nástroj podpory managementu

11.2 Ujišťovací a konzultační služby

11.3 Výkon interního auditu

11.3.1 Výkon ujišťovacích služeb interního auditu

11.3.2 Výkon konzultačních služeb interního auditu

11.4 Druhy auditů

11.4.1 Interní versus externí audit

11.4.2 Audit jakosti

11.4.3 Ostatní druhy auditů

11.5 Literatura

12. Malé a střední podniky (MSP)

12.1 Postavení malých a středních podniků v ekonomice státu

12.2 Koncepce rozvoje malých a středních podniků

12.2.1 Silné a slabé stránky malých a středních podniků

12.2.2 Vymezení koncepce

12.2.3 Základní principy a priority v alokaci finančních prostředků k realizaci Koncepce

12.3 Podpora podnikání malých a středních podniků

12.4 Literatura

13. Vstup podniků na zahraniční trhy

13.1 Vnitřní trh Evropské unie (trh zboží a služeb)

13.2 Formy vstupu podniků na zahraniční trhy

13.3 Exportní strategie ČR

13.4 Literatura

14. Seznam zkratek

15. Seznam obrázků

16. Seznam tabulek

17. Přílohy

Příloha č. 1: Případová studie: Podnikatelský záměr pro program rozvoj

Příloha č. 2: Případová studie: Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému v pojišťovně

18. Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?