Podnikové informační systémy (3. akt. a dop. vyd.)

Autor: Josef Basl, Roman Blažíček

  • Kód produktu: 89272
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 328
  • Vazba: váz., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4307-3
  • Datum vydání: říjen 2012
  • Vaše cena s DPH: 429 Kč
ks
    V prodeji

Třetí, výrazně přepracované, aktualizované a rozšířené vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků. Autoři přibližují aktuální rysy a trendy informační společnosti s ohledem na nové ekonomické podmínky a požadavky vyplývající z nároků na udržitelnost. Zcela netradičním způsobem jsou v knize do oblasti podnikových informačních systémů aplikovány principy a nástroje TOC (Theory of Constraint), a to s ohledem na efektivnost IS, jejich inovace, řešení projektů a dosažení "business" přínosů IS v podnicích. Tématice inovací IS/ICT v podnicích se publikace věnuje zcela novým způsobem. Autoři využívají praktické zkušenosti z podniků a podklady získané vlastními průzkumy. Jedním z důležitých rysů knihy je integrované využití nových ICT technologií, konkrétně internetu, jejichž prostřednictvím může čtenář nalézt v případě zájmu řadu dalších detailnějšíc

h a zejména aktualizovaných informací. Kniha je určena manažerům a specialistům z firemní praxe, konzultantům a studentům.OBSAH:O autorech 9

Poděkování 10

Úvod 11

Část I. Podnik v informační společnosti

1. Globalizační trendy ve společnosti 18

1.1 Budoucnost se stává obtížněji predikovatelná 18

1.2 Projevy globalizace 20

1.3 Globalizační trendy a?role ICT 23

2. Vliv rozvoje informační společnosti na podnikovou sféru 28

2.1 Informační společnost jako další vývojová etapa 28

2.2 Informační společnost přináší podnikům nové příležitosti 30

2.3 Změny forem podnikání 33

2.4 Proměny role ICT v podnicích 35

3. Hodnocení podniků v?informační společnosti 41

3.1 Informační společnost z pohledu evropských iniciativ 41

3.2 Statistické ukazatele pro hodnocení podniků v?informační společnosti 44

Část II. Informační systém v?podniku

4. Vývoj podnikových informačních systémů 52

4.1 Vymezení přístupu k podnikovým IS 52

4.2 Od vlastních programů k?prosazení nákupu parametrizovatelného aplikačního softwaru 54

4.3 Vývoj obsahového zaměření celopodnikových řešení 56

4.4 Vývoj k integrovaným řešením se společnou datovou základnou 61

5. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- ERP 66

5.1 Definice ERP 66

5.2 Funkční moduly ERP 68

6. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- řízení dodavatelského řetězce?- SCM 76

6.1 Řízení dodavatelských řetězců 76

6.2 Funkčnost současných aplikací pro SCM 78

6.3 IS?pro podporu výrobních systémů 80

6.4 Podpora materiálového toku prostřednictvím e-businessu 84

7. Funkcionalita podnikových informačních systémů?- další moduly rozšířeného ERP (ERP II)?- CRM a?BI 87

7.1 Charakteristika ERP II 87

7.2 Řízení vztahu se zákazníkem?- CRM 89

7.3 Aplikace kategorie Business Intelligence 93

8. Datový pohled na podnikové informační systémy 99

8.1 Postavení databází v podnikových IS 99

8.2 Základní vrstvy podnikového IS 100

8.3 Hlavní data používaná v podnikových IS 101

8.4 Data pro podnikové analýzy 104

8.5 Datový pohled za hranice ERP II 107

9. Procesní pohled na podnikové informační systémy 112

9.1 Důvody procesní orientace podniků 112

9.2 Základní principy podnikových procesů 114

9.3 Podnikové procesy a?jejich podpora informačními systémy 118

9.4 Podnikové procesy v životním cyklu podnikových IS 120

9.5 IS jako základ pro měření a?zvyšování výkonnosti podnikových procesů 122

10. Podnikové informační systémy z?pohledu organizace podniku 125

10.1 Důležité atributy podniku zohledňující IS 125

10.2 Zohlednění uživatelů v?podniku 126

10.3 IS zohledňují velikosti podniků 128

10.4 IS pro různá odvětví podniků 129

10.5 IS pro různé typy výrob 131

10.6 Uplatnění IS z hlediska formy struktury výrobku?- VAT analýza 134

11. Podnikové informační systémy z pohledu aplikovaných metod řízení 139

11.1 Metody řízení aplikované v podnikových IS 139

11.2 Metoda MRP II 142

11.3 Metoda TOC?- OPT a?DBR 151

11.4 Podpora podnikových plánů v informačních systémech 155

12. Nabídka a?trendy podnikových informačních systémů na českém trhu 159

12.1 Vývoj podnikových informačních systémů od 90. let 159

12.2 Stav nabídky podnikových IS v ČR 164

12.3 Trendy v?podnikových IS 167

Část III. Efekty a inovace informačního systému v podniku

13. Efekty informačních systémů v podnicích 178

13.1 IS podporují podnikové cíle a?metody řízení 178

13.2 Potenciál informačních systémů v podnicích 180

13.3 Kategorizace efektů IS v podnicích 183

13.4 Metody a?techniky měření efektivnosti IS v?podnicích 185

13.5 Přístup k efektům IS z pohledu vedení podniku 189

14. Projekty zavádění informačních systémů do podniků 198

14.1 Charakteristika projektů podnikových IS 198

14.2 Etapy projektu zavedení ERP 203

14.3 Etapa I?- Rozhodnutí pro změnu podnikového IS a?vytvoření týmu 203

14.4 Etapa II?- Výběr vhodného řešení 207

14.5 Etapa III?- Vlastní implementace vybraného ERP 212

14.6 Organizační zajištění projektu ERP 214

14.7 Hlavní rysy integrace systémů ERP do podniku při jeho zavádění 216

14.8 Etapa IV?- Provoz a?údržba vybraného ERP 218

14.9 Náklady spojené se zavedením IS 220

15. Inovace a?řízení změny informačních systémů v podnicích 230

15.1 Inovace v?životním cyklu podnikového informačního systému 230

15.2 Změny v přístupu k inovacím v podnikových IS 232

15.3 Typologie inovace ICT 236

15.4 Inovační řády?- stupně zralosti?- podnikových IS 240

16. Inovace podnikových informačních systémů s?využitím TOC (teorie omezení) 247

16.1 Rámec přístupu TOC k inovacím IS 247

16.2 Uplatnění technik TOC Thinking Process při přípravě změny podnikového IS 250

16.3 Uplatnění přístupu Necessary but not sufficient a?řízení projektů metodou Critical Chain v inovaci podnikového IS 253

16.4 Uplatnění průtokového účetnictví v inovaci podnikového IS 256

16.5 Integrace dalších metod TOC pro efektivní inovaci 257

17. Udržitelnost a?její podpora podnikovými informačními systémy 263

17.1 Udržitelný rozvoj a?jeho podpora 263

17.2 Vztah ICT a?udržitelného rozvoje 265

17.3 Konceptuální model vlivu ICT na udržitelný rozvoj 267

17.4 Green IT a?jeho vztah k?udržitelnému rozvoji 268

17.5 Přístupy ke green IT v?podnicích 271

17.6 Green IT v malých a?středních podnicích 274

17.7 Podpora udržitelnosti na bázi inovací ICT v?malých a?středních podnicích 275

Závěr 280

Přílohy 285

Příloha 1 - Indikátory EUROSTAT pro oblast informační společnosti 286

Příloha 2 - Klíčové indikátory ICT sledované organizací OECD 290

Příloha 3 - Indikátory udržitelného rozvoje 292

Příloha 4 - Přehled produktů podnikových IS na českém trhu 297

Příloha 5 - Příklad klasické funkcionality podpory logistických procesů v produktech SAP 301

Příloha 6 - Příklad obsahu výrobní databáze?- základních souborů používaných

pro chod MRP II a?TOC 304

Příloha 7 - Ukázková struktura poptávkového dokumentu 308

Příloha 8 - Vzorová osnova Úvodní studie / hrubého konceptu zavedení ERP 309

Příloha 9 - Řešitelské týmy v průběhu vlastní implementace IS 311

Seznam zkratek 313

Summary 316

Použitá literatura 317

Chcete se na něco zeptat?