Powered by Smartsupp

Podnikové řízení

Autor: Jan Váchal, Marek Vochozka a kolektiv

 • Kód produktu: 89437
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 688
 • Vazba: váz., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4642-5
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 719 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -72 Kč
 • Vaše cena s DPH: 647 Kč
ks
  V prodeji

Publikace představuje svým rozsahem i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde popsány nejen známé problematiky z této oblasti, ale i nové, dosud nepublikované poznatky, které naleznou své využití i v podnikové sféře. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům, v dalších kapitolách je charakterizováno prostředí podniku, úloha manažerů, klasifikována je hodnota podniku a principy jeho hospodaření. Pozornost je věnována manažerským funkcím, řízení lidských zdrojů, problematice strategického řízení podniku, procesnímu a krizovému řízení, ale i managementu jakosti a správě podniku. Závěr knihy je věnován podnikovému auditu, otázkám etiky v podnikatelské praxi a etickým kodexům. Kniha je vhodná nejen pro začínající manažery, ale i pro zkušené vedoucí pracovníky a studenty vysokých škol. Významným přínosem publikace je skutečnost, že je zde prezentován nově vznikající obor Performance Tuning®, který je v tomto pojetí představen v české odborné literatuře poprvé.OBSAH:Úvodní slovo 13

Předmluva 15

I. OBECNÁ ČÁST

ÚVOD DO TEORIE PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ 17

1. Úvod do teorie řízení 19

1.1 Proces řízení 19

1.1.1 Charakteristika procesu řízení 19

1.1.2 Předmět teorie řízení 24

1.2 Základní principy řízení 26

1.2.1 Vymezení pojmu management 26

1.2.2 Vývojové směry managementu 28

1.2.3 Obsah řídícího procesu 32

1.2.4 Manažerské funkce 32

1.3 Podnik jako organizovaný systém 34

1.3.1 Úvod do teorie systémů 34

1.3.2 Systém a systémový přístup 42

1.4 Organizační struktury 52

1.4.1 Teorie organizačních struktur 52

1.4.2 Podnikové organizační struktury 57

1.5 Literatura 81

2. Prostředí podniku 85

2.1 Prostředí managementu 85

2.1.1 Vnitřní podmínky organizace 85

2.2 Okolí podniku 85

2.3 Podnikatelské prostředí 86

2.3.1 Podnik a jeho vnější prostředí – statický pohled 86

2.3.2 Podnikatelské myšlení a jednání v turbulentní době 89

2.3.3 Další prohloubení nestability 90

2.3.4 Management jako řízení změn 92

2.4 Podnik – mikrookolí a makrookolí 93

2.4.1 Vnitřní okolí podniku 94

2.4.2 Vnější okolí podniku 95

2.4.3 Typy okolí 96

2.4.4 Všeobecné faktory okolí 97

2.4.5 Analýza makrookolí 100

2.5 Literatura 100

3. Úloha a role manažerů 103

3.1 Typologie manažerů 104

3.2 Základní manažerské dovednosti 106

3.3 Styl manažerské práce 110

3.3.1 Manažerská mřížka 116

3.4 Manažerské role 121

3.5 Změna povahy práce manažera v podnikavé praxi 124

3.6 Literatura 125

4. Hodnota podniku 129

4.1 Kategorie hodnoty podniku 129

4.2 Zásady a přístupy k oceňování podniku 132

4.3 Postup oceňování podniku 137

4.4 Metody oceňování podniku 141

4.4.1 Výnosové metody 142

4.4.2 Tržní metody 143

4.4.3 Substanční metody 144

4.4.4 Opční metody 145

4.4.5 Další metody a přístupy 145

4.5 Stav a perspektivy oceňování podniku 146

4.6 Literatura 149

5. Hospodaření podniku 153

5.1 Zásoby 153

5.2 Řízení krátkodobých aktiv a jejich složek 153

5.2.1 Řízení zásob 153

5.2.2 Kontrola skladu a zásob 155

5.2.3 Metoda ABC, Paretova analýza 156

5.2.4 Metoda Just-in-Time 158

5.2.5 Outsourcing ve skladování 159

5.2.6 Konsignační sklady 160

5.2.7 Hodnocení efektivnosti řízení zásob 160

5.3 Řízení výroby, význam, cíle a struktura 161

5.3.1 Výroba 161

5.3.2 Výroba a její efektivnost 162

5.3.3 Řízení výroby a jeho cíle 163

5.3.4 Výroba a výrobní proces 165

5.3.5 Struktura výrobního procesu 168

5.4 Hierarchická struktura výroby 170

5.4.1 Základní funkce řízení výroby 171

5.4.2 Strategické řízení výroby a výrobní strategie 172

5.5 Vznik nových výrobků a odvětví a zánik jiných 174

5.6 Změny v distribuci výrobků 174

5.7 Výrobní a obchodní podnik – specifika obchodního podniku 175

5.7.1 Specifika obchodního podniku 175

5.8 Seznam literatury 177

6. Finanční řízení podniku 179

6.1 Majetková a finanční struktura podniku 180

6.2 Náklady a výnosy podniku 209

6.3 Finanční analýza a její aplikace 216

6.3.1 Hodnocení absolutních ukazatelů 217

6.3.2 Hodnocení poměrových ukazatelů 218

6.3.3 Metody komplexního hodnocení podniku 229

6.4 Slovo odborníka 239

6.5 Případová studie 240

6.5.1 Zadání příkladu 240

6.5.2 Řešení příkladu 248

6.5.3 Závěrečné shrnutí 279

6.6 Literatura 279

7. Řízení lidských zdrojů 283

7.1 Význam řízení lidských zdrojů pro podnikovou sféru 283

7.2 Personální řízení, řízení lidských zdrojů 284

7.3 Nové trendy v řízení lidských zdrojů 285

7.4 Personální útvar jako nástroj řízení lidských zdrojů 288

7.4.1 Organizace a řízení personálního útvaru 290

7.4.2 Hlavní skupiny personálních pracovníků podle jejich funkce 293

7.5 Personální politika 294

7.6 Proces řízení lidských zdrojů 295

7.6.1 Plánování, prognóza potřeby lidských zdrojů 295

7.6.2 Vyhledávání pracovníků 298

7.6.3 Výběr a rozmisťování pracovníků 300

7.6.4 Adaptace pracovníků 304

7.6.5 Motivace a stimulace pracovníků 307

7.6.6 Řízení a hodnocení pracovníků a pracovního výkonu 312

7.6.7 Rozvoj a vzdělávání pracovníků 315

7.6.8 Profesní kariéra a osobní rozvoj 319

7.7 Podnikové poradenství 320

7.8 Personální informační systém 324

7.9 Personální controlling 326

7.10 Sociální politika podniku 329

7.11 Psychohygiena a péče o zdraví zaměstnance 330

7.12 Slovo odborníka 331

7.13 Literatura 332

8. Performance Tuning® – nový obor v oblasti řízení podniku 335

8.1 Představení a základní charakteristika oboru Performance Tuning® 335

8.2 Historické kořeny oboru Performance Tuning® 335

8.2.1 Vědecká a výzkumná historie oboru 335

8.2.2 Aplikační historie 338

8.3 Popis hlavních teorií a principů 339

8.3.1 Teorie autopoiéze, operacionální uzavřenost 339

8.3.2 Teorie disipativních struktur 341

8.3.3 Luhmannova teorie sociálních systémů 343

8.3.4 Koncept členství, problémové systémy 345

8.3.5 Cirkulární kauzalita, princip konstruování řešení 348

8.3.6 Konstruktivistické teorie a poznatky neurobiologie 352

8.3.7 Kybernetika II. řádu 354

8.3.8 Metakontext 356

8.3.9 Sociální konstruktivismus a teorie komunikace 358

II. PRAKTICKÁ ČÁST

VYUŽITÍ OBORU PERFORMANCE TUNING® V PRAXI 361

9. Aplikace oboru Performance Tuning® v praxi 363

9.1 Administration Performance Tuning® 363

9.2 Production Performance Tuning® 370

9.3 Sales Performance Tuning® 372

9.4 Management Performance Tuning® 376

9.5 Současnost a perspektivy oboru Performance Tuning® 377

10. Manažerské funkce očima oboru Performance Tuning® 379

10.1 Plánování 379

10.2 Organizování 382

10.3 Řízení lidských zdrojů 383

10.4 Vedení 384

10.5 Rozhodování 386

10.6 kontrola a zpětná vazba 387

III. ČÁST

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ PODNIKU V TURBULENTNÍ

A DISKONTINUÁLNÍ DOBĚ 389

11. Podniková strategie 391

11.1 Úvod 391

11.2 Strategické řízení 392

11.2.1 Vznik strategického myšlení a strategického managementu 392

11.3 Podnik a vnější prostředí 398

11.3.1 STEP analýza 399

11.3.2 Scénáře 401

11.3.3 Analýza konkurence v odvětví – Porterův model 403

11.3.4 Strategické mapy 410

11.3.5 Analýza konkurentů 412

11.3.6 Analýza atraktivity odvětví 413

11.4 Vnitřní prostředí podniku 414

11.4.1 Evaluace dosavadní strategie 416

11.4.2 Analýza zdrojů a kompetencí 419

11.4.3 Analýza zdrojů a kompetencí podle funkcionálních oblastí 420

11.4.4 Analýza klíčových procesů 421

11.4.5 Analýza portfolia 422

11.4.6 Klíčové faktory úspěchu 428

11.4.7 Analýza konkurenceschopnosti 430

11.4.8 SWOT analýza 432

11.5 Slovo odborníka 434

11.6 Literatura 435

12. Řízení podnikových procesů – procesní management 437

12.1 Vymezení procesního řízení 437

12.2 Strategické řízení a procesy (business model, Balanced Scorecard) 438

12.3 Podnikové procesy a jejich typy 443

12.4 Postup při zavádění procesního řízení (nástroje, analytické metody,

procesní mapa) 443

12.4.1 Procesní mapa 444

12.4.2 Procesní analýza 446

12.5 Monitorování, měření a zvyšování výkonnosti procesů (procesní cyklus,

typy ukazatelů výkonnosti procesů, business proces reengineering) 449

12.6 Přínosy procesního řízení pro podnikovou praxi 455

12.7 Slovo odborníka 456

12.8 Literatura 456

13. Řízení výrobních a pracovních procesů v podniku 459

13.1 Výroba, výrobní a pracovní proces 459

13.1.1 Základní pojmy 459

13.1.2 Druhy výrob 464

13.1.3 Nové trendy ovlivňující operační management 465

13.2 Štíhlá výroba 466

13.2.1 Stručná historie výroby v japonské továrně Toyota 467

13.2.2 Principy a nástroje štíhlé výroby ve firmě Bosch 468

13.2.3 Stručná charakteristika základních pojmů štíhlé výroby 470

13.2.4 Plýtvání a jeho druhy (8 Muda) 472

13.2.5 Systém Just-in-Time (JIT) 474

13.2.6 Systém Kanban 475

13.2.7 Vybrané dílčí metody štíhlé výroby 476

13.3 Dodavatelský řetězec 478

13.3.1 Změna struktury dodavatelských řetězců 482

13.4 Reverzní logistika 485

13.5 Výroba a životní prostředí 487

13.5.1 Znečišťování ovzduší, skleníkové plyny a dodavatelský řetězec 487

13.5.2 Změna používaných paliv a dopravních způsobů 490

13.5.3 Změna používaných dopravních způsobů a prostředků 491

13.5.4 Normy ochrany životního prostředí 493

13.6 Literatura 495

14. Management kvality 497

14.1 Úvod 497

14.2 Koncepce a zásady systému řízení kvality 497

14.3 Koncepce ISO řady 9000 498

14.4 Koncepce oborových (podnikových) standardů 507

14.4.1 Automobilový průmysl 507

14.4.2 Potravinářský průmysl 508

14.5 Koncepce správných výrobních praxí 509

14.6 TQM a Modely excelence 511

14.6.1 Vymezení pojmu TQM 511

14.6.2 Vznik a současnost TQM 511

14.6.3 Zásady TQM 513

14.6.4 Model excelence EFQM 514

14.6.5 Model excelence EFQM, koncepce excelence a RADAR 515

14.6.6 Stupně excelence 517

14.6.7 Význam aplikace Modelu 517

14.7 Kaizen – Filosofie „malých změn“ 518

14.8 Six Sigma 520

14.9 Specifické systémy řízení a integrovaný management 521

14.9.1 Environmentální management (EMS – Enviromental Management System) 521

14.9.2 Integrovaný management (IMS – Integrated management system) 524

14.10 Shrnutí 525

14.11 Slovo odborníka 526

14.12 Literatura 526

15. Krizové řízení podniků – Krizový management 529

15.1 Klasifikace podnikových rizik 529

15.1.1 Prostředí podniku 529

15.1.2 Vnější a vnitřní podniková rizika 530

15.2 Principy řízení krizových situací v podniku 532

15.2.1 Identifikace a popis rizik 532

15.2.2 Analýza rizik 532

15.2.3 Hodnocení a návrh opatření 536

15.2.4 Základní pojmy z oblasti krizového řízení 536

15.3 Způsoby a formy krizového řízení v podnikové praxi 540

15.3.1 Vybraná aktuální podniková rizika v praxi 540

15.4 Řízení podniku za rizika a nejistoty 542

15.5 Slovo odborníka 543

15.6 Literatura 543

16. Správa podniku – Facility management 545

16.1 Slovo odborníka 548

16.2 Literatura 548

17. Řízení služeb 549

17.1 Význam služeb v ekonomice 550

17.2 Subjekty čerpající služby 558

17.2.1 Řízení vztahů se zákazníky 559

17.3 Principy řízení služeb v podniku 564

17.4 Lokalizace a místo poskytování služby 568

17.4.1 Flexibilita produkce 568

17.4.2 Flexibilita spotřeby 569

17.4.3 Modely umístění 570

17.5 Organizace a podpora poskytování služeb 572

17.6 Literatura 574

18. Řízení inovací v podniku 577

18.1 Inovace a konkurenční výhoda 577

18.2 Inovace jako součást podnikového procesu – systémová představa 578

18.3 Zdroje inovačních podnětů – úloha lidských zdrojů 582

18.4 Optimalizace zásoby dokončené produkce prostřednictvím řízení inovací 588

18.5 Stupně pojetí inovací – kvalitativní adaptace a kvalitativní inovace jako

základ systému řízení inovací 589

18.6 Fáze inovačního procesu jako základ systému pro řízení

konkurenceschopnosti produktu 591

18.7 Inovativní podnik: Charakter firemní kultury podporující inovace 598

18.8 Bariéry inovací 601

18.9 Slovo odborníka 602

18.10 Literatura 602

19. Duševní vlastnictví podniku 605

19.1 Obsah pojmů duševní vlastnictví a průmyslové vlastnictví 605

19.2 Ochrana duševního vlastnictví v České republice 605

19.3 Průmyslové vlastnictví – výsledky technické a designerské tvůrčí činnosti 606

19.3.1 Patenty 606

19.3.2 Užitné vzory 609

19.3.3 Průmyslové vzory (ochrana designu) 610

19.4 Průmyslové vlastnictví – výsledky jiné než technické a designerské činnosti 612

19.4.1 Ochranné známky 612

19.4.2 Chráněná označení původu a zeměpisná označení 613

19.4.3 Obchodní firmy a jména osob 615

19.4.4 Doménové jméno 615

19.4.5 Know-how 616

19.4.6 Obchodní tajemství 616

19.5 Ochrana proti nekalé soutěži 616

19.6 Autorská práva 617

19.7 Licence k předmětům průmyslového vlastnictví 618

19.8 Oceňování duševního vlastnictví 619

19.9 Literatura 619

20. Podnikový audit 621

20.1 Druhy auditů 621

20.2 Interní podnikový audit 622

20.2.1 Obvyklé aktivity interního auditu 623

20.2.2 Předpoklady pro výkon profese interního auditora 624

20.3 Externí podnikový audit 625

20.3.1 Právní úprava externího auditu, zákon o účetnictví ve vazbě

na audit, další předpisy upravující audit 626

20.3.2 Předpoklady pro výkon profese externího auditora 630

20.4 Vztah mezi interním a externím auditem 631

20.5 Slovo odborníka 632

20.6 Literatura 633

21. Etika podnikání a etický kodex podniku 637

21.1 Etické myšlení ve starověku (Sókratés, Platón, Aristotelés, stoikové) 637

21.1.1 „Slunce v říši idejí“ u Platóna 637

21.1.2 První vědecký systém etiky (Aristotelés ze Stageiry) 639

21.2 Etika ve středověku: 5.–15. století (Augustin Aurélius, Tomáš Akvinský) 640

21.3 Novověk: 15. století – současnost 641

21.3.1 Etika britského empirismu (T. Hobbes, J. Locke, D. Hume) 641

21.3.2 Odstraňování afektu v podání Barucha Benedicta Spinozy 642

21.3.3 Etika povinnosti (Immanuel Kant) 643

21.3.4 Etika 19. a 20. století 643

21.4 Možnosti a limity etiky v podnikatelské sféře 645

21.5 Etické kodexy 646

21.5.1 Proces integrace etiky do podnikového prostředí 647

21.6 Literatura 650

22. Seznam zkratek 653

23. Seznam obrázků 657

24. Seznam tabulek 663

25. Přílohy 667

25.1 Marketingový a obchodní plán 667

25.1.1 Popis společnosti 667

25.1.2 Situační analýza 667

25.1.3 Marketingová analýza 673

25.1.4 SWOT analýza 675

25.1.5 Cíle, plány a strategie 676

25.1.6 Controlling 679

26. Rejstřík 681O AUTOROVI:prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

Na VŠTE v Českých Budějovicích působí ve funkci prorektor pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost a zabezpečuje oblast stra-

tegického rozvoje školy. Přednáší a je garantem předmětů Podnikové řízení, Strategický, procesní a personální management.

Je nositelem řady tuzemských a zahraničních vynálezů, patentů a užitných vzorů. V poslední době se zabývá problematikou

projekce manažerských systémů řízení v podmínkách vysokých škol.

---

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

V březnu 2009 byl Akademickým senátem VŠTE pověřen výkonem funkce rektora. Do té doby pracoval na VŠTE jako

vedoucí ekonomické katedry, přednášel předměty se zaměřením na ekonomiku podniku, fi nanční řízení a ekonomii.

V roce 2008 získal titul Ph.D. na VŠE v Praze, kde t. č. působil jako odborný asistent na katedře podnikové ekonomiky. Podílí

se na tvorbě řady evropských grantů, je nositelem dvou patentů a několika užitných vzorů. K 1. 1. 2013 byl prezidentem

republiky jmenován rektorem VŠTE v Českých Budějovicích.

---

Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Absolvovala VŠE a doktorské studium EF JU v Českých Budějovicích, dále také kurz manažera HACCP. Je členkou ČSJ.

Působí jako odborný asistent na Katedře obchodu a cestovního ruchu Ekonomické fakulty v Českých Budějovicích. Zaměřuje

se na kvalitu a bezpečnost produkce, management kvality, biopotraviny, lokální produkci a fair trade.

---

Ing. Zita Drábková, Ph.D.

Absolvovala VŠE Praha, od roku 2005 působí jako odborný asistent na Jihočeské univerzitě, Ekonomické fakultě, Katedře účetnictví

a fi nancí. Od roku 1997 je zapsaný daňový poradce v KA ČR, v současné době partner společnosti TAXART CZ s.r.o.,

poskytující daňové, účetní a ekonomické poradenství. Je členem Komory daňových poradců ČR, Unie Off shore Poradců ČR.

---

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.

Vedoucí katedry ekonomiky na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Její pedagogické působení

je orientováno na oblast obecné ekonomie, hospodářské politiky se zaměřením na trh práce a regionální problematiku. Je au-

torkou a spoluautorkou více než 60 publikací, mimo jiné 3 monografi í a 4 původních vědeckých příspěvků v impaktovaných

časopisech. Habilitovala se v oboru Národní hospodářství na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

---

prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Bývalý rektor ČZU v Praze a dlouhodobý předseda České konference rektorů. V současné době děkan Provozně ekonomické

fakulty ČZU v Praze a vedoucí Katedry řízení. Patří mezi mezinárodně uznávané odborníky v oblasti teorie řízení a řízení

podnikových systémů, zabývá se i problematikou manažerského a strategického řízení, včetně specifi kace manažerských kom-

petencí. Podílí se na řešení řady výzkumných projektů v tuzemsku i zahraničí. Je členem řady vědeckých rad vysokých škol,

vědeckých institucí v České republice i v zahraničí.

---

Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.

Od roku 2008 působí na VŠTE v Českých Budějovicích, v současnosti jako prorektorka pro studium a pedagogickou činnost.

Téhož roku úspěšně obhájila doktorskou práci na MU Brno, Pedagogické fakultě, obor Pedagogika, na Pedagogické fakultě

Jihočeské univerzity absolvovala oborové studium pro třetí stupeň: Ruský jazyk – Výtvarná výchova – Německý jazyk (Mgr).

V letech 2002–2003 absolvovala seminář MŠMT, Metodika výuky v terciárním vzdělávání (certifi kát).

---

Petr Kallista

Výkonný ředitel společnosti Expertní skupina CALLISTO CZ, s.r.o., hlavní představitel oboru Performance Tuning® v ČR i v

Evropě. Je spoluzakládajícím členem a bývalým členem předsednictva a Stavovské rady České asociace koučů a spoluzakla-

datelem Performance Tuning® Academy institutu International School of Business and Management na VŠE v Praze. Působí

jako Performance Tuning® specialista a mezinárodně akreditovaný systemický kouč při zvyšování výkonů celých organizací,

pracuje i individuálně s jejich majiteli a vrcholovými manažery.

---

Ing. Martina Königová, Ph.D.

Absolvovala Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na Provozně ekono-

mické fakultě České zemědělské univerzity v Praze na Katedře řízení. Zaměřuje se na oblast krizového řízení, řízení rizik a

řízení lidských zdrojů. Je členem Academy of Management, řešitelem a spoluřešitelem několika projektů a grantů a pravidelně

publikuje a prezentuje výsledky své práce na odborných konferencích.

---

doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.

Vystudovala a interní aspiranturu absolvovala na Vysoké škole zemědělské v Praze, obor ekonomika a management. Následně

pracovala ve výzkumném ústavu, v r. 2004 se znovu vrátila a začala přednášet na Zemědělské, dnes Ekonomické fakultě Jiho-

české univerzity v Českých Budějovicích, kde působí dodnes. Je garantem předmětů: Řízení lidských zdrojů, Řízení podnikové

kultury, Rozvoj osobnosti manažera, Motivace a stimulace pracovního jednání, Rozvoj venkova a lidské zdroje.

---

doc. Ing. Tomáš Macák, Ph.D.

Působí na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze jako pedagog na Katedře řízení. Kromě problematiky teorie řízení a

řízení inovací v podniku se zabývá i problematikou spotřebitelské hodnoty a kvality výrobků. Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D.

Na VŠTE vykonává funkci prorektorky pro praxi a vnější vztahy, zajišťuje spolupráci s odbornou praxí a vědeckovýzkumnými,

správními a řídícími orgány a institucemi, především v jihočeském regionu. V předešlých letech zastávala vedoucí pozici na

Katedře ekonomiky a managementu. Úzce spolupracuje se zahraničím v oblasti projektově orientované výuky. Na VŠTE je

garantem Makroekonomie, Mikroekonomie a Světové ekonomiky.

---

Ing. Marie Oubrechtová

Na VŠTE působí od roku 2011 jako akademický pracovník na Katedře ekonomiky a managementu se zaměřením na účet-

nictví. Je garantem tohoto předmětu. Svoji akademickou působnost zahájila na Jihočeské univerzitě v roce 2005. Předtím

dlouhodobě působila v managerské funkci.

---

Ing. Petra Pártlová, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře strukturální politika a rozvoj venkova, EF JČU v Českých Budějovicích. Vyučuje předměty Re-

gionální management a Regionální projektování, dále předměty Územní plánování a Pozemkové úpravy. Je řešitelem několika

evropských grantů a spoluřešitelkou vědeckých grantů. Je nositelkou jednoho patentu a šesti užitných vzorů.

---

doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

Působí na Katedře řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Garantuje předmět Procesní

management v magisterských studijních oborech a předmět Teorie a praxe managementu v doktorském studiu. Zabývá se

řízením podniků, procesním a strategickým managementem a implementací jejich principů v MSP a v regionálním rozvoji.

Je členem České společnosti pro jakost, České společnosti ekonomické a řady vědeckých rad fakult vysokých škol. Zastává

funkci předsedy redakční rady časopisu Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. Od roku 2010 je děkanem Ekonomické

fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

---

Ing. Jiří Sedlák

Je českým a evropským patentovým zástupcem a soudním znalcem v oboru patenty a vynálezy a oceňování nehmotného

majetku. Je vedoucím partnerem společnosti patentových zástupců PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o, která zastupuje

klienty z komerční i akademické sféry v oblasti komplexní ochrany duševního vlastnictví v ČR i v zahraničí.

---

Ing. Marie Slabá, Ph.D.

Odborná asistentka Katedry ekonomiky a managementu VŠTE v Českých Budějovicích. Garantuje celou řadu předmětů

z oblasti marketingu a marketingové komunikace. Ve své publikační a výzkumné činnosti se zaměřuje právě na tuto oblast

a také na oblast stakeholder managementu a analýzy stakeholderů.

---

Ing. Vojtěch Stehel

Vystudoval VŠTE a Vysokou školu fi nanční a správní. V současné době pracuje jako ředitel Projektového a inovačního centra,

které je dceřinou společností VŠTE.

---

Ing. Jarmila Straková

Vystudovala Obchodní podnikání na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde dokončuje doktorské studium v oboru

Řízení a ekonomika podniku. Na VŠTE působí jako vedoucí oddělení výzkumu, vývoje a tvůrčí činnosti, externě vyučuje Stra-

tegický management a Podnikové řízení. Touto problematikou se zabývá i v rámci své publikační a výzkumné činnosti.

---

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

Dlouhodobě se věnuje řízení služeb a aplikovaným disciplínám v rámci řízení služeb cestovního ruchu. Zabývá se proble-

matikou poskytování služeb a vnímáním hodnoty u zákazníků pomocí metody SERVQUAL. Mimo to se věnuje i komparaci

vybraných evropských ekonomik z hlediska konkurenceschopnosti a kvality služeb poskytovaných podnikatelům.

---

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.

Působí na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze jako zástupce vedoucího Katedry řízení. Její pedagogická i výzkumná

činnost je orientována na problematiku strategického managementu a řízení podnikových systémů, je řešitelkou řady vý-

zkumných projektů se zaměřením na rozhodovací a řídící procesy, zejména u zemědělských subjektů.

---

prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Poté pracoval sedm let v sektoru služeb pro zemědělství. V roce 1961 odešel

učit na Provozně ekonomickou fakultu VŠZ Praha do Českých Budějovic a působí tam dodnes i po zapojení fakulty do Jiho-

české univerzity. Zaměřuje se na problémy organizace výroby a vyučuje předměty: Logistika, Řízení dodavatelského řetězce,

Operační management, Štíhlá výroba.

---

Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.

Odborný asistent na katedře řízení pod Ekonomickou fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích se specializací na

procesní, strategický a projektový management v malých a středních podnicích.

---

Ing. Robert Zeman, Ph.D.

Na VŠTE vykonává funkci vedoucího Katedry ekonomiky a managementu. V předešlých letech působil na 4 vysokých školách

jako odborný asistent a přednášel předměty se zaměřením na pojišťovnictví a bankovnictví, informační technologie a ekono-

miku podniku. Titul Ph.D. v oboru Ekonomika a řízení získal v roce 2004 na ZF JČU.

Chcete se na něco zeptat?