Poskytování cestovních náhrad 2020

Určeno pro: vedoucí zaměstnance, personalisty, podnikatele, daňové poradce, pro všechny, kteří se s problematikou poskytování cestovních náhrad zabývají

Cíl semináře: seznámit účastníky s platnou právní úpravou pro poskytování cestovních náhrad. Výklad zákonné úpravy vychází mimo jiné i z nedostatků zjištěných kontrolními orgány, a současně je doporučen správný zákonný postup na konkrétních příkladech. Posluchači budou seznámeni s právními úpravami týkající se poskytování cestovních náhrad, s provádějícími právními předpisy. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. ledna 2014, zcela novým způsobem a na zcela odlišných principech uplatňuje soukromé právo, do kterého pracovní právo náleží, a je jeho nedílnou součástí. S účinností zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, v části šedesátésedmé, je zpracována úprava zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Program:

 • platné prováděcí právní předpisy rozhodné pro poskytování cestovních náhrad
 • základní principy zákoníku práce, které jsou východiskem pro poskytování cestovních náhrad
 • informace o okruhu osob, kterým je lze poskytovat
 • další zákonné doporučené postupy pro zaměstnavatele v oblasti cestovních náhrad
 • charakteristika zákonné úpravy pro poskytování cestovních náhrad vycházející ze základních principů zákoníku práce, včetně výkladu ve vztahu k zásadám "co zákon nezakazuje, to dovoluje" a zajištění "rovného zacházení" se zaměstnanci
 • výklad se zaměřuje na správný postup zaměstnavatele při sjednávání místa popřípadě více míst výkonu práce, včetně pravidelného pracoviště pro účely cestovních náhrad
 • vliv sjednaných míst výkonu práce a pravidelného pracoviště pro poskytování cestovních náhrad • zákonná změna k rozsahu místa pravidelného pracoviště
 • správný postup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad při vyslání zaměstnance na pracovní cestu a cestovní náhrady při vyslání mimo pravidelné pracoviště
 • odlišný přístup zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad pro tzv. podnikatelskou sféru a tzv. nepodnikatelskou sféru
 • zdůraznění jednotlivých institutů se vztahem cestovních náhrad k daňovým předpisům a povinnosti plateb pojistného
 • právní úprava pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách především se zaměřením na nároky na stravné, krácení stravného popř. jeho nevyplácení ve vztahu k principu rovnosti a hospodárnosti • souběh stravného a úhrady za stravování
 • jízdní výdaje a předplatní jízdenka • náhrady zaměstnance při použití vlastního vozidla • informace o způsobu výpočtu této náhrady
 • výdaje spojené s ubytováním • doklady o ubytování
 • nutné vedlejší výdaje s příklady • uvedení nejčastějších chyb a omylů vycházejících z praxe
 • přehled o možnosti přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance s uvedením jednotlivých příkladů • včetně stanovení nároku zaměstnance na cestovní náhrady po takovémto přerušení pracovní cesty
 • náhrady výdajů a práva zaměstnance na cestovní náhrady při zahraničních pracovních cestách • aktuální sazby zahraničního stravného, jeho krácení, popř. nevyplácení • zdůraznění správného postupu pro zaměstnavatele při poskytnutí stravného za tuzemskou část zahraniční pracovní cesty
 • jak postupovat s měnou zahraničního stravného při dohodnuté změně měny • kursy a kursové rozdíly včetně přepočtu na dohodnutou měnu
 • zákonná povinnost zaměstnavatele poskytovat zúčtovatelné zálohy pro účely pracovních cest • upozornění na způsoby jejího poskytnutí • použití směnného kurzu ČNB pro přepočty z Kč na cizí měnu • přepočty záloh na zahraniční stravné z cizí měny stanovené vyhláškou na dohodnutou cizí měnu popř. českou měnu
 • jak postupovat při vyúčtování poskytnuté zálohy na pracovní cestu • zaokrouhlování při konečném vyúčtování
 • termíny pro vyúčtování ve vztahu k nárokům zaměstnanců
 • neplatnost právních úkonů, kterými se zaměstnanci vzdávají svých práv
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15716
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat