Postavení jednatele - právní a daňový pohled

Autor: Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková

 • Kód produktu: 92388
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 144
 • Vazba: brož., 16,7x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-3150-6
 • Datum vydání: leden 2019
 • Běžná cena s DPH: 239 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -24 Kč
 • Vaše cena s DPH: 215 Kč
ks
  V prodeji

 

 

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na  povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována také zastupování společnosti či možnému střetu zájmů.

Kniha vás seznámí též s možnostmi nastavení smlouvy o výkonu funkce a způsoby odměňování. Čtenáři jistě ocení řadu konkrétních praktických příkladů a doporučení z praxe, stejně jako daňové dopady, zejména ve vztahu k odměně jednatele.

 

OBSAH:

Předmluva  
I. Postavení jednatele a vztah k ostatním orgánům 
1. Postavení jednatele 
2. Jednatel a valná hromada 
3. Jednatel a společníci společnosti 
4. Jednatel a dozorčí rada 
5. Jednatel a ostatní orgány 
6. Jednatel a likvidátor
7. Jednatel a prokura 
II. Předpoklady vzniku funkce, vznik a zánik funkce 
1. Předpoklady vzniku a výkonu funkce 
2. Důsledky nesplnění podmínek pro výkon funkce 
3. Absence úpadku 
4. Vznik funkce 
5. Zánik funkce 
6. Zápis jednatele do obchodního rejstříku 
III. Jednání za společnost a zástupčí oprávnění jednatele
1. Počet jednatelů 
2. Jednání za společnost 
3. Zveřejnění způsobu jednání za společnost 
4. Jednání jednatele společně s prokuristou 
5. Omezení jednatelského oprávnění 
6. Zastupování společnosti před soudem 
7. Jednání vůči zaměstnancům 
8. Zmocnění jednatele 
IV. Jednatelé jako kolektivní orgán (sbor jednatelů) 
1. Podmínky pro zavedení sboru jednatelů, předseda sboru jednatelů a zápis
do obchodního rejstříku 
2. Rozhodování sboru jednatelů 
3. Rozdělení působnosti členů sboru jednatelů (horizontální delegace)
a dopad na jejich odpovědnost 
4. Kooptovaní a náhradní členové sboru jednatelů 
V. Odměňování jednatele, smlouva o výkonu funkce 
1. Odměňování jednatele 
2. Mzda osoby blízké jednateli 
3. Jednatel právnická osoba 
VI. Daňové a účetní souvislosti odměny jednatele 
1. Zdaňování jednatelů daňových rezidentů 
2. Zdaňování odměn jednatelů daňových nerezidentů 
VII. Souběh funkcí 
1. Pojem souběhu, důvody 
2. Přípustný (nepravý) souběh
3. „Pravý“ souběh 
4. Závěry pro praxi 
5. Jednatel jako OSVČ 
VIII. Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence  
1. Rozsah střetu zájmů a osoba blízká 
2. Informační povinnost 
3. Porušení informační povinnosti ze strany jednatele 
4. Pozastavení výkonu funkce a zákaz uzavření smlouvy 
5. Zákaz konkurence 
IX. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a následky jejího porušení
1. Péče řádného hospodáře 
2. Obchodní vedení a vyžádání pokynu nejvyššího orgánu 
3. Odpovědnost jednatele za porušení povinnosti jednat s péčí řádného
hospodáře, následky porušení; pojištění odpovědnosti jednatele  
4. Porušení péče řádného hospodáře v procesních souvislostech
5. Vybrané příklady k otázce posuzování péče řádného hospodáře v judikatuře  
X. Vzorová smlouva o výkonu funkce 
Seznam použité literatury  
Přehled zkratek  

 

Chcete se na něco zeptat?