Pracovněprávní problematika nejen pro personalisty a mzdové účetní 2019 s výhledem do roku 2020 • aktuální stav ke dni konání semináře

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, pro vedoucí zaměstnance, mistry a management, kteří se chtějí seznámit s praktickým prováděním v této oblasti.

Cíl: seznámení s problematikou Zákoníku práce a dalšími právními předpisy, které bezprostředně na něj navazují • Prodloužená doba semináře - 9.00 hod. - 15.00 hod. s ohledem na závažnost obsahu.

Pojem Závislá práce – podle Zákoníku práce

 • výkon práce fyzické osoby pro právnickou nebo fyzickou osobu v rozporu s pojmem závislá práce • nelegální práce, tzv. „Švarc systém“ • zastřená práce ve vazbě na Zákon o zaměstnanosti, cizinci a „černá práce“ • možné sankce – pokuty Inspektorát práce • výkon závislé práce při souběhu funkce statutára podle Zákona o obchodních korporacích a současný výkon práce ve smyslu Zákoníku práce • komplexní pohled na tuto problematiku
 • Předsmluvní povinnosti • budoucí zaměstnavatel, uchazeč o zaměstnání

 • zpracování osobních údajů a jejich ochrana • životopisy uchazečů o zaměstnání • motivační dopisy • dotazníky pro uchazeče • archivace životopisů uchazečů • kopírování dokladů obsahující osobní údaje • citlivé osobní údaje a jejich možné zpracování • výpisy z rejstříku trestů • zdravotní stav uchazeče o zaměstnání • osobní pohovory a požadavky budoucího správce osobních údajů – zaměstnavatele na doložení dalších osobních údajů po budoucím zaměstnanci • založení osobního spisu ve smyslu Zákoníku práce, kdo může do osobního spisu nahlížet, co může osobní spis obsahovat, archivace osobního spisu • vnitřní firemní předpisy zaměstnavatele, pracovní řád a další vnitropodnikové předpisy – směrnice, kolektivní smlouva • další povinnosti zaměstnavatelů před vznikem pracovního poměru – vstupní pracovně lékařské prohlídky, a další otázky související s problematikou pracovně lékařských služeb ( lékařské prohlídky periodické, mimořádné, výstupní a prohlídky zaměstnanců pracujících v noci.) • lékařské posudky – obsah a dopady na vznik, změny, či další trvání pracovněprávních vztahů
 • Pracovní smlouva a její obsah • dohody mimo pracovní poměr

 • co zaměstnavatel musí do pracovní smlouvy uvést a co může se zaměstnancem sjednat • formulace doby určité, neurčité, zkušební doby • místa výkonu práce ve vazbě na sjednání souhlasu zaměstnance s vysíláním na pracovní cestu • sjednání nadlimitní práce přesčas, pohotovosti, poskytování stravenek, částky odměny... • informace o obsahu pracovního poměru podle § 37 Zákoníku práce • dohoda o provedení práce a pracovní činnosti – základní informace o těchto dalších pracovněprávních vztazích
 • Problematika odměňování zaměstnanců v nestátní a státní sféře

 • formy odměňování – jednostranné určení mzdy, platu • minimální zaručená mzda ve smyslu Nařízení vlády • smluvní mzda • mzdový a platový výměr • práce přesčas, o víkendu, v noci, ve svátek, pohotovost, práce ve ztíženém pracovním prostředí • základní informace
 • Povinnosti zaměstnanců vůči svému zaměstnavateli

 • co musí dodržovat za povinnosti zaměstnanec ve smyslu Zákoníku práce, ale i jiných právních předpisů • porušování předpisů vyplývajících ze Zákoníku práce – porušování pracovní kázně, vytýkací dopisy a možné dopady porušení pracovní kázně na další trvání pracovního poměru • neomluvená absence, pozdní příchody – nedodržování pracovní doby, rvačka na pracovišti, trestný čin, alkohol, dechové zkoušky na alkohol, či jiných omamných prostředků • kdy může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr • porušení povinností práce neschopného zaměstnance v rámci prvních 14 dnů DPN • co může zaměstnavatel kontrolovat • možné postihy • směrnice o postupech při kontrolách zaměstnanců • celá řada názorných doporučených vzorů vytýkacích dopisů, směrnic a vnitřních předpisů
 • Zvláštní specifické situace zaměstnávání fyzických osob

 • problematika agenturního zaměstnávání – agentura práce a uživatel, dohoda mezi agenturou práce a uživatelem a její obsah • zvláštnosti při výkonu práce agenturních zaměstnanců u uživatele – agenturní zaměstnanec cizinec, občan EU • pracovní úraz agenturního zaměstnance • škoda způsobená agenturním zaměstnancem při výkonu práce u uživatele • odměňování agenturních zaměstnanců • vzor obsahu dohody mezi agenturou práce a uživatelem • zaměstnávání občanů EU a cizinců, základní vstupní informace – ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání občanů EU a cizinců vůči jednotlivým institucím (Úřad práce, OSSZ, ZP) • odvody přímých daní při zaměstnávání občanů EU • tiskopisy A1 • zaměstnávání cizinců a možné situace, jak získat cizince k výkonu práce - povolení k výkonu práce, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance • systém Ukrajina • postupy budoucích zaměstnavatelů a cizinců, vůči jednotlivým institucím
 • Problematika zdravotního pojištění 2019 s výhledem na rok 2020

 • volba zdravotního pojišťovny, kategorie pojištěnců, řešení situací při vysílání zaměstnanců do států EU k výkonu práce – specifický tiskopis „S“ • výkon práce fyzické osoby ve státech EU a oznamovací povinnost pojištěnce vůči své zdravotní pojišťovně • více pojistných poměrů a odvod pojistného – dopočet do MVZ • odpracování části měsíce a pojistné na ZP • celá řada názorných příkladů.
 • Schválené změny v průběhu I. pololetí 2019 a event. od 1. 1. 2020

 • změny ve výpočtu srážek ze mzdy, platu, nebo odměny platné od 1. 6. 2019 – příklady na výpočet srážek •základní výčet nejdůležitějších pravidel při provádění srážek ze mzdy
 • zrušení karenční doby s platností od 1. 7. 2019 • názorné příklady výpočtu, první praktické poznatky • zvýšení procenta práce neschopných ano – ne?
 • výpočet základu daně u občanů EU s tiskopisem A1 • zvláštní sazba daně a rozhodná výše příjmů - názorné příklady s platností od roku 2019 a od 1. 5. 2019 • pojem daňový rezident - nerezident
 • E-neschopenka s účinností od 1. 1. 2020 – postupy zaměstnavatelů, ošetřujících lékařů, zaměstnanců a správ sociálního zabezpečení ! Základní důležité informace
 • minimální zaručená mzda od 1. 1. 2020 • bude-li schválena ke dni semináře
 • nové redukční hranice od roku 2020 • náhrada mzdy při dočasné PN, nemocenské • budou-li známé ke dni semináře
 • Informace o připravovaných změnách, zákoník práce

 • závěr semináře • diskuze
 • účastníci obdrží rozsáhlé pracovní materiály podle posledního legislativního vývoje obsahující komentáře na jednotlivé tematické okruhy, doporučené vzory a vnitřní předpisy.

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel AVANTI Odkaz na mapu
 • Datum konání: 30. října 2019, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 22363
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat