Pracovní právo pro neprávníky - rozbory vybraných ustanovení, praktická aplikace, vzory a příklady (včetně velké novely zákoníku práce)

Autor: Libuše Neščáková

 • Kód produktu: 89024
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 272
 • Vazba: brož., 16×24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4091-1
 • Datum vydání: leden 2012
 • Běžná cena s DPH: 99 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -10 Kč
 • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
  V prodeji

Publikace je určena manažerům jak podnikatelských, tak i ostatních subjektů (neziskových a příspěvkových organizací), kteří v rámci své vedoucí praxe řídí lidské zdroje. Čtenář by v této knize měl najít odpovědi na své dotazy týkající se problematiky směřující právě k aplikaci jednotlivých zákonů především z pohledu zaměstnavatele. Stěžejními tématy v rámci publikace budou rozbory problematiky ustanovení, které činí v praxi problémy, nebo z jejich aplikace plynou rizika zaměstnavatele. Publikace bude respektovat strukturu rozebíraného zákonů, zaujímat k nim osvědčená a prověřená stanoviska, doporučení, vzory, praktické rozbory judikátů. Není však účelem publikací poskytnout čtenáři plnou citaci zákona s komentářem. Předností publikace je maximální provázanost teoretických východisek s bohatou manažerskou a lektorskou praxí autora a zároveň se zkušenostmi uplatnění těchto jak teoretických, tak i praktických poznatků v rámci jednotlivých typů organizací a na jednotlivých stupních řízení.Z obsahu
Zkratky

1. Zákoník práce

1.1 Úvod do problematiky

1.1.1 Základní pilíře zákona

1.1.2 Základní zásady pracovněprávních vztahů

1.2 Základní pojmy, práva a povinnosti

1.2.1 Základní pravidla

1.2.2 Zaměstnanec

1.2.3 Zaměstnavatel

1.2.4 Závislá práce

1.2.5 Neplatnost právního úkonu

1.3 Vznik pracovního poměru

1.3.1 Pracovní smlouva

1.3.2 Zkušební doba

1.3.3 Doba určitá

1.3.4 Ostatní ujednání

1.3.5 Mzdové podmínky

1.3.6 Pracovní náplň

1.3.7 Smlouva o mlčenlivosti

1.3.8 Smlouva o hmotné odpovědnosti

1.3.9 Konkurenční doložka

1.3.10 Vzorová pracovní smlouva

1.3.11 Dohody o provedení práce

1.3.12 Dohoda o pracovní činnosti

1.3.13 Manažerská smlouva

1.3.14 Smlouva o výkonu funkce jednatele

1.3.15 Lékařské prohlídky

1.3.16 Dočasné přidělení zaměstnance

1.3.17 Agenturní zaměstnávání

1.4 Trvání pracovního poměru

1.4.1 Pracovní doba

1.4.2 Netradiční rozvržení pracovní doby

1.4.3 Přestávky v práci, doba odpočinku

1.4.4 Práce přesčas

1.4.5 Dovolená

1.4.6 Překážky v práci

1.4.7 Změny pracovního poměru

1.4.8 Mzda, plat, odměna z dohody

1.4.9 Příplatky

1.4.10 Průměrný výdělek

1.4.11 Ostatní plnění, srážky

1.4.12 Péče o zaměstnance

1.4.13 Cestovní náhrady

1.5 Skončení pracovního poměru

1.5.1 Odstoupení od pracovní smlouvy

1.5.2 Dohoda

1.5.3 Uplynutí sjednané doby

1.5.4 Zrušení ve zkušební době

1.5.5 Ostatní zákonné automaty

1.5.6 Výpověď

1.5.7 Okamžité zrušení

1.5.8 Hromadné propouštění

1.5.9 Moderační právo soudu

1.6 Doručování písemností

1.7 Problémové situace

1.7.1 Zákaz kouření

1.7.2 Absence

1.7.3 Neplacené volno

1.7.4 Alkohol a omamné látky na pracovišti

1.7.5 Osobní prohlídky zaměstnanců

1.7.6 Neplatné rozvázání pracovního poměru

1.7.7 Odstupné, odchodné, přiměřené peněžní vyrovnání

1.8 Vnitřní závazné předpisy

1.8.1 Pracovní řád

1.8.2 Vnitřní předpis

1.8.3 Ostatní vnitrofiremní písemnosti

1.9 Kolektivní jednání

1.9.1 Odborová organizace

1.9.2 Rada zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1.9.3 Evropská rada zaměstnanců

1.9.4 Kolektivní smlouva

1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1.11 Vznik a řešení škod

1.12 Informování a projednávání

1.12.1 Informační povinnost zaměstnavatele

1.12.2 Projednávání jako povinnost zaměstnavatele

2. Antidiskriminační zákon

2.1 Úvod do problematiky

2.2 Základní práva a povinnosti

2.3 Diskriminace, diskriminační důvody

2.3.1 Diskriminace přímá

2.3.2 Diskriminace nepřímá

2.4 Rozdílné zacházení

2.5 Pojmy v praxi

2.6 Rovné zacházení v sociální oblasti

2.7 Výjimky z rovného zacházení v sociální oblasti

2.8 Pozitivní opatření

2.9 Ochrana před diskriminací

3. Zákon o zaměstnanosti

3.1 Vymezení pojmů

3.2 Účastníci právních vztahů

3.3 Princip rovného zacházení v právu na zaměstnání

3.4 Působnost orgánů

3.4.1 Ministerstvo

3.4.2 Úřad práce

3.5 Právo na zaměstnání

3.5.1 Zprostředkování zaměstnání

3.5.2 Zvýšená péče - akční plán

3.5.3 Evidence volných pracovních míst

3.6 Agentury práce

3.6.1 Trojstrannost agenturního zaměstnávání

3.6.2 Flexibilita agenturního zaměstnávání

3.6.3 Rovný přístup v agenturním zaměstnávání

3.6.4 Licence na zprostředkování zaměstnávání

3.6.5 Práva a povinnosti agentury práce

3.6.6 Náležitosti povolení ke zprostředkování zaměstnání

3.7 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

3.7.1 Základní pojmy

3.7.2 Pracovní rehabilitace

3.7.3 Chráněné pracovní místo

3.7.4 Chráněná pracovní dílna

3.7.5 Příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením

na chráněném pracovním místě

3.7.6 Plnění povinného podílu

3.8 Zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

3.8.1 Informační povinnost zaměstnavatele

3.8.2 Povolení k zaměstnání cizince

3.9 Aktivní politika zaměstnanosti

3.9.1 Nástroje APZ

3.9.2 Rekvalifikace

3.9.3 Investiční pobídky

3.9.4 Další nástroje APZ

3.9.5 Sdílené zprostředkování zaměstnání

3.10 Vybraná ustanovení k práci dětí

3.11 Kontrolní činnost od 1. 1. 2012

4. Zákon o inspekci práce

4.1 Působnost orgánů

4.1.1 Úřad

4.1.2 Inspektoráty

4.2 Práva a povinnosti při kontrole

4.2.1 Oprávnění inspektora

4.2.2 Povinnosti inspektora

4.2.3 Kontrolovaná osoba

4.3 Přestupky a správní delikty, pokuty

4.3.1 Přestupky

4.3.2 Správní delikty právnických osob

4.3.3 Úsek součinnosti zaměstnavatele

4.3.4 Úsek rovného zacházení

4.3.5 Úsek pracovního poměru nebo dohod

4.3.6 Úsek odměňování

4.3.7 Úsek náhrad

4.3.8 Úsek pracovní doby

4.3.9 Úsek dovolené

4.3.10 Úsek BOZP

4.3.11 Úsek zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců

4.3.12 Úsek bezpečnosti technických zařízení

4.3.13 Úsek vyhrazených technických zařízení

4.3.14 Úsek agenturního zaměstnávání

4.3.15 Úsek práce dětí

4.4 Působnost oblastních inspektorátů práce

4.4.1 Kontrolní činnost

4.4.2 Přezkoumání protokolu, námitky

Použitá literaturaO autorovi
Libuše Neščáková získala inženýrský titul na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze a titul MBA v rámci ukončení studia London International Graduate School, kde je stávajícím tutorem pracovního práva v manažerském programu pro právníky i neprávníky Executive Master of Laws (LLM). Kromě svých lektorských aktivit v rámci problematiky zákoníku práce a související pracovněprávní legislativy se zaměřuje na široké spektrum řízení lidských zdrojů. Své poradenské, auditorské a lektorské aktivity zaměřuje na maximální propojení s praxí, je uznávaným lektorem vzdělávání dospělých v oblasti jak pracovního práva, tak i soft skils. Je mediátorem v oblasti mimosoudního řešení pracovněprávních sporů.

Chcete se na něco zeptat?