Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok 2019

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména školských, zdravotnických, kulturních, sociálních aj. organizací

Seminář je zaměřen na praktické kroky při účetních operacích před účetní závěrkou, transformaci hospodářského výsledku na základ daně a výpočet daně z příjmu za rok 2019.

Výklad bude zaměřen na:

 • účetní operace před uzavřením účetních knih • účtování na účtech časového rozlišení • dohadné položky • účtování o zálohách • vypořádání DPH na účtu 343 • účtování o zásobách • účetní odpisy dlouhodobého majetku • kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih
 • vyúčtování transferů • časové rozlišení investičních transferů v návaznosti na odpisování majetku
 • účetní operace navazující na výsledky inventarizace majetku a závazků • inventarizační rozdíly – úbytky, manka a škody, přebytky
 • rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví
 • základní kontrolní vazby před uzavřením účetních knih
 • převod výsledku hospodaření na základ daně a zápis do daňového přiznání
 • výpočet daně z příjmu • zdaňování bezúplatných příjmů včetně výpůjček
 • sestavení výkazů účetní závěrky za rok 2019 • rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
 • výklad bude zaměřen na účetní a daňové souvislosti v roce 2019
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 7. ledna 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22452
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat