Powered by Smartsupp

Praktický průvodce účetní závěrkou v příspěvkových organizacích za rok 2023

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména školských, zdravotnických, kulturních, sociálních aj.

Cíl: seminář je zaměřen na účetní operace spojených s účetní závěrkou za rok 2023, účetní a daňové souvislosti v roce 2023

Program semináře:

účetní operace před uzavřením účetních knih

 • účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky
 • zúčtovací vztahy - účtování zálohách závazcích a pohledávkách
 • vypořádání DPH, zůstatek na účtu na účtu 343
 • účtování o zásobách – způsob A, způsob B
 • účetní odpisy dlouhodobého majetku
 • kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih

vyúčtování transferů,

 • základní účty pro vykazování transferů, kontrola jejich zůstatků k rozvahovému dni
 • časové rozlišení investičních transferů v návaznosti na odpisování majetku
 • okamžik účtování předpisu (pohledávky) v souvislosti s přijatým transferem

účetní operace navazující na výsledky inventarizace majetku a závazků (inventarizační rozdíly – úbytky, manka a škody, přebytky)

rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví

základní kontrolní vazby před uzavřením účetních knih

převod výsledku hospodaření na základ daně a zápis do daňového přiznání

sestavení výkazů účetní závěrky za rok 2023 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. prosince 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 19898
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat