Powered by Smartsupp

Praktikum pro personalisty a mzdové účetní • dvoudenní seminář • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance. Program semináře je rozložen tak, že se ho mohou účastnit zájemci z jedné společnosti jen jeden den, personalista – první den, mzdová/ý účetní – druhý den. Také se můžete účastnit pouze jeden den, cena za den/osobu je 2.790 Kč

Cíl: na semináři získáte aktuální informace, které potřebujete při své práci dobře znát. Dále vás lektor seznámí se svými zkušenostmi z praxe při vedení mzdové a personální agendy pro klienty v soukromé i státní sféře. Očekávat můžete celou řadu názorných příkladů, vzorů i postupů včetně praktické ukázky vyplnění vybraných tiskopisů.

Program semináře:

1. den • 29. duben • personální problematika

zákoník práce v roce 2024 - výtah nejdůležitějších informací

 • postupy před vznikem pracovního poměru • vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování • problematika pracovně lékařských prohlídek a dalších povinností zaměstnavatelů v oblasti pracovně lékařských sužeb • pracovní smlouva a její obsah, zkušební doba a její význam, pracovní poměry na dobu určitou, neurčitou. Změny obsahu pracovního poměru• vše o ukončení pracovního poměru – zaměstnavatel zaměstnanec, zásadní postupy

dohody o provedení práce a pracovní činnosti dle novely zákoníku práce

 • co musí zaměstnavatel u těchto pracovně právních vztahů respektovat • zákonné nároky zaměstnanců při výkonu práce • určování směn, nároky na čerpání překážek v práci, zákonných příplatků, a čerpání dovolené • informování o obsahu dohody a další důležité informace při uzavírání těchto dohod • názorné ukázky výpočtu dovolené s účinností od 1.1.2024 • doporučené vzory písemností

určování pracovní doby

 • pojem směna a pracovní doba • dopady správného rozvržení týdenní pracovní doby na výpočet mzdy, platu, a v neposlední řadě i na dovolenou • režim práce z domova a poskytování případných benefitů např. stravenkový paušál, příspěvky na penzijní připojištění • překážky v práci na straně zaměstnance atd. • vzory písemností a nejčastějších vnitřních předpisů

převody dovolené z roku do roku

 • povinnosti zaměstnavatelů § 217 a § 218 Zákoníku práce • řešení čerpání mateřské dovolené a dovolené • překážky v práci, které jsou považované pro nárok na dovolenou, jako doba odpracovaná (odkaz na § 216 Zákoníku práce) • celá řada názorných ukázek výpočtů dovolené u zaměstnanců v pracovním poměru a u DPP a DPČ

překážky v práci podle Zákoníku práce a Nařízení vlády 590/2006 Sb. o ostatních osobních překážkách v práci na straně zaměstnance a překážky v práci na sraně zaměstnavatele

změny v zákoně o zaměstnanosti

 • nové úpravy při agenturním zaměstnávání 2024 • změny ve výplatě podpory v nezaměstnanosti • změny v pojmu nelegální zaměstnávání, zastřené zaměstnání • zásadní zpřísnění, a sankce za přestupky podle zákona o inspekci práce

vývoj na trhu práce a zaměstnávání uprchlíků – Ukrajina

 • prodloužení víza o udělení dočasné ochrany až do 31.3.2025 • povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání těchto uprchlíků • další pravidla pro zaměstnávání cizinců podle zákona o zaměstnanosti

omezení benefitních nepeněžních programů ve vazbě na konsolidační balíček úsporných opatření

 • zásadní výčet nepeněžních plnění, z pohledu osvobození od zdanění ze strany zaměstnance a to až do výše poloviny průměrné mzdy pro rok 2024

2. den • 30. duben • mzdová problematika

nařízení vlády o minimální nebo zaručené mzdě 2024

 • pojmy minimální a zaručená mzda • dopady minimální mzdy na další právní předpisy • daň ze závislé činnosti • daňový bonus, zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ

průměrný výdělek

 • rozhodné období, započitatelný příjem, zvláštnosti při výpočtu průměrného výdělku • průměrný výdělek a pracovní úraz • průměrný výdělek u DPP a DPČ • podrobné ukázky výpočtů, dooručené postupy

mzdové výpočty

 • výpočet mzdy, platu nebo odměny v přímé úměře na podkladovou evidenci o odpracované době • práce přesčas, v noci, o víkendu a ve svátek – ukázky výpočtů jednotlivých přílatků • příplatek za dělenou směnu • zvláštní příplatek u platu, a příplatek za vedení • nenárokové složky - osobní příplatek, prémie, odměny • 50 názorných ukázek výpočtu mzdy, platu nebo odměny

srážky ze mzdy, platu nebo odměn

 • výpočet srážek • názorné ukázky výpočtů • nezabavitelná částka – povinný • druhá nezabavitelná částka na vyživované osoby – dokladování vyživovaných osob s odkazem na následné určování třetin a jejich účel • doporučené postupy • obsah zápočtového listu – informace o exekucích • dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o srážkách ze mzdy • paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí

zdravotní pojištění

 • kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2022 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh poplatníků pojistného, tzv. „státní pojištěnec“ • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategorií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie

pojistné na sociální zabezpečení

 • maximální vyměřovací základ • osoby samostatně výdělečně činné – povinné zálohy na důchodovém pojištění • dobrovolná platba pojistného na nemocenském pojištění • dobrovolná platba na důchodovém pojištění • pojem smluvní zaměstnanec, zahraniční zaměstnanaec a odvod pojistného • sazby pojistného • hlášení nepojištěných dohod o provedení práce s pravděpodobnou účinností od 1.7.2024 • rozhodná výše příjmu pro vznik na pojištění

náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

 • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance – možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol • vnitřní předpis o postupu při kontrolách dočasně práce neschopného zaměstnance

změny v zákoně o nemocenském pojištění od roku 2024

 • průřez dávkovým systémem a nároky na jednotlivé dávky nemocenského pojištění • upozornění na nová pravidla u určitých dávek • názorné ukázky výpočtů • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance – dodržení léčebného režimu, a možné následky při jejím porušení

důchodové pojištění

 • podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2024 – porovnání s rokem 2023

daň ze závislé činnosti

 • konsolidační balíček od roku 2024 a zrušení, či omezení jednotlivých slev - poplatník a výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti • pojem nezaopatřené dítě a příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • ověřování rozhodných skutečností plátcem daně ve vazbě na zpracování osobních dat poplatníka daně • tiskopis – vzor „Prohlášení poplatníka“ – vyplňování, dokladovost, hlášení změn

vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. dubna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21100
 • Stav: Připravujeme
Cena: 5 290 Kč Objednat