Právní vztahy k dřevinám - praktický průvodce (2. akt. vyd.)

Autor: Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

 • Kód produktu: 92314
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 208
 • Vazba: brož., 16,7x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-2029-1
 • Datum vydání: září 2018
 • Běžná cena s DPH: 229 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -23 Kč
 • Vaše cena s DPH: 206 Kč
ks
  V prodeji

Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin. Autoři čerpají ze svých dlouholetých zkušeností z praxe povolovacích a dozorujících správních orgánů, z činnosti samosprávy i ze zastupování v soudních sporech, ale také z bohaté lektorské činnosti.

Druhé aktualizované vydání rozšiřuje komplexní a na praxi zaměřené pojednání o právních vztazích k dřevinám o výklad nedávných novel a o zvlášť významná rozhodnutí správních i civilních soudů z poslední doby. Jde především o novelu povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebních záměrů a o změnu účasti veřejnosti v řízeních provedené spolu s tzv. velkou novelou stavebního zákona a dále o novelu kácení u železničních drah. Zejména pro ochranu lesů v národních parcích má význam tzv. národněparková novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Sankcí za nedovolené kácení a poškozování dřevin se dotýká nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Kniha poslouží orgánům ochrany přírody i dalším správním orgánům, vlastníkům a správcům dřevin, obecním samosprávám a ekologickým spolkům, které chtějí „být in“ v paragrafech kolem stromů, keřů, porostů.   

 

OBSAH:

Seznam použitých zkratek 
Předmluva 
Úvodem k 2., aktualizovanému vydání 
1. Prameny a principy právní ochrany dřevin rostoucích mimo les 
1.1 Spory kolem definice „dřeviny rostoucí mimo les“ 
1.2 Památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, registrované VKP, stromořadí 
1.3 Dotčení jiných zájmů chráněných podle ZOPK při zásazích do dřevin 
1.4 Ochrana dřevin podle ZOPK, jiné veřejnoprávní předpisy, občanský zákoník 
1.5 Tři principy obecné právní ochrany dřevin rostoucích mimo les 
2. Ochrana dřevin před poškozováním a ničením, ořezy a jiné zásahy 
2.1 Kácení dřevin, pařez a torzo 
2.2 Nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich
ochranu 
2.3 Kdy se o nedovolené zásahy nejedná 
3. Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, vymáhání, právní následky neplnění
3.1 Účel povinnosti vlastníka pečovat dřeviny podle ZOPK 
3.2 Otázka vlastnictví dřevin 
3.3 Vymáhání povinnosti vlastníka pečovat o dřeviny ze strany orgánů ochrany
přírody 
3.4 Možnost uložení provedení nezbytných zásahů při výskytu nákazy dřevin 
4. Povolování kácení dřevin
4.1 Účastníci řízení o povolení kácení dřevin 
4.2 Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin 
4.3 Vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, znalecké (odborné)
posudky 
4.4 Správní uvážení o existenci, nebo neexistenci závažných důvodů pro povolení
kácení 
4.5 Ohledání na místě, ústní jednání, seznámení s podklady před vydáním
rozhodnutí, lhůty 
4.6 Rozhodnutí o žádosti o povolení kácení, odůvodnění, podmínky, platnost 
4.7 Závaznost rozhodnutí pro právního nástupce, změny a zrušení rozhodnutí 
4.8 Řízení a rozhodnutí v případě společného stromu (spoluvlastnictví) 
4.9 Povolování kácení pro účely výstavby 
4.9.1 Judikatura a praxe povolování kácení pro účely výstavby podle právní
úpravy před 1. 1. 2018 
4.9.2 Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody jako podklad pro
rozhodnutí stavebního úřadu
5. Ukládání náhradní výsadby, úvahy o odvodech za pokácené dřeviny
5.1 Nedostatky NV v praxi a úvahy o uzákonění odvodů 
5.2 Možnost, nebo povinnost uložení náhradní výsadby 
5.3 Uložení náhradní výsadby pouze v rozhodnutí o povolení kácení 
5.4 Komu, kde, v jakém rozsahu a termínu se NV a následná péče ukládá 
5.5 Změna uložené NV, kontrola a vymáhání 
5.6 Omezení výsadby z pohledu jiných právních předpisů či technických norem 
6. Výjimky z povolovacího principu, kácení na oznámení, volné kácení,
krajní nouze 
6.1 Kácení na předchozí písemné oznámení 
6.1.1 Náležitosti oznámení o kácení dřevin 
6.1.2 Důvody kácení na oznámení 
6.1.3 Pozastavení, omezení nebo zákaz oznámeného kácení 
6.2 Volné kácení dřevin tzv. podměrečných dřevin, ovocné dřeviny v zahradách 
6.2.1 Měření obvodu kmene ve specifických situacích, vícekmeny 
6.2.2 Určování celkové plochy zapojených porostů dřevin 
6.2.3 Ovocné dřeviny v zahradách – účel, nebo seznam 
6.3 Kácení dřevin při zřejmém a bezprostředním ohrožení 
7. Památné stromy a zvláště chráněné druhy rostlin 
7.1 Památné stromy 
7.2 Zvláště chráněné druhy rostlin 
8. Kácení dřevin a dotčení dalších zájmů chráněných ZOPK 
8.1 Jak zjistit možné dotčení jiného chráněného zájmu 
8.2 Povolení ke kácení jako konečné, poslední rozhodnutí 
8.3 Souběh s jinými ochrannými režimy podle ZOPK jako předběžná otázka 
8.4 Akty jiných orgánů ochrany přírody ve vztahu ke kácení dřevin – forma
rozhodnutí 
8.5 Povolení ke kácení jen v mezích aktu vydaného k ochraně jiného zájmu 
9. Kompetence – výkon státní správy v ochraně mimolesních dřevin 
9.1 Kompetence v obecné ochraně dřevin rostoucích mimo les 
9.2 Povolování kácení dřevin na obecních pozemcích – problém podjatosti
9.3 Nejčastější vady výkonu státní správy v ochraně dřevin, závaznost
metodických pokynů MŽP, dozor 
9.4 Kompetence ve zvláštní ochraně dřevin a v ochraně některých souvisejících
zájmů 
10. Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí 
10.1 Přímá účast občanů v ochraně dřevin rostoucích mimo les
10.2 Práva ekologických spolků podle § 70 odst. 2 a 3 ZOPK 
10.2.1 Zamýšlené zásahy, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany
přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona 
10.2.2 Neúčast v řízení o přestupku 
10.2.3 Způsoby sdělení informace o zahájení řízení ekologickému spolku 
10.2.4 Možnost účasti spolků, co před zahájením řízení neměly podánu
žádost o informování
10.3 Obce jako účastníci řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
10.4 Obecně závazné vyhlášky obcí coby prostředek k ochraně dřevin a jiné
zeleně 
11. Prevence a odpovědnost, omezení a zákaz kácení, kontroly, sankce 
11.1 Omezení, zákaz, zastavení kácení (§ 66, § 80 odst. 2 ZOPK)
11.2 Kontroly výkonu státní správy v ochraně dřevin
11.3 Deliktní odpovědnost za nedovolené kácení a poškození dřevin 
11.3.1 Otázka tzv. dobré víry v důsledku vadného výkonu státní správy 
11.3.2 Problém určení odpovědného subjektu („zadavatel – zhotovitel díla“) 
11.3.3 Problémy spojené s formulací některých skutkových podstat
v ZOPK 
11.3.4 Souběhy přestupků, souběžný správní a trestní postih
11.4 Odpovědnost za ekologickou újmu, kompenzační opatření
12. Dřeviny z pohledu jiných veřejnoprávních předpisů 
12.1 Zákon o pozemních komunikacích 
12.1.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám 
12.1.2 Kácení dřevin na silničních pozemcích na povolení podle ZOPK 
12.2 Zákon o drahách 
12.2.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám 
12.2.2 Kácení dřevin u železničních drah na oznámení podle ZOPK 
12.3 Nařízení kácení stromů jako odstranění zdroje ohrožení pozemní
komunikace, resp. dráhy a provozu na nich 
12.4 Vodní zákon 
12.4.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám 
12.4.2 Kácení při údržbě břehových porostů na oznámení podle ZOPK
a ochrana VKP 
12.4.3 Kácení a vysazování dřevin na hrázích vodních děl 
12.5 Energetický zákon 
12.5.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám 
12.5.2 Kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské
soustavy a zařízení pro rozvod tepelné energie na oznámení
podle ZOPK 
12.6 Zákon o státní památkové péči 
12.6.1 Ustanovení relevantní ve vztahu k dřevinám 
12.6.2 Kácení a výsadba v prostředí kulturních památek a na veřejných
prostranstvích v památkových zónách a rezervacích a jejich
ochranných pásmech 
13. Dřeviny z pohledu občanského práva 
13.1 Stromy v rámci sousedského práva 
13.2 Předcházení škodám a odpovědnost za škodu 
13.2.1 Škoda způsobená pádem stromu nebo jeho části
13.2.2 Odpovědnost vlastníka lesa za škodu ve vztahu k ustanovením
lesního zákona a ZOPK
13.2.3 Shrnutí právních závěrů k odpovědnosti vlastníka za škodu
způsobenou dřevinou 
13.2.4 Odpovědnost za způsob organizace práce a pracovní postupy při
práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
13.2.5 Odpovědnost za škodu na stromech a vztah k ekologické újmě 
14. Ochrana lesních dřevin 
14.1 Ochrana podle lesního zákona 
14.1.1 Základní povinnosti a omezení související s ochranou lesních dřevin
14.1.2 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 
14.1.3 Povinnosti a omezení při hospodaření v lese 
14.1.4 Orgány státní správy lesů a lesní stráž
14.1.5 Výkon dozoru podle lesního zákona 
14.1.6 Přestupky podle lesního zákona 
14.2 Ochrana lesních dřevin instituty ZOPK 
14.3 Ochrana podle zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti
v ochraně lesa
14.4 Trestněprávní ochrana lesních dřevin 
Vzory správních úkonů 
Literatura 

 

Chcete se na něco zeptat?