Powered by Smartsupp

Právo životního prostředí - Praktický průvodce

Autor: Miloš Tuháček, Jitka Jelínková a kolektiv

 • Kód produktu: 89837
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 288
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5464-2
 • Datum vydání: říjen 2015
 • Běžná cena s DPH: 189 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -23 Kč
 • Vaše cena s DPH: 166 Kč
ks
  V prodeji

Potřebujete získat základní přehled v právu životního prostředí, nebo jej prohloubit? Pak je tu tato ojedinělá kniha na českém trhu s právní literaturou! Naleznete v ní na jednom místě všechny důležité informace týkající se ochrany životního prostředí, jež jsou jinak roztříštěné do mnoha zákonů. Publikace je komplexní a zároveň psaná tak, aby ji pochopil každý, kdo se zpracovávanou oblastí zabývá. Součástí knihy jsou praktické příklady. Publikace, napsaná environmentálními právníky-praktiky, poslouží jak těm, kteří potřebují sepsat jednoduché úkony ve správním řízení, tak zkušenějším uživatelům práva životního prostředí, kteří hledají odpovědi na sporné otázky a odkazy na nejnovější klíčovou judikaturu.OBSAH:Seznam použitých zkratek

Předmluva

Úvodem

1. Úvod do práva životního prostředí

1.1 Ústavní základy práva životního prostředí

1.2 Mezinárodní smlouvy a evropské právo

1.3 Principy českého práva životního prostředí

1.4 Prameny českého práva životního prostředí

1.5 Základní nástroje práva životního prostředí

1.5.1 Zákazy a příkazy

1.5.2 Standardy

1.5.3 Kategorizace předmětů ochrany a zdrojů ohrožování životního prostředí

1.5.4 Povolení, závazná stanoviska, vyjádření, integrovaná povolení

1.5.5 Koncepce a akční plány

1.5.6 Hodnocení složek ŽP, činností a záměrů s vlivem na ŽP

1.5.7 Kontrola a dozor

1.5.8 Právní odpovědnost a výkon rozhodnutí

1.5.9 Veřejnoprávní smlouvy

1.5.10 Ekonomické nástroje

1.6 Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí a náhrada za něj

2. Správní řízení a správní řád

2.1 Úvod ke správnímu řízení

2.1.1 Prameny správního řízení

2.1.2 Působnost správního řádu

2.2 Základní zásady činnosti správních orgánů

2.3 Subjekty správního řízení

2.3.1 Správní orgány

2.3.2 Účastníci správního řízení (§ 27)

2.3.2.1 Zastupování

2.3.2.2 Práva a povinnosti účastníků

2.4 Řízení v prvním stupni

2.4.1 Lhůty a počítání času (§ 39–41)

2.4.2 Doručování (§ 19–26)

2.4.3 Zahájení řízení

2.4.4 Překážky řízení (§ 48)

2.4.5 Ústní jednání (§ 49)

2.4.6 Dokazování (§ 51–56)

2.4.7 Zajištění účelu a průběhu řízení (§ 58–63)

2.4.8 Přerušení a zastavení řízení

2.4.9 Ochrana před nečinností (§ 80)

2.5 Rozhodnutí (§ 67 a násl.)

2.6 Opravné prostředky ve správním řízení

2.6.1 Řádné opravné prostředky

2.6.2 Mimořádné opravné prostředky

2.6.2.1 Přezkumné řízení (§ 94 a násl.)

2.6.2.2 Obnova řízení (§ 100 a 102)

2.6.2.3 Nové rozhodnutí (§ 101 a násl.)

2.7 Soudní přezkum činnosti správních orgánů

2.8 Exekuce (§ 103 a násl.)

2.9 Jiné úkony správních orgánů (§ 154 a násl.)

2.10 Opatření obecné povahy (§ 171 a násl.)

2.10.1 Proces vydávání opatření obecné povahy

2.11 Veřejnoprávní smlouvy (§ 159 a násl.)

2.12 Stížnosti (§ 175)

3. Organizace ochrany životního prostředí

3.1 Vláda, ministerstva a jejich kompetence v ochraně životního prostředí

3.2 Orgány krajů a obcí

3.3 Speciální orgány státní správy ochrany životního prostředí

3.4 Veřejné stráže v ochraně životního prostředí

4. Právo na informace o životním prostředí

4.1 Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

4.1.1 Informace o životním prostředí

4.1.2 Povinné subjekty

4.1.3 Zpřístupňování informací na žádost

4.1.4 Forma a náležitosti žádosti o informace

4.1.5 Žádost podaná nepříslušnému povinnému subjektu

4.1.6 Způsob a forma zpřístupnění informace, odkaz na zveřejněnou informaci

4.1.7 Lhůty pro zpřístupnění informace, příp. pro vydání rozhodnutí o odepření zpřístupnění informací

4.1.8 Důvody pro omezení přístupu k informacím

4.1.9 Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace

4.1.10 Fikce negativního rozhodnutí

4.1.11 Úhrada nákladů na zpřístupnění informací

4.1.12 Aktivní zpřístupňování informací

4.1.13 Právo na informace a nahlížení do správních spisů

4.1.14 Právo na informace získané v rámci kontrolní činnosti a povinnost mlčenlivosti

4.2 Poskytování kopií projektové dokumentace stavby podle stavebního zákona

4.3 Informační povinnosti podle některých environmentálních zákonů

4.4 Právo na informace podle zákona o obcích a krajích

4.4.1 Občan obce a kraje jako tzv. privilegovaní žadatelé

4.4.2 Zveřejňování informací o zasedání zastupitelstva, zveřejňování zápisů a dalších dokumentů k jednání orgánů obcí a krajů

5. Účast veřejnosti v ochraně životního prostředí

5.1 Mezinárodní a evropské záruky – Aarhuská úmluva, směrnice EIA

5.2 Účast veřejnosti při posuzování vlivů na životní prostředí

5.3 Účast veřejnosti v procesech podle stavebního zákona

5.4 Účast veřejnosti ve správních řízeních týkajících se životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny

5.4.1 Správní řízení, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

5.4.2 Správní řízení podle vodního zákona

5.4.3 Správní řízení podle zákona o integrované prevenci

6. Vynucování práva životního prostředí

6.1 Odpovědnost v ochraně životního prostředí

6.2 Pokuty za přestupky a jiné správní delikty

6.2.1 Povinnost, nebo možnost správního orgánu uložit pokutu?

6.2.2 Lhůty pro ukládání sankcí, zánik odpovědnosti

6.2.3 Sankce – druh, výše, kritéria pro ukládání

6.3 Odstranění následků – opatření k nápravě, případně uvedení do původního stavu

6.4 Omezení, zákaz, zastavení činnosti

6.5 Vymáhání rozhodnutí o nepeněžitých povinnostech – opatření k nápravě, zákazových rozhodnutí apod.

6.6 Trestní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí

7. Ochrana přírody a krajiny

7.1 Nejdůležitější prameny právní úpravy ochrany přírody a krajiny

7.2 Obecná ochrana přírody a krajiny

7.2.1 Územní systém ekologické stability krajiny

7.2.2 Významné krajinné prvky

7.2.3 Obecná ochrana rostlin a živočichů

7.2.3.1 Geograficky nepůvodní druhy rostlin a živočichů

7.2.3.2 Kříženci rostlin a živočichů

7.2.3.3 Handicapovaní živočichové a záchranné stanice

7.2.4 Ochrana volně žijících ptáků

7.2.5 Ochrana dřevin rostoucích mimo les

7.2.5.1 Kde všude najdeme normy týkající se dřevin rostoucích mimo les?

7.2.5.2 Tři principy obecné právní ochrany dřevin rostoucích mimo les

7.2.5.3 Ochrana dřevin před poškozováním a ničením

7.2.5.4 Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny

7.2.5.5 Povolování kácení dřevin

7.2.5.6 Kdy se ke kácení dřevin nevyžaduje povolení

7.2.5.7 Výkon státní správy, pokuty a opatření k nápravě za nelegální kácení či poškození dřevin

7.2.5.8 Stromy a občanský zákoník

7.2.6 Ochrana a využití jeskyní

7.2.7 Ochrana paleontologických nálezů

7.2.8 Ochrana nerostů a jejich nalezišť

7.2.9 Krajinný ráz a přírodní park

7.2.10 Přechodně chráněná plocha

7.3 Zvláštní územní ochrana přírody a krajiny

7.3.1 Národní parky (§ 15–24 ZOPK)

7.3.2 Chráněné krajinné oblasti (§ 25–27 ZOPK)

7.3.3 Maloplošná ZCHÚ

7.3.4 Vyhlašování a rušení zvláště chráněných území (§ 40 a násl. ZOPK)

7.3.5 Ochranná pásma ZCHÚ

7.3.6 Výjimky ze zákazů v ZCHÚ (§ 43 ZOPK)

7.3.7 Závazná stanoviska k některým činnostem v NP a CHKO (§ 44 ZOPK)

7.3.8 Plány péče o ZCHÚ (§ 38 ZOPK)

7.4 Soustava Natura 2000

7.4.1 Odlišnosti ochrany soustavy Natura 2000 od zvláště chráněných území v ČR

7.4.2 Směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích

7.4.3 Ptačí oblasti a evropsky významné lokality

7.4.4 Cíle ochrany přírody v soustavě Natura 2000

7.4.5 Vytváření a ochrana soustavy Natura 2000 v ČR

7.4.6 Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů

7.4.7 Proces naturového posuzování (§ 45i ZOPK)

7.5 Zvláštní druhová ochrana – ochrana památných stromů a zvláště chráněných rostlin a živočichů

7.5.1 Památné stromy

7.5.2 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

7.5.2.1 Výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (tj. ze základních ochranných podmínek)

7.5.2.2 Záchranné programy a programy péče

7.5.2.3 Prokazování původu a nezaměnitelné a trvalé označování

7.6 Právní a ekonomické nástroje, veřejná správa a odpovědnost na úseku ochrany přírody a krajiny

7.6.1 Nástroje ochrany přírody a krajiny

7.6.2 Veřejná správa

7.6.3 Účast občanů a obcí

7.6.4 Odpovědnost na úseku ochrany přírody

7.7 CITES

7.7.1 Mezinárodní právní úprava

7.7.2 Právní úprava obchodu s ohroženými druhy v EU

7.7.3 Právní úprava v České republice

7.8 Ochrana zvířat proti týrání

7.9 Ochrana zvířat v zoologických zahradách

7.9.1 Předmět a účel právní úpravy

7.9.2 Licenční řízení

7.9.3 Kontrola a státní správa

8. Ochrana životního prostředí při myslivosti, rybářství a včelařství

8.1 Ochrana zvěře a životního prostředí při výkonu práva myslivosti

8.1.1 Prameny mysliveckého práva

8.1.2 Co je to zvěř a komu patří?

8.1.3 Honební pozemky, honitby, obory a bažantnice

8.1.4 Chov a zušlechťování zvěře

8.1.4.1 Normované stavy zvěře

8.1.4.2 Omezení směřující k zachování druhu zvěře

8.1.4.3 Omezení dovozu a vývozu zvěře a dovozu a vypuštění nepůvodních druhů

8.1.4.4 Zákazy stanovené k zachování druhů zvěře

8.1.4.5 Chov zvěře v zajetí

8.1.5 Ochrana myslivosti a zlepšování životních podmínek zvěře

8.1.6 Pravidla lovu zvěře

8.1.6.1 Způsoby lovu

8.1.6.2 Doby lovu

8.1.6.3 Lov v mimořádných situacích

8.1.6.4 Použití loveckých dravců při lovu

8.1.6.5 Dohledání postřelené zvěře

8.1.7 Pravidla mysliveckého hospodaření

8.1.8 Odpovědnost za škody způsobené na zvěři

8.1.9 Státní správa myslivosti a myslivecká stráž

8.1.9.1 Přehled státních orgánů dle zákona o myslivosti

8.1.9.2 Působnost ministerstva zemědělství

8.1.9.3 Působnost krajů

8.1.9.4 Působnost obecních úřadů s rozšířenou působností

8.1.9.5 Dozor v myslivosti

8.1.9.6 Myslivecká stráž

8.1.10 Správněprávní odpovědnost na úseku myslivosti

8.2 Ochrana ryb a vodních organizmů při výkonu rybářství

8.2.1 Prameny rybářského práva

8.2.2 Dva způsoby rybářství

8.2.2.1 Výkon rybníkářství

8.2.2.2 Výkon rybářského práva v revírech

8.2.3 Vlastnictví ryb

8.2.4 Chráněné rybí oblasti

8.2.5 Pravidla lovu ryb a vodních živočichů

8.2.5.1 Zakázané způsoby lovu

8.2.5.2 Doba hájení ryb a jiných živočichů v tekoucích vodách

8.2.5.3 Minimální délka ryb

8.2.5.4 Stanovený čas lovu ryb

8.2.5.5 Množství a druhy ryb ponechaných v jednom dni

8.2.6 Podpora mimoprodukčních funkcí rybníkářství a výkonu rybářského práva

8.2.7 Povinnosti rybníkáře a uživatele rybářského revíru

8.2.8 Pravidla vysazování nepůvodních druhů ryb

8.2.9 Správněprávní sankce na úseku rybářství

8.2.10 Rybářské orgány a rybářská stráž

8.3 Trestný čin pytláctví

8.4 Právní ochrana včel

9. Ochrana zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

9.1 Co je zemědělský půdní fond?

9.2 Třídy ochrany ZPF

9.3 Zásady ochrany zemědělské půdy

9.4 Opatření k nápravě

9.5 Používání sedimentů na zemědělské půdě

9.6 Zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu

9.7 Ochrana zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti

9.8 Ochrana ZPF při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů

9.9 Ochrana ZPF při zpracování dokumentace pro umístění záměru

9.10 Zásady ochrany ZPF při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu

9.11 Změna využití ZPF

9.12 Odnětí půdy ze ZPF

9.13 Odvody za odnětí půdy ze ZPF

9.14 Orgány ochrany ZPF

9.15 Právní odpovědnost na úseku ochrany ZPF

9.16 Pozemkové úpravy

10. Právní ochrana lesa

10.1 Úvod do právní úpravy ochrany lesa

10.1.1 Cíl a prameny právní úpravy ochrany lesa

10.1.2 Co je les a PUPFL?

10.1.3 Funkce lesa

10.1.4 Kategorizace lesa

10.2 Právní ochrana lesa

10.2.1 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 13 a násl.)

10.2.2 Ochrana lesa při obecném užívání lesů

10.2.3 Ochrana lesa před škodlivými činiteli

10.2.4 Ochrana lesa při hospodaření

10.2.4.1 Koncepční nástroje ochrany lesa

10.2.4.2 Administrativně-právní nástroje ochrany lesa

10.2.4.3 Ekonomické nástroje ochrany lesa

10.2.4.4 Sankční nástroje – správněprávní odpovědnost v ochraně lesa

10.2.5 Státní správa lesů

11. Ochrana vod

11.1 Prameny vodního práva

11.2 Účel a předmět vodního zákona

11.3 Právní povaha vod

11.4 Nakládání s vodami

11.5 Regulace některých dalších činností (povolení, souhlas, vyjádření vodoprávního úřadu)

11.6 Územní ochrana vod

11.7 Ochrana množství vod

11.8 Ochrana jakosti vod – odpadní vody a závadné látky

11.8.1 Odpadní vody

11.8.2 Závadné látky

11.9 Havárie

11.10 Vodní toky

11.11 Vodní díla

11.12 Plánování v oblasti vod

11.13 Ochrana před povodněmi

11.14 Ekonomické nástroje ochrany vod, zejména poplatky

11.15 Státní správa podle vodního zákona

11.16 Pokuty za přestupky a jiné správní delikty

12. Ochrana ovzduší

12.1 Účel a předmět právní úpravy ochrany ovzduší

12.2 Koncepční nástroje ochrany ovzduší

12.2.1 Národní program snižování emisí České republiky

12.2.2 Programy zlepšování kvality ovzduší

12.2.3 Stávající Národní program snižování emisí

12.2.4 Připravovaný Národní program snižování emisí a programy zlepšování kvality ovzduší

12.3 Regulace imisí aneb Přípustná úroveň znečištění

12.4 Regulace emisí aneb Přípustná úroveň znečišťování

12.5 Smogová situace

12.6 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů ochrany ovzduší

12.7 Změna a zánik povolení provozu

12.8 Nízkoemisní zóny aneb Jak může samospráva zlepšit nadlimitní znečištění ovzduší?

12.8.1 Vyhlašování NEZ

12.8.2 Omezení dopravy v NEZ

12.9 Informační systém kvality ovzduší, zpřístupňování informací

12.9.1 Informační systém kvality ovzduší

12.9.2 Zpřístupňování informací a poskytování údajů

12.10 Poplatek za znečišťování

12.11 Povinnosti osob (fyzických i právnických) stanovené zákonem o ochraně ovzduší

12.11.1 Požadavky na kvalitu paliv

12.11.2 Požadavky na zdroje do 300 kW pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

12.11.3 Povinnost označení výrobku údaji o těkavých organických látkách

12.11.4 Povinnost spalovat pouze suché rostlinné materiály

12.11.5 Povinnosti při spalování odpadu

12.11.6 Povinnost využít centrální zdroj tepla nebo bezemisní zdroj tepla

12.11.7 Povinnosti provozovatelů stacionárního zdroje

12.11.8 Povinnost zajištění minimálního obsahu biopaliv v motorovém benzinu a motorové naftě

12.12 Opatření k nápravě

12.13 Přestupky a správní delikty na úseku ochrany ovzduší

12.13.1 Odpovědnost za přestupky

12.13.2 Odpovědnost za správní delikty

12.14 Státní správa ochrany ovzduší

12.15 Přechodné režimy

13. Nakládání s odpady

13.1 Kde je nakládání s odpady upraveno?

13.2 Pojem odpad a působnost zákona

13.3 Druhy a kategorie odpadů

13.4 Jaké jsou povinnosti ze zákona o odpadech?

13.4.1 Povinnosti původce odpadů

13.4.2 Povinnosti oprávněných osob

13.4.3 Povinnosti obecného charakteru

13.4.4 Povinnosti při přeshraniční přepravě

13.5 Sběr a výkup kovových odpadů

13.6 Skládkování odpadů

13.7 Souhlasy podle zákona o odpadech

13.8 Komunální odpad a obce

13.8.1 Komunální odpad

13.8.2 Odpad podobný komunálnímu odpadu

13.8.3 Platby za komunální odpad

13.9 Nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními a zpětný odběr

13.10 Plány odpadového hospodářství (POH)

13.11 Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství

13.12 Správněprávní odpovědnost

13.13 Trestněprávní odpovědnost za nakládání s odpady

14. Obaly a odpady z obalů

14.1 Kde je nakládání s obaly a obalovými odpady upraveno?

14.2 Obal, obalový prostředek a další základní pojmy

14.3 Přehled hlavních povinností

14.4 Opakovaně použitelné obaly, vratné obaly a vratné zálohované obaly

14.5 Autorizovaná obalová společnost (AOS)

14.6 Výkon státní správy a správněprávní odpovědnost

15. Ochrana životního prostředí při územním plánování a rozhodování

15.1 Posloupnost procesů při rozhodování o území

15.2 Posuzování vlivů na životní prostředí

15.2.1 Posuzování vlivu koncepcí

15.2.2 Posuzování vlivů záměrů

15.3 Územní plánování

15.4 Územní řízení

15.5 Integrovaná prevence a omezování znečištění

15.6 Stavební řízení, kolaudační souhlas, zkušební provoz

15.7 Připravovaná nová právní úprava stavebního práva

16. Ochrana životního prostředí v hornictví a energetice

16.1 Ochrana životního prostředí v rámci průzkumu a dobývání nerostů

16.2 Ochrana životního prostředí v energetice

16.2.1 Podpora úspor energie

16.2.2 Ochrana životního prostředí v jaderné energetice

17. Památková péče jako součást ochrany životního prostředí

17.1 Státní památková péče, pojem a kategorizace kulturních památek

17.1.1 Národní kulturní památky

17.1.2 Památkové rezervace

17.1.3 Památkové zóny

17.2 Jak se věc stane či přestane být kulturní památkou

17.3 Právní nástroje ochrany kulturních památek

17.3.1 Základní povinnosti vlastníků kulturní památky

17.3.2 Obnova kulturních památek a závazná stanoviska

17.3.3 Ochranné pásmo

17.3.4 Plány ochrany rezervací a zón

17.3.5 Nápravná opatření, vyvlastnění, nutná opatření k nápravě

17.4 Orgány státní památkové péče a NPÚ

Vzory úkonů dle správního řádu

Literatura

Chcete se na něco zeptat?