Přehled poruch psychického vývoje

Autor: Michaela Pugnerová, Jana Kvitová

 • Kód produktu: 92041
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 296
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5452-9
 • Datum vydání: listopad 2016
 • Běžná cena s DPH: 359 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -36 Kč
 • Vaše cena s DPH: 323 Kč
ks
  V prodeji

Současný pedagog základní školy se nesetkává pouze s „normalitou“, ale zcela přirozeně i s „abnormalitou“. Pokud se má orientovat v mezilidských vztazích, rozumět dětem a jejich rodičům, měl by získat rozhled v širších souvislostech, být schopen komunikovat nejen v rámci psychologické normality, ale umět se správně zachovat také v případě patologie. Pedagogové řeší různé typy výukových obtíží, jež se mohou objevovat v rámci tzv. integrací. Se zavedením se setkávají se žáky, kteří mají výukové obtíže, a to z rozličných příčin. Tato kniha by jim měla být cenným pomocníkem právě v takovýchto situacích.

Jak samy autorky uvádějí, jejich cílem nebylo předložit vyčerpávající popis celé šíře psychických obtíží, ale spíše zprostředkovat (ať již budoucím, či stávajícím pedagogům) základní orientaci ve vybrané psychologické oblasti. Zaměřily se na témata a problematiku, které se jim jevily jako nejfrekventovanější v pomáhajících profesích, zejména v profesi učitele působícího na všech typech a úrovních vzdělávání. Propojují teoretická východiska a dosavadní poznatky o vybraných tématech s výzkumem konkrétních případů. Za cíl si daly informovat o tématech, jejichž znalost pomáhá pedagogům lépe pochopit problematiku dítěte, a pomoci tak zkvalitnit jejich pedagogickou činnost a orientaci v dané problematice.OBSAH:Úvod

1. Vymezení normality a abnormality

Jana Kvintová

1.1 Druhy norem

Statistická norma

Sociokulturní norma

Funkční pojetí normality

Zdraví jako norma

Mediální norma

Ontogenetická norma

Psychologická abnormalita

1.2 Modely abnormálního chování

Biologický model

Psychodynamický model

Behaviorální model

Kognitivní model

Humanisticko-existenciální model

Sociokulturní model

Integrativní (eklektický) model

1.3 Klasifikace abnormálního chování

2. Zátěžové situace

Jana Kvintová

Frustrace

Konflikt

2.1 Stres

Vnímání stresu

2.2 Dimenze stresu

Emocionální dimenze stresu

Intelektuální dimenze stresu

Sociální dimenze stresu

Environmentální dimenze stresu

Spirituální dimenze stresu

Fyzická dimenze stresu

2.3 Zvládání stresu

Obranné mechanismy

2.4 Techniky zvládání stresu

OBECNÁ ČÁST

3. Psychická deprivace

Michaela Pugnerová

3.1 Definice psychické deprivace

3.2 Základní psychické potřeby

3.3 Typy deprivace

3.4 Podmínky vzniku deprivace

Vnější podmínky vzniku deprivace

Vnitřní podmínky vzniku deprivace

3.5 Projevy psychické deprivace

3.6 Psychická subdeprivace

3.7 Psychická deprivace v dospělém věku

4. Náhradní rodinná péče (NRP)

Michaela Pugnerová

4.1 Definice náhradní rodinné péče

4.2 Systém náhradní rodinné péče

4.3 Adopce (osvojení)

4.4 Pěstounská péče (PP)

4.5 Další formy pěstounské péče

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Hostitelská péče

Poručenství

4.6 Ústavní péče

5. Týrané a zneužívané dítě

Michaela Pugnerová

5.1 Příčiny vzniku

5.2 Fyzické týrání

5.3 Psychické týrání

Dopad psychického týrání na psychiku dítěte

5.4 Sexuální zneužívání

Typy sexuálního zneužívání

Hlavní tělesné ukazatele sexuálního zneužívání

5.5 Zanedbávání

Hlavní ukazatele zanedbávání

5.6 Další formy CAN – systémové týrání (tj. druhotné ubližování)

6. Neurotické obtíže v dětském věku

Michaela Pugnerová

6.1 Příčiny vzniku

6.2 Druhy zátěže (neurotizace) typické pro jednotlivá vývojová období

6.3 Konkrétní neurotické (emoční) obtíže v dětství

Neurotické obtíže spojené s afektivními projevy

Neurotické obtíže spojené s úzkostí, fobií a depresivními stavy

Neurotické obtíže spojené se zažíváním

Neurotické obtíže spojené s poruchami spánku a se somatickými stesky

Neurotické obtíže spojené s poruchami vyměšování

Neurotické obtíže spojené s poruchami komunikace

Neurotické obtíže spojené s neurotickými návyky a tiky

7. Poruchy příjmu potravy

Michaela Pugnerová

7.1 Tělové schéma

7.2 Mentální anorexie

Příčiny vzniku

Osobnostní rysy dívek trpících mentální anorexií

7.3 Mentální bulimie

7.4 Poruchy příjmu potravy v populaci chlapců, mužů

Příčiny vzniku poruch příjmu potravy u chlapců, mužů

7.5 Zdravotní důsledky poruch příjmu potravy

8. Poruchy chování

Jana Kvintová

8.1 Klasifikace problémového chování

8.2 Příčiny vzniku

8.3 Agresivita a agrese

Agrese jako obecná a základní pudová tendence

8.4 Diferenciace poruch chování

Porucha opozičního vzdoru

Agresivní poruchy chování

Varianty šikany

Důsledky šikany pro agresora

Důsledky šikany pro oběť

Neagresivní poruchy chování

9. Syndrom hyperaktivity, ADHD, ADD

Michaela Pugnerová

9.1 Příčiny vzniku

9.2 Projevy hyperaktivity v jednotlivých vývojových obdobích

9.3 Další projevy

9.4 Přístup k dítěti s ADHD

9.5 Formy terapie ADHD

Farmakoterapie

Psychoterapie

Alternativní léčba

EEG trénink (biofeedback)

9.6 Nesprávné výchovné postupy

9.7 Důsledky ADHD, dospělost

10. Záchvatovitá onemocnění – epilepsie

Michaela Pugnerová

10.1 Příčiny vzniku

10.2 Klasifikace (dělení) záchvatů (neepileptický a epileptický záchvat)

Klasická klasifikace záchvatů

Mezinárodní klasifikace záchvatů

10.3 Spouštěče záchvatů

10.4 Dítě s epileptickým onemocněním ve škole, povahové zvláštnosti

10.5 Epilepsie v dospělosti a ve stáří

10.6 Léčba epilepsie

10.7 První pomoc

10.8 Životospráva jedinců trpících epilepsií

SPECIÁLNÍ ČÁST

11. Psychologie jedinců s mentálním postižením

Michaela Pugnerová

11.1 Příčiny vzniku

11.2 Kvantitativní hodnocení mentální retardace

11.3 Poznávací procesy u jedinců s mentální retardací

11.4 Osobnost jedinců s mentální retardací

11.5 Charakteristika demence

12. Psychologie jedinců se sluchovým postižením

Michaela Pugnerová

12.1 Vývoj dítěte se sluchovým postižením

12.2 Poznávací procesy dítěte se sluchovým postižením

12.3 Sociální a emocionální vývoj dítěte se sluchovým postižením

12.4 Přístup rodičů k dítěti se sluchovým postižením

12.5 Jedinci se sluchovým postižením jako sociálně-kulturní menšina

12.6 Současné možnosti rané diagnostiky poruch sluchu, intervence a možnosti

12.7 Psychologická diagnostika jedinců se sluchovým postižením

13. Psychologie jedinců se zrakovým postižením

Michaela Pugnerová

13.1 Význam věku, ve kterém došlo ke vzniku zrakového postižení

13.2 Vývoj dítěte se zrakovým postižením

13.3 Poznávací procesy dítěte se zrakovým postižením

13.4 Výchovné postoje k dítěti se zrakovým postižením

13.5 Specifika v sociálních a emocionálních projevech jedinců se zrakovým postižením

13.6 Psychologická diagnostika jedinců se zrakovým postižením

14. Psychologie jedinců s tělesným postižením

Michaela Pugnerová

14.1 Příčiny vzniku

14.2 Vývoj dítěte s tělesným postižením

14.3 Poznávací procesy dítěte s tělesným postižením

14.4 Sociální a emocionální vývoj dítěte s tělesným postižením

14.5 Pocity méněcennosti

14.6 Vyrovnání se s postižením

14.7 Přístup k dítěti s tělesným postižením

14.8 Psychologické služby pro rodiny s tělesně postiženým dítětem

Souhrn

Abstract

Autorky

Použitá literatura

Rejstřík věcný

Rejstřík jmenný

Chcete se na něco zeptat?