Problémové oblasti zákoníku práce v praxi • prezenčně i on-line

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

Účastníci dostanou zdarma publikaci Zákoník práce sešit (ANAG, 1/2022)

Pracovní právo je turbulentní obor, jehož se kromě častých změn právních předpisů dotýká též judikatura Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, výklady přijímané v praxi inspektoráty práce a názory autorit, jako je například Ministerstvo práce a sociálních věcí. Neuškodí proto osvěžit si ty nejvíce problémové oblasti, jako je například skončení pracovního poměru, pracovní doba, překážky v práci nebo dovolená.

Cílem semináře není suchopárný výklad základních právních pravidel, ale praktický pohled na uvedené oblasti daný zkušenostmi lektora s kontrolami inspektorátů práce a judikaturou soudů. Výklad tedy bude tematicky zaměřen na ty oblasti, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje, popis typických chyb a jak se na ně při kontrolách nejčastěji přijde, možné způsoby jejich odstranění a hrozící rizika. Účastníci si díky tomu odnesou praktické dovednosti, které jim umožní zrevidovat procesy či vzory fungující v jejich organizaci a uvést je do souladu s aktuálními názory.

Pokud by v době konání semináře byl již znám obsah plánovaných novel zákoníku práce, budou v rámci výkladu zařazeny též plánované změny, o nichž bude možno v době konání semináře rozumně očekávat, že budou skutečně přijaty.

Program semináře:

 • vznik pracovního poměru se zaměřením na obsah pracovní smlouvy, zkušební dobu a dobu určitou
 • změny pracovního poměru se zaměřením na převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů a na pracovní cesty
 • skončení pracovního poměru se zaměřením na rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů a z disciplinárních důvodů
 • pracovní doba se zaměřením na její rozvrhování, evidenci a dodržování dob odpočinku
 • odměňování zaměstnanců se zaměřením na obsah a účinnost mzdových a platových výměrů, změny mzdy či platu a přiznávání nenárokových složek mzdy či platu (odměn)
 • překážky v práci se zaměřením na jejich prokazování zaměstnancem a možné zneužívání (vyšetření, ošetření)
 • dovolená se zaměřením na její čerpání včetně čerpání ve svátek, převádění a krácení
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. června 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19531
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat