Průvodce základními statistickými metodami

Autor: Marie Budíková, Maria Králová, Bohumil Maroš

  • Kód produktu: 88720
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brož., 17×24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3243-5
  • Datum vydání: září 2010
  • Vaše cena s DPH: 355 Kč
ks
    V prodeji

Přehledná publikace s mnoha příklady a případovými studiemi je určena především studentům ekonomicky zaměřených fakult vysokých škol a lidem z ekonomické či technické praxe. Seznámí čtenáře se základními statistickými metodami a praktickými aplikacemi statistiky. První část knihy se věnuje popisné statistice, druhá základním poznatkům z počtu pravděpodobnosti a třetí vybraným metodám induktivní statistiky, např. konstrukci intervalů spolehlivosti, testování hypotéz, regresní a korelační analýze apod. a také úvodu do problematiky časových řad. U každé dílčí problematiky najdete po stručném teoretickém úvodu řešené vzorové úlohy a na závěr příklady určené k samostatnému zpracování. Těžiště publikace spočívá právě v řešených úlohách, jejichž zadání pochází převážně z ekonomické a technické praxe. Velká pozornost je věnována ověřování předpokladů metod použitých k řešení a interpretaci získaných výsledků. Velmi účinným prostředkem pro řešení těchto úloh jsou statistické

programové systémy - pro účely této publikace byly zvoleny oblíbené systémy STATISTICA verze 9 a MINITAB verze 15. Řešení úloh je doprovázeno podrobně komentovanými počítačovými výstupy a samozřejmě také návodem, jak k těmto výstupům dospět.




Z obsahu




o autorech 9

Úvodní slovo recenzenta 10

Předmluva/Summary 11

Úvod 12

1 Základní, výběrový a datový soubor 13

1.1 Základní a výběrový soubor, absolutní a relativní četnost

množiny 13

1.2 Vlastnosti relativní četnosti 14

1.3 Podmíněná relativní četnost 15

1.4 Četnostní nezávislost dvou množin v daném výběrovém souboru 16

1.5 Skalární a vektorový znak 16

1.6 Datový soubor 16

1.7 Jev a jeho absolutní a relativní četnost 18

2 Bodové a intervalové rozložení četností 21

2.1 Jednorozměrné bodové rozložení četností 21

2.2 Dvourozměrné bodové rozložení četností 24

2.3 Jednorozměrné intervalové rozložení četností 28

2.4 Dvourozměrné intervalové rozložení četností 33

2.5 Dvourozměrný tečkový diagram 36

3 Číselné charakteristiky znaků 39

3.1 Typy znaků 39

3.2 Číselné charakteristiky nominálních znaků 40

3.3 Číselné charakteristiky ordinálních znaků. 41

3.4 Číselné charakteristiky intervalových znaků. 42

3.5 Charakteristiky poměrových znaků 46

3.6 Vážené číselné charakteristiky 47

3.7 Početní pravidla pro číselné charakteristiky 48

4 Náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti 51

4.1 Náhodné jevy 51

4.2 Pravděpodobnost 53

6 Průvodce základními statistickými metodami

5 Stochasticky nezávislé jevy a podmíněná pravděpodobnost 59

5.1 Nezávislé jevy 59

5.2 Podmíněná pravděpodobnost 60

6 Náhodné veličiny 69

7 Náhodné vektory 81

8 Vybraná rozložení diskrétních a spojitých náhodných veličin 89

8.1 Alternativní rozložení 89

8.2 Binomické rozložení 90

8.3 Geometrické rozložení 92

8.4 Hypergeometrické rozložení 94

8.5 Poissonovo rozložení 95

8.6 Rovnoměrné diskrétní rozložení 96

8.7 Rovnoměrné spojité rozložení 96

8.8 Exponenciální rozložení 97

8.9 Normální rozložení 98

8.10 Dvourozměrné normální rozložení 99

8.11 Pearsonovo rozložení 101

8.12 Studentovo rozložení 101

8.13 Fisherovo-Snedecorovo rozložení 101

9 Číselné charakteristiky náhodných veličin 105

10 Slabý zákon velkých čísel a centrální limitní věta 121

11 Základní pojmy matematické statistiky 127

11.1 Pojem náhodného výběru 127

11.2 Pojem statistiky, příklady důležitých statistik 127

11.3 Bodové a intervalové odhady parametrů a parametrických funkcí 129

11.4 Typy bodových odhadů 129

11.5 Vlastnosti důležitých statistik 130

11.6 Pojem intervalu spolehlivosti 131

11.7 Postup při konstrukci intervalu spolehlivosti 131

11.8 Šířka intervalu spolehlivosti 132

11.9 Význam testování statistických hypotéz. 133

11.10 Statistická hypotéza 133

11.11 Test statistické hypotézy 134

11.12 Nulová a alternativní hypotéza 134

11.13 Doporučený postup při testování statistických hypotéz pomocí kritického oboru 134

11.14 Chyba 1. a 2. druhu 136

11.15 Ilustrace vztahu mezi chybou 1. a 2. druhu 137

11.16 Testování pomocí intervalu spolehlivosti 137

11.17 Testování pomocí p-hodnoty 138

12 Grafická analýza a testy norma lity 141

12.1 Průběhový diagram 141

12.2 Histogram 144

12.3 Krabicový diagram (BoxPlot) 148

12.4 Motivace pro testování normality 150

12.5 Princip a provedení testů normality 151

13 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z normálního rozložení 157

13.1 Rozložení statistik odvozených z výběrového průměru a výběrového rozptylu 157

13.2 Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu a rozptyl 158

13.3 Typy testů pro parametry normálního rozložení 159

13.4 Náhodný výběr z dvourozměrného rozložení 162

13.5 Rozložení statistik odvozených z výběrových průměrů a výběrových rozptylů 163

13.6 Interval spolehlivosti pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů 163

13.7 Typy testů pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů 166

13.8 Cohenův koeficient věcného účinku 167

14 Úlohy o jednom a dvou nezávislých náhodných výběrech z alternativního rozložení 171

14.1 Asymptotické rozložení statistiky odvozené z výběrového

průměru 172

14.2 Asymptotický interval spolehlivosti pro parametr alternativního rozložení 172

14.3 Testování hypotézy o parametru alternativního rozložení 173

14.4 Asymptotické rozložení statistiky odvozené ze dvou výběrových průměrů 175

14.5 Asymptotický interval spolehlivosti pro rozdíl parametrů

dvou alternativních rozložení 175

14.6 Testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení 176

14.7 Postup při testování hypotézy o rozdílu parametrů dvou alternativních rozložení 176

15 Jednofaktorová analýza rozptylu 181

15.1 Předpoklady a označení 181

15.2 Matematický model 182

15.3 Testování hypotézy o shodě středních hodnot 183

15.4 Testování hypotézy o shodě rozptylů 184

15.5 Post-hoc (následné) metody mnohonásobného porovnávání 185

15.6 Doporučený postup při provádění analýzy rozptylu 186

16 Neparametrické testy o mediánech 193

16.1 Pojem pořadí a průměrného pořadí 193

16.2 Jednovýběrový a párový znaménkový test a jeho asymptotická varianta 194

16.3 Jednovýběrový a párový Wilcoxonův test a jeho asymptotická varianta. 196

16.4 Dvouvýběrový Wilcoxonův test a jeho asymptotická

varianta 198

16.5 Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test 199

16.6 Kruskalův-Wallisův test a mediánový test 201

16.7 Metody mnohonásobného porovnávání 201

17 Porovnání empirického a teoretického rozložení 205

17.1 Testy dobré shody pro diskrétní a spojité rozložení 205

17.2 Jednoduchý test exponenciálního rozložení 210

17.3 Jednoduchý test Poissonova rozložení 210

8 Průvodce základními statistickými metodami

18 Analýza závislosti veličin nominálního a ordinálního typu 213

18.1 Kontingenční tabulka 213

18.2 Testování hypotézy o nezávislosti 214

18.3 Měření síly závislosti 214

18.4 Čtyřpolní kontingenční tabulka . 217

18.5 Asymptotický a přesný test nezávislosti ve čtyřpolní tabulce 217

18.6 Podíl šancí ve čtyřpolní kontingenční tabulce 218

18.7 Testování nezávislosti ve čtyřpolních tabulkách pomocí

podílu šancí 219

18.8 Spearmanův koeficient pořadové korelace 220

18.9 Vlastnosti Spearmanova koeficientu pořadové korelace 220

18.10 Testování pořadové nezávislosti ordinálních veličin 221

18.11 Asymptotické varianty testu 221

19 Jednoduchá korelační analýza 225

19.1 Kovariance dvou náhodných veličin a její odhad 225

19.2 Koeficient korelace a jeho odhad 227

19.3 Koeficient korelace dvourozměrného normálního rozložení 228

19.4 Test hypotézy o nezávislosti 228

19.5 Interval spolehlivosti pro koeficient korelace 229

19.6 Porovnání dvou korelačních koeficientů. 230

20 Úvod do regresní analýzy 233

20.1 Zavedení lineárního modelu 233

20.2 Metoda nejmenších čtverců pro neopakovaná a opakovaná měření 234

20.3 Interval spolehlivosti pro regresní parametr 236

20.4 Testování hypotézy o shodě regresního parametru s předem daným číslem 236

20.5 Testování hypotézy o nevýznamnosti všech prediktorů v modelu (celkový F-test) 239

20.6 Adekvátnost modelu 241

20.7 Interval spolehlivosti pro podmíněnou střední hodnotu 245

20.8 Predikční interval spolehlivosti 247

20.9 Analýza reziduí 249

20.1 O Index determinace 253

21 Časové řady 259

21.1 Pojem časové řady 259

21.2 Popisné charakteristiky časové řady 261

21.3 Dynamické charakteristiky časové řady 262

21.4 Vyhlazení časové řady pomocí klouzavých průměrů 264

Literatura 269

Rejstřík 270

Chcete se na něco zeptat?