Průvodcovské činnosti

Autor: Věra Seifertová a kolektiv

 • Kód produktu: 89447
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 208
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4807-8
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 269 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -32 Kč
 • Vaše cena s DPH: 237 Kč
ks
  V prodeji

Zcela nová, prakticky zaměřená a na našem trhu ojedinělá publikace je určena průvodcům, podnikatelům a pracovníkům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a studentům odborných škol zaměřených na cestovní ruch a průvodcovské služby. Zkušení autoři se zabývají činnostmi a technikami jednotlivých kategorií průvodců (vedoucí skupiny, delegát, animátor, horský vůdce atd.), využitím moderních technologií při jejich práci, možnostmi získávání zakázek, obchodními a marketingovými znalostmi a dovednostmi průvodců. Věnují se též legislativní úpravě a vzdělávání průvodců v ČR a mezinárodnímu rozměru průvodcovské činnosti z pohledu mezinárodních organizací i z pohledu mezinárodních norem a smluv. Opomenut není ani význam přírodního a kulturního dědictví pro práci průvodce. Zajímavý je úvod knihy, který přibližuje historické kořeny činnosti průvodců a na konkrétních příkladech mapuje zatím nepublikovanou historii této činnosti v českých zemích od 19. století do současnosti.OBSAH:O autorech 8

1 Historie průvodcovské činnosti a současná právní úprava 11

1.1 Od starověku po novověk 11

1.2 Průvodcovská činnost v českých zemích za Rakouska-Uherska a první

československé republiky 17

1.3 Vývoj českého cestovního ruchu a činnosti průvodců od znárodnění

do roku 1990 20

1.3.1 První etapa vývoje 20

1.3.2 Druhá etapa vývoje 21

1.4 Uvolnění podnikatelské činnosti s přihlédnutím k průvodcovské činnosti

po roce 1990 a do současnosti 22

1.4.1 Obecná charakteristika období 22

1.4.2 První etapa vývoje 24

1.4.3 Druhá etapa vývoje 25

1.5 Současné právní úpravy průvodcovské činnosti 25

2 Průvodci, udržitelný rozvoj cestovního ruchu a ochrana přírodního a kulturního dědictví UNESCO 27

2.1 Památky UNESCO v České republice 31

2.2 Nehmotné památky UNESCO v České republice 46

3 Současné podmínky průvodcovské činnosti 54

3.1 Vzdělávání průvodců 54

3.1.1 Kompetence 54

3.1.2 Rámec pro vzdělávací programy 55

3.1.3 Všeobecně vzdělávací předměty 56

3.1.4 Odborné předměty 57

3.1.5 Praktická výuka 59

3.1.6 Hodnocení způsobilosti 59

3.1.7 Poskytovatelé vzdělávání (školení) 59

3.2 Podnikání v oblasti průvodcovské činnosti v ČR 61

3.2.1 Všeobecné předpoklady k výkonu profese průvodce 62

3.2.2 Odborná způsobilost 62

3.2.3 Poskytování služeb turistických průvodců v členských státech Evropské unie 64

Orgány Evropské unie a jejich působnost v oblasti služeb cestovního ruchu 64

Zásadní kauzy projednávané Evropským soudním dvorem vtahující se

k problematice turistických průvodců 65

3.2.4 Odstraňování překážek pro svobodné poskytování služeb turistických průvodců 68

Význam Směrnice o službách na vnitřním trhu pro fungování jednotného trhu EU 69

3.2.5 Daňové aspekty, sociální a zdravotní pojištění 70

3.2.6 Řešení pojistných událostí 72

3.2.7 Systém uznávání odborných kvalifikací 75

3.2.8 Svoboda usazení a přeshraniční poskytování služeb 76

3.2.9 Uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie

pro oblast podnikání v režimu živnostenského zákona v České republice 78

3.2.10 Řešení sporů při uznávání odborné způsobilosti průvodců 82

4 Charakteristika průvodcovské činnosti 85

4.1 Základní kategorie průvodcovské činnosti 86

4.2 Další členění průvodců v cestovním ruchu dle jejich specifického zaměření 87

4.3 Eko-turistika jako fenomén cestovního ruchu v současném období 92

4.4 Dobrodružný cestovní ruch 94

4.4.1 Informace před započetím cesty 94

4.4.2 Minimum informací poskytovaných v rámci činnosti dobrodružného cestovního ruchu 97

4.4.3 Minimum informací poskytovaných po ukončení činnosti dobrodružného

cestovního ruchu 97

4.4.4 Úloha průvodce 97

4.4.5 Požadované kompetence (schopnosti) průvodce 100

4.4.6 Udržování a zlepšování způsobilosti průvodce 102

4.5 Teoretické vymezení a význam kvality v cestovním ruchu 103

4.5.1 Význam kvality poskytovaných služeb pro rozvoj cestovního ruchu 103

4.5.2 Přístupy zajišťující, symbolizující a určující kvalitu v cestovním ruchu 104

Klasifikace (kategorie, třída, zařazení, ohodnocení) 104

Značky kvality (quality lables) 104

Certifikace 107

4.5.3 Kvalita průvodcovských služeb a řešení stížností 108

Sytémy hodnocení kvality služeb průvodců v zahraničí 111

4.5.4 Mezinárodní normalizace a průvodcovské služby 111

4.5.5 Turistické informační značky a symboly 114

Mezinárodní spolupráce v oblasti veřejného a turistického značení 114

Veřejné a turistické značení v České republice 116

5 Obchodní dovednosti průvodce 121

5.1 Obchodní aktivity a dovednosti 122

5.2 Praxe obchodních aktivit průvodce v České republice 125

5.3 Základní obchodní agenda průvodce 128

6 Marketingové znalosti průvodce 131

6.1 Změny na trhu cestovního ruchu a aplikace marketingu 131

6.2 Základní faktory ovlivňující trávení volného času a kvalitu poskytovaných

průvodcovských služeb v cestovním ruchu 133

6.3 Segmentace trhu cestovního ruchu 137

6.4 Marketingový mix 138

6.5 Komunikace průvodce 140

6.6 Obchodní značky (brands) 144

7 Průvodcovská činnost v praxi - technika průvodcovské činnosti 149

7.1 Osobnost průvodce cestovního ruchu 149

7.2 Role průvodce 151

7.3 Průvodcovská činnost v praxi dle WFTGA 153

7.3.1 Co je vlastně itinerář 156

7.3.2 Co má obsahovat odborný výklad 159

8 Informační a komunikační technologie v činnosti průvodce 172

8.1 Využití informačních technologií v práci průvodce 172

8.2 Význam a tvorba vlastních webových stránek průvodce 184

9 Mezinárodní i tuzemské organizace a profesní sdružení mající vztah k průvodcovské činnosti 192

9.1 Na tuzemské úrovni 192

9.2 Na mezinárodní úrovni 193

Seznam literatury 202

Internetové zdroje 204

Seznam organizací se vztahem k cestovnímu ruchu 205

Summary 207

Chcete se na něco zeptat?