Psychologické aspekty změn v české společnosti - člověk na přelomu tisíciletí

Autor: Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv

  • Kód produktu: 88907
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 256
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-2798-1
  • Datum vydání: srpen 2011
  • Vaše cena s DPH: 375 Kč
ks
    Na dotaz

Kniha shrnuje vývojové trendy a změny, které nastaly v naší společnosti na přelomu minulého a současného tisíciletí v různých oblastech a sférách života lidí (školství, zdravotnictví, rodina, zaměstnání, doprava apod.), a to z hlediska různých věkových skupin (děti, mladiství, senioři) a též specifických skupin populace (učitelé, rodiče, některé vybrané profese). Zaměřuje se na kontext dopadu změn na kvalitu života naší populace, zejména v aspektech životního stylu a péče o zdraví, dále na hodnotovou orientaci společnosti, na vztahy (zaměstnání a rodina, rodiče a děti, učitelé a žáci, zaměstnavatelé a zaměstnanci) a na výkon určitých profesí. Autoři charakterizují pozitiva změn i negativní dopady a srovnávají stávající stav v naší populaci se situací v zemích Evropské unie. Publikace je určena studentům psychologie, sociologie a ostatních humanitních oborů i odborníkům v praxi.


Obsah:


PŘEDMLUVA: ČLOVĚK NA POČÁTKU NOVÉHO TISÍCILETÍ

1. ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL: KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTU MĚNÍCÍ SE SPOLEČNOSTI

1.1 Přístupy ke kvalitě života v proměnách společnosti

1.1.1 Utváření zájmu o problematiku kvality života v životě společnosti

1.1.2 Kvalita života ve vztahu ke zdraví, její měření a hodnocení

1.2 Vybrané psychosociální souvislosti a kvalita života dlouhodobě nemocných

1.2.1 Kvalita života a chronická onemocnění

1.2.2 Kvalita života pacientů s implantovaným kardiostimulátorem

1.2.3 Kvalita života pacientů chronicky nemocných diabetem

1.3 Aktuální psychologické problémy dětské obezity

1.3.1 Prevalence dětské obezity

1.3.2 Multikauzalita obezity a její význam v psychologii

1.3.3 Vnější a dlouhodobě působící vlivy na rozvoj dětské obezity

1.3.4 Osobnost a problémy obézního dítěte

1.3.5 Cíle a prostředky terapie a prevence dětské obezity

1.4 Trendy a rizikové faktory v sexuálním chování a v sexuálních postojích obyvatel

České republiky na začátku 21. století

1.4.1 Legislativa a sexuální delikvence

1.4.2 Změny v sexuálním chování a v sexuálních postojích

1.5 Zdravé stárnutí a bezpečná dopravní mobilita

1.5.1 Mobilita starších osob

1.5.2 Příčiny nehod a úrazů

1.5.3 Metody k vylaďování duševní a tělesné kondice

2. DĚTI, RODIČE, UČITELÉ: PROMĚNY RODINY A ŠKOLY

2.1 Interkulturní společnost a její dopad na jedince a rodinu

2.1.1 Vliv kultury na formování identity

2.1.2 Osobnost a vnímání cizích kultur

2.1.3 Interkulturní partnerství, manželství, rodičovství

2.1.4 Cizinci ve výchovně-vzdělávacích institucích u nás

2.2 Současná česká rodina

2.2.1 Současná česká rodina a její znaky

2.2.2 Funkce a funkčnost rodiny

2.2.3 Rodičovství a jeho úskalí

2.2.4 Význam sociálního kontextu partnerských a rodinných vztahů

2.3 Změny rodičovských stylů výchovy v české rodině

2.3.1 Východiska sledování stylů výchovy v rodině

2.3.2 Pojetí rodičovských stylů výchovy

2.3.3 Vybrané výsledky našich výzkumů a jejich stručná analýza

2.3.4 Trendy a proměny

2.4 Proměny světa školy

2.4.1 Vybrané charakteristiky společenských změn a jejich dopady na sociální svět školy 21. století

2.4.2 Odpovědnost školy a její proměny

2.4.3 Profese učitele a změny v působení školy

2.4.4 Nároky na profesní kompetenci učitele a jejich proměny

2.5 Posilování profesní kompetence učitelů v měnícím se edukačním prostředí

2.5.1 Koncept vnímané vlastní účinnosti jako nástroj vymezení potřebných kompetencí pro učitele i školství

2.5.2 Vnímaná vlastní účinnost učitelů a kolektivní vnímání účinnosti

2.5.3 Sociální dovednosti – možnosti jejich rozvíjení

2.5.4 Videotrénink interakcí ve škole

2.6 Individualizace v českém vzdělávacím systému

2.6.1 Obecnější souvislosti současného vzdělávání

2.6.2 Překážky ve vzdělávání

2.6.3 Individualizace ve vzdělávání

2.6.4 Požadavky budoucnosti

3. PRÁCE A ZAMĚSTNÁNÍ: ZMĚNY VE SVĚTĚ PRÁCE

3.1 Sociálně-ekonomické změny a postoje k nové životní realitě

3.1.1 Sociálně-ekonomické změny a osobnost člověka

3.1.2 Osobnostní specifika interakce s životní realitou po roce 1989

3.1.3 Klíčové změny v základních postojích k životní realitě

3.1.4 Nové nároky na strukturu psychické autoregulace osobnosti

3.2 Člověk v podmínkách proměnlivosti a změn ve světě práce

3.2.1 Proměnlivost práce, jejích podmínek a vztahů

3.2.2 Nové pojetí pracovní kariéry

3.2.3 Organizační změny

3.3 Hodnocení pracovníků ve výkonové společnosti

3.3.1 Současný přístup k problematice pracovního hodnocení

3.3.2 Koncepce řízení výkonnosti

3.3.3 Systémy hodnocení pracovní výkonnosti a řízení pracovní výkonnosti v současnosti užívané v České republice

3.3.4 Současné a předpokládané trendy

3.4 Role zaměstnávajících organizací ve vztahu práce–soukromí

3.4.1 Vymezení pracovně-rodinného konfliktu

3.4.2 Důvody pro implementaci opatření přátelských k rodině

3.4.3 Srovnání opatření využívaných v České republice a v ostatních zemích Evropské unie

3.4.4 Bariéry ve slaďování pracovního a rodinného života

3.4.5 Význam prorodinné orientace firemní kultury

3.5 Trendy v rozvoji nároků na výkon profese policejního vyšetřovatele

3.5.1 Vybrané nároky na profesi vyšetřovatele

3.5.2 Sociální a komunikační dovednosti

3.5.3 Vyšetřovatelské techniky a jejich rozvoj ve výkonu profese

SHRNUTÍ

O AUTORECH

SUMMARY

LITERATURA

VĚCNÝ REJSTŘÍK

JMENNÝ REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?