Psychologie reklamy (4. rozš. a akt. vyd.)

Autor: Jitka Vysekalová a kolektiv

  • Kód produktu: 89075
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 328
  • Vazba: váz., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-4005-8
  • Datum vydání: březen 2012
  • Vaše cena s DPH: 459 Kč
ks
    V prodeji

Nové vydání úspěšné plnobarevné publikace s mnoha fotografiemi a obrázky přináší aktuální informace o reklamě a jejím působení a efektivnosti. Kniha je určena manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy. Čtvrté vydání se nově věnuje například moderním směrům marketingové komunikace týkajícím se sociálních sítí, dále neuromarketingu, významu emocí a sociokulturním faktorům tvorby reklamy. Čtenáři dále získají aktualizované údaje o reklamě v denících, časopisech, rozhlase a televizi, seznámí se s novými příklady efektivních kampaní z roku 2010, dalšími příklady testování reklamy, novými údaji výzkumu postoje české veřejnosti ke značkovému zboží, novými poznatky k účinnosti reklamy na internetu a mnoha dalšími aktuálními informacemi a poznatky. Publikace, jejíž hlavní autorka je uznávanou českou autoritou v oblasti psychologie reklamy, vám odpoví na otázky typu, jakou reklamu váš zákazník preferuje, co se mu líbí a co odmítá, jak na něho působí obraz či zv

uk, jak vytvořit účinnou reklamu a jak zjistit účinnost reklamy. Kniha nemá díky své komplexnosti a reflektování českých podmínek na trhu konkurenci.OBSAH:O autorech 9

Předmluva ke 4. vydání 13

Předmluva k 3. vydání 14

Předmluva k 2. vydání 15

Slovo úvodem 17

1. Reklama, propagace nebo komunikace 19

Jak je to s reklamou, propagací a komunikací 20

Co patří do marketingových komunikací 20

Reklama 20

Osobní prodej 21

Podpora prodeje 21

Práce s veřejností 22

Přímý marketing 23

Sponzoring 24

Nová média 24

Jak komunikace probíhá 30

Odesílatel (komunikátor) 30

Zpráva (sdělení) 31

Médium (informační kanál) 32

Příjemce (komunikant, recipient, cílová skupina) 32

Komunikační šum 33

Role propagace jako komunikace 35

2. Reklama a psychologie 37

Co bylo na začátku 38

Kdy vznikly reklamní agentury 41

Kdy a jak se uplatňuje psychologie v reklamě 42

Začátek 20. století 42

Třicátá až padesátá léta 42

Šedesátá a sedmdesátá léta 44

A co dnes...? 46

Co se skrývá pod názvem "psychologie reklamy" 46

Co to vlastně je podprahová manipulace? 51

Jaké metody psychologie reklamy využívá 55

Dotazování 56

Pozorování 58

Experiment 59

Analýza věcných skutečností 73

Nejčastěji používané psychologické metody a techniky 73

Přehled dalších psychologických technik 80

3. Nezbytné psychologické pojmy 87

Co je důležité vědět o vnímání 88

Základní zákonitosti 88

Smyslové vnímání a jeho složky 89

Pozornost a reklama 108

Paměť a zapomínání 109

Paměť 109

Zapomínání 111

Asociace 112

Význam učení pro spotřební chování 112

Průběh učení 114

Učení se ve spotřebě a utváření spotřebních zvyklostí 116

Motivace jako klíčové téma psychologie reklamy 117

Co je to motivace a jak působí 117

Užitnost produktu a motivace 120

Jak se utváří motivační struktura člověka 122

Potřeby jako zdroj motivace 122

Význam emocí pro motivaci 126

Návyky jako hybná síla motivace 127

Hodnoty, ideály a zájmové orientace 128

Zájmy jako další zdroj motivace 129

Co ovlivňuje motivaci člověka 129

Jak pomáhají psychologické teorie motivace v reklamě 131

Rozporuplnost reklamy 133

Motivační výzkum 135

Praktické příklady rozpoznávání motivace v reklamě 135

4. Tvorba účinné reklamy 143

Jak psychologie pomáhá při tvorbě účinné reklamy 144

Psychologie a média 144

Tisk (noviny a časopisy) a rozhlas 144

Televize 157

Vliv médií na účinky reklamy 160

Frekvence prezentace 161

Jak vytvořit dobrou reklamu z hlediska formy i obsahu 162

Co je důležité pro dobrý inzerát 162

Titulek 162

Je důležité umístění inzerátu? 162

A jak je to s velikostí inzerátu? 163

Jaké písmo je nejlepší? 164

Jak vytvářet obrazy v reklamě 165

Jaký obraz si nejlépe zapamatujeme? 167

Akustické obrazy 167

Působení barev v reklamě 170

Využití motivu strachu v reklamě 173

Erotika v reklamě 176

Humor v reklamě 178

Sociokulturní faktory tvorby reklamy 179

5. Jak zjistíme účinnost reklamy 185

Kdy je reklama účinná 186

Bariéry při působení reklamy 193

Druhy výzkumů efektivity reklamy 195

Příklady aplikovaného výzkumu reklamy 203

Výzkum cílových skupin 203

Testování návrhů a ověřování účinnosti reklamy 226

Analýza image 252

Image obchodního podniku 253

Psychologická analýza značky 259

Komunikace značek prostřednictvím jejich vlastností 266

Účinnost reklamy na internetu 274

Přílohy

Kodex reklamy 2005 - Rada pro reklamu 289

Mezinárodní kodex marketingového výzkumu ESOMAR 303

Shrnutí 309

Summary 310

Literatura 311

Rejstřík 317

Chcete se na něco zeptat?