Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty

Autor: Věra Kosíková

  • Kód produktu: 88836
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brož., 14x21 cm
  • ISBN: 978-80-247-2433-1
  • Datum vydání: březen 2011
  • Vaše cena s DPH: 149 Kč
ks
    V prodeji

Jak naplňovat vzdělávací cíle? Jakou úlohu v jejich naplňování má psychologie? Jak rozvíjet žádoucí kompetence u žáků? Na co klást důraz v oblasti žákovské a učitelské interakce, v oblasti výukových metod, forem, hodnocení aj.? Na to vše a mnohem víc odpovídá tato publikace. Zaměřuje se zejména na oblast pojetí psychologie, na to, jakým způsobem reaguje na současné požadavky kurikulární reformy. Hlavní důraz je kladen na psychologické porozumění didaktickým otázkám - na oblast, která je velmi zajímavá nejen pro studenty psychologie, pedagogiky, ale i jiných humanitních předmětů. Knihu jistě ocení odborníci (pedagogové, psychologové) v praxi.OBSAH:


Úvod

I. Význam psychologie ve vzdělávání, souvislost se vzdělávacími teoriemi a cíli

1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání

1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání

1.1.1 Modernizace současného pojetí psychologie

1.2 "Pilíře" vzdělávání a jejich psychologické aspekty

1.3 Základní "stavební kameny" kurikulární reformy

2. Vzdělávací cíle a jejich psychologické a psychodidaktické souvislosti

2.1 Vzdělávací cíla a jejich provázanost s rozvíjením klíčových kompetencí

2.1.1 Specifické cíle psychologie

2.2 Učení - rozvíjení psychických jevů

2.3 Klíčové kompetence, psychologický výklad jednotlivých pojmů

2.3.1 Kognitivní svébytnost

2.4 Kognitivní procesy a jejich souvislosti s osvojováním vědomostí a pojmových systémů

2.5 Myšlení jako schopnost řešit problémy

2.5.1 Významné faktory ovlivňující řešení problému

2.6 Rozvoj metakognice a tvořivosti

2.6.1 Metakognice

2.6.2 Tvořivost

2.7 Postoje a hodnoty, jejich psychologické a filozofické souvislosti

2.7.1 Zvnitřňování hodnot z hlediska věku

2.7.2 Klasifikace hodnot z hlediska cílů, potřeb a prožívání

3. Teorie učení z pohledu současného vzdělávání

3.1 Behaviorální koncepce

3.2 Kognitivně psychologické koncepce

3.3 Koncepce humanisticky orientované

3.4 Shrnutí

3.5 Vzdělávací koncepce transmisivní

3.6 Vzdělávací koncepce interpretativní

3.7 Vzdělávací koncepce autonomní

II. Psychologické a psychodidaktické aspekty modernizace školního vzdělávání

4. Psychologické otázky modernizace vyučování

4.1 Zprostředkující model výuky

4.2 Výukový cíl a jeho motivační funkce

4.2.1 Aktualizace žákovských potřeb

4.3 Bloomova taxonomie cílů ve školní praxi

4.4 Vstřícný model výuky

4.5 Pedagogické situace a činnostní učení žáků

4.6 Učivo a jeho místo ve školním vzdělávání

4.6.1 Psychodidaktický přístup k učivu

4.7 Kritéria žádoucího modelu vyučování

5. Výukové strategie v kontextu autoregulace žáka

5.1 Organizační formy výuky s důrazem na žákovu autoregulaci

5.1.1 Organizační formy výuky

5.2 Kooperativní výuka a cíle z ní vyplývající

5.2.1 Cíle sociální

5.2.2 Cíle osobnostně rozvíjející

5.2.3 Cíle (auto)diagnostické

5.3 Výukové metody, jejich charakteristika a klasifikace

5.3.1 Klasifikace metod - stručný přehled

5.4 Metody jako způsoby komplexního rozvoje žáků

6. Konstruktivistická teorie v praxi

6.1 Didaktický konstruktivismus

6.2 Konstruktivistické didaktické postupy

6.2.1 Základní pojmy

6.2.2 Proces vytváření pojmů a komplexních představ

6.3 Konstruktivní vyučování

6.3.1 Cíle a význam, praktická ukázka

III. Psychodidaktické souvislosti v procesu školního hodnocení

7. Pojetí hodnocení, hodnoticí cíle a strategie

7.1 Pojetí hodnocení v podání našich i zahraničních autorů

7.2 Funkce hodnocení s důrazem na formativní funkci

7.2.1 Funkce informativní

7.2.2 Funkce regulativní

7.2.3 Funkce výchovná

7.2.4 Funkce sociální

7.2.5 Funkce prognostická

7.2.6 Funkce motivační

7.2.7 Funkce diagnostická

7.3 Druhy a typy hodnocení

7.3.1 Typy hodnocení

7.4 Formy hodnocení

7.4.1 Jakou formu hodnocení zvolit?

7.5 Metody hodnocení s důrazem na interpretativní a dialogické metody

7.5.1 Shrnující pohled (nejen) na metody

7.6 Cíle a obsah hodnocení (nejen) v psychologii

7.7 Vzájemná návaznost výukových a hodnoticích cílů

7.7.1 Tři oblasti cílů a jejich charakteristika

8. Hodnocení a sebehodnocení

8.1 Objektivita a subjektivita hodnocení

8.1.1 Hodnocení jako zpětná vazba

8.2 Od kvalitního hodnocení k sebehodnocení žáků

8.2.1 Interpretace hodnocení žákem

8.3 školní hodnocení jako vyjádření vztahů mezi učitelem a žákem

8.3.1 Formativní funkce hodnocení

8.4 Autonomní hodnocení a hodnoticí kritéria

8.4.1 Proces přijímání hodnoticích kritérií žákem

9. Práce s chybou a její psychologické souvislosti

9.1 Jak přistupovat k chybě?

9.1.1 Psychologický pohled na chybu

9.2 Rozvíjení metakognice žáků při práci s chybou

9.2.1 Práce s chybou a věkové zvláštnosti

9.2.2 Procesuální pojetí práce s chybou

9.2.3 Chyba se musí identifikovat na začátku učební činnosti

9.3 Konotace významů jako zdroj "chybné interpretace" pojmů

9.3.1 Smysluplná chyba jako zdroj aktivního učení žáka

9.4 Sebehodnocení vlastní učební činnosti, atribuce příčin (ne) úspěchů a chyb

IV. Školní úspěšnost a školní diagnostika v procesu vzdělávání

10. Psychologické aspekty školní úspěšnosti

10.1 Pojetí školní úspěšnosti

10.1.1 Společenská, pedagogická a psychologická rovina školní úspěšnosti

10.2 Přehled nejčastěji uváděných příčin školního neúspěchu

10.2.1 Školní úspěšnost, motivace, hodnocení

10.3 Učitelovy postoje a očekávání a jejich souvislost se školní (ne)úspěšností

10.3.1 Učitelovo očekávání a obraz neúspěšného žáka

10.4 Psychologický pohled na známky, hodnocení a zkoušení žáků, uplatňování principu pozitivního hodnocení

10.4.1 Proč priorita pozitivního hodnocení

10.4.2 Emocionální a sociální aspekt

11. Psychologické podmínky a zvláštnosti výchovně vzdělávacího procesu

11.1 Chybné předpoklady v procesu vzdělávání a jejich negativní důsledky

11.1.1 Rogersovy žádoucí přístupy ke vzdělávání

11.2 Principy výchovného působení vedoucí k autonomii žáka

11.3 Analýza vlivů rodinného prostředí ve vztahu ke vzdělávacímu procesu

12 Školní diagnostika jako nástroj psychodidaktiky

12.1 Základní pojmy pojící se k diagnostikování ve škole (diagnostika, hodnocení, evaluace)

12.1.1 Diagnostika

12.1.2 Hodnocení

12.1.3 Evaluace

12.2 Komplexní diagnostika žáka

12.2.1 Diagnostické otázky

12.3 Diagnostika nadaných žáků

12.3.1 Gardnerova typologie inteligence

12.3.2 Diagnostické údaje vyplývající ze školního prospěchu

12.4 Úroveň sebepojetí žáka - důležitý diagnostický údaj

12.4.1 Mentální reprezentace Já

12.4.2 Otázky směřující k sebereflexi žáků (i učitelů)

13. Diagnostika výuky, učebního stylu žáků a vyučovacího stylu učitele

13.1 Diagnostika učebního stylu žáků

13.1.1 Diagnostické otázky a metody

13.2 Autodiagnostika učitele, učitelův profesní profil

13.2.1 Profesní kompetence učitele

13.2.2 Učitelův vyučovací styl

13.3 Příklady hodnocení vyučovacího procesu a jeho podmínek

V. Ukázky vyučovacích hodin, praktické návody, přílohy, literatura

14. Praktické ukázky a návody

14.1 Konkrétní příklady využití Bloomovy taxonomie na téma "Vztah člověka k prostředí", "Psychohygiena", "Návykové látky"

14.1.1 První cíl: Ochrana životního prostředí

14.1.2 Druhý cíl: Péče o sebe

14.1.3 Třetí cíl: Péče o druhé

14.2 Užití metod podle charakteru poznávacích činností žáka s propojením Bloomovy taxonomie na téma "Zvládání náročných životních situací"

14.3 Ukázky vyučovacích hodin: (postavených na pedagog. Situacích s využitím kooperace) na téma "Zdraví" a "Životní styl"

14.3.1 Závěrečné shrnutí

14.4 Model tříhodinové vyučovací jednotky z psychologie na téma "Sebepojetí"

14.4.1 Vyučovací hodina psychologie - téma "Sebepojetí - sebepoznání"

14.4.2 Vyučovací hodina psychologie - téma "Sebepojetí - vědomí sebe"

14.4.3 Vyučovací hodina psychologie - téma "Sebepojetí - kognitivní, emocionální, konativní složka"

14.5 Využití konstruktivistických postupů ve výuce psychologie při objasňování pojmu "Představivost, typ představivosti"

14.6 Formulace výukových cílů a jejich souvislost s požadavky na výkon žáka a s hodnoticími kritérii žákova výkonu - praktická ukázka na téma "Masmediální sdělení - manipulace"

14.7 Dotazník k diagnostice klíčových kompetencí žáků

14.7.1 Diagnostika kompetencí žáka, dotazník "Moje schopnosti"

15. Ukázky vyučovacích hodin z psychologie

15.1 Vyučovací hodina psychologie na téma "Kamkoli mimo tento svět"

15.2 Vyučovací hodina psychologie na téma "Osobnost"

15.3 Vyučovací hodina psychologie na téma "Jak to vidím já aneb Různé názory a pohledy

16. Přílohy

16.1 Dotazník: "Typ představivosti"

16.2 Dotazník: "Moje schopnosti"

16.3 Příprava na vyučovací jednotku

Literatura

Shrnutí

Summary

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?