Psychosociální krizová spolupráce

Autor: Bohumila Baštecká a kolektiv

 • Kód produktu: 89439
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 320
 • Vazba: brož., 17x24 xm
 • ISBN: 978-80-247-4195-6
 • Datum vydání: srpen 2013
 • Běžná cena s DPH: 429 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -51 Kč
 • Vaše cena s DPH: 378 Kč
ks
  V prodeji

Učebnice se zaměřuje se na současný vývoj: klade důraz na odolnost, komunitu, duchovní potřeby a zdroje, partnerství, rozmanitost a mezioborovost (kterou reprezentuje i autorský kolektiv). Čtenář dostává možnost nahlédnout tato zásadní témata očima duchovního, novináře, sociální pracovnice, filozofa, psycholožky, ale i těch, kdo prožili a přežili mimořádnou událost. Výsledkem je evoluční, antropologický, spirituální, sociálněpsychologický a bezpečnostní pohled na neštěstí a pomoc. Kniha se věnuje též oblastem, které v současnosti vyžadují pozornost (např. kulturním kompetencím, vyhodnocování účinnosti a účelnosti intervence) a seznamuje s pojetím prvních občanských pomocí. Je zacílena na studenty psychosociálních a bezpečnostních oborů a odborníky v daných profesích.OBSAH:ÚVOD

1. NEŠTĚSTÍ, POMOC A SPOLUPRÁCE JAKO ODVĚKÁ LIDSKÁ ZKUŠENOST

1.1 Antropologie, náboženství, filozofie; mýtus: rituál (Bohumila Baštecká)

1.1.1 Kultura

1.1.2 Náboženství

1.1.3 Filozofie a smrt

1.1.4 Mýtus

1.1.5 Obřady – rituály

1.2 Sociální a kulturní antropologie a souvislosti neštěstí (Jan Jung)

1.2.1 Sociální a kulturní antropologie a neštěstí: rámec

1.2.2 Sociální a kulturní antropologie: základní vymezení a vývoj

1.2.3 Metody sociálně a kulturně antropologického výzkumu

1.2.4 Základní pojmy

1.2.5 Exkurz do historie sociokulturního zkoumání neštěstí a možné výhledy

1.2.6 Literatura

1.3 Neštěstí, náboženství a duchovnost (Karel Šimr)

1.3.1 Vymezení pojmů

1.3.2 Náboženská zkušenost a neštěstí

1.3.3 Chápání neštěstí ve velkých náboženstvích

1.3.4 Chápání náboženství ve vývoji jedince ve vztahu k neštěstí

1.3.5 Náboženství a pomoc: uvedení do tématu

1.3.6 Náboženská a duchovní (spirituální) pomoc

1.3.7 Ekumenické bohoslužby po neštěstích jako příklad komunitního rituálu

1.3.8 Závěr

1.3.9 Literatura

1.4 Filozofie a neštěstí (Jan Kranát)

1.4.1 Moudrost a rozhovor

1.4.2 Smysl a údiv

1.4.3 Útěcha

1.4.4 Doporučení k další četbě

1.5 Smrt, ticho a bolest (Bohumila Baštecká)

1.5.1 Zážitek (blízkosti) smrti

1.5.2 Ti, kteří zůstali: bolest a ticho

1.5.3 Truchlení (po neštěstí) a rodiny

1.6 (Strach), stud a vina (Bohumila Baštecká)

1.6.1 Kultura viny, kultura studu

1.6.2 Vina (a stud) v souvislostech neštěstí

1.6.3 Zacházení s vinou

1.7 Altruismus, prosociální chování, hodnoty (Bohumila Baštecká)

1.7.1 Skupina a jedinec při pomáhání

1.7.2 Pomáhající profese

1.8 Ženy (a muži) v neštěstí a pomáhání (Bohumila Baštecká)

1.8.1 Zranitelnost žen a změna genderových rolí

1.8.2 Naše současná kultura a genderová citlivost při pomáhání

1.8.3 „Vývoz“ genderové citlivosti v sociálně-kulturních souvislostech

1.9 Jedinec a hromadné (kolektivní, davové) chování včetně šíření informací v souvislostech neštěstí: komunikace

1.9.1 Jedinec a vnímání rizika (Bohumila Baštecká)

1.9.2 Hromadné chování: útěk a přemístění velkého množství lidí (Bohumila Baštecká)

1.9.3 Šíření informací: krizová připravenost, krizové řízení a média (Bohumila Baštecká, Zuzana Vrbová)

1.10 Komunita, skupina, stát: společenství a patření v souvislostech neštěstí (Bohumila Baštecká)

1.10.1 Vymezení základních (malých) skupin a společenství (obce)

1.10.2 (Místní) komunita při neštěstích: zranitelnost, odolnost, hodnoty a rozmanitost

1.10.3 Komunitní postupy: profesní či občanské oprávnění a politika

1.10.4 Komunitní intervence a intervence na komunitu ne/citlivé v souvislostech (sociálního) státu a zdrojů společenství

1.10.5 Společenství a peníze, dobrovolnictví a dárcovství

1.10.6 Společenství pomáhajících: zážitek spolupráce v zátěži

1.10.7 Souhrn kapitoly o obci a společenství

1.11 Trh s neštěstím versus smysl utrpení (Bohumila Baštecká)

1.11.1 Trh: odborníci, (individuální) zranitelnost, politické zájmy

1.11.2 Utrpení: ztráty, nejistoty, nespravedlnost a vztahování

1.11.3 Smysl (a) spolupráce

1.12 Shrnutí první části: štěstí, neštěstí a pomoc (Bohumila Baštecká)

2. UDÁLOST A REAKCE NA NI: NÁZVOSLOVÍ A VYMEZENÍ V JEDNOTLIVÝCH RESORTECH A SOUVISLOSTECH

2.1 Změna, krize, nejistota, hodnoty a čas (Bohumila Baštecká)

2.1.1 Změna v kulturních souvislostech: chtěná, nechtěná a nevyhnutelná

2.1.2 Fázování katastrofy a udržitelný rozvoj

2.1.3 Souřadnice změny: čas (rychlost a trvání), rozsah a dosah

2.1.4 Krize a změna; zvládání (management) krizí a změn

2.1.5 Hrozba a riziko

2.1.6 Shrnutí kapitoly: báj/eč/ný svět krizí a rizik

2.2 Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací v kontextu vnitřní bezpečnosti státu (Ivan Koleňák)

2.2.1 Základní pojmy

2.2.2 Havarijní, typové a krizové plány

2.2.3 Krizové stavy

2.3 Neštěstí versus psychotraumatizující událost: psychologie a psychiatrie v kontextu odvěké zkušenosti (Bohumila Baštecká)

2.4 Krizová pomoc v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí (Bohumila Baštecká)

2.5 Meziresortní spolupráce v gesci Ministerstva vnitra: integrovaný záchranný systém, krizová připravenost a krizové řízení (Ivan Koleňák, Bohumila Baštecká)

2.6 Ochrana obyvatelstva a humanitární pomoc včetně náboženské pomoci: resort vnitra s kořeny v Ženevských úmluvách

2.6.1 Kulturní a náboženská citlivost, respektování odlišnosti (Bohumila Baštecká)

2.6.2 Ochrana a připravenost obyvatel (Bohumila Baštecká)

2.6.3 Pohled do historie ochrany obyvatelstva a současné pojetí v České republice (Ivan Koleňák)

2.7 Jak (si) lidé běžně pomáhají (krizové řízení) (Bohumila Baštecká)

2.7.1 Posílení dobrého vztahu k sobě samému

2.7.2 Posílení dobrého vztahu k druhým

2.7.3 Posílení dobrého vztahu ke světu a zásvětí

2.7.4 Shrnutí: (profesionální) pomoc, která posiluje

2.8 Jak se lidé běžně učí, připravují a zocelují (odolnost a krizová připravenost) (Bohumila Baštecká)

2.8.1 Připravenost a odolnost ve vztahu k opakování události

2.8.2 Výchova k připravenosti: být připraven pře/žít

2.8.3 Odolnost (hodnoty, síly, ctnosti): být připraven zemřít

2.8.4 Souhrn o připravenosti, odolnosti a zvládání

2.9 Výkladové nesnáze mezi pojmy a resorty, napětí subjekt–objekt (Bohumila Baštecká)

2.9.1 Pojmosloví

2.9.2 „Objektivní“ situace a „subjektivní“ reakce na situaci

2.9.3 Spojeni v pomoci a bez/moci

2.9.4 Spojeni hodnotou lidské důstojnosti

3. PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ POMOC A SPOLUPRÁCE ANEB POMOC LIDEM, RODINÁM, ORGANIZACÍM A OBCÍM ZASAŽENÝM (HROMADNÝMI) NEŠTĚSTÍMI

3.1 Vymezení psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)

3.2 Východiska psychosociální krizové pomoci a spolupráce: postoje, hodnoty, zásady (Bohumila Baštecká)

3.2.1 Antropologický základ psychosociální krizové pomoci a spolupráce

3.2.2 Hodnoty

3.2.3 Zásady

3.3 Dosahování cílů psychosociální krizové pomoci a spolupráce (Bohumila Baštecká)

3.3.1 Povaha, prostředky a nástroje psychosociální krizové pomoci a spolupráce

3.3.2 Souřadnice psychosociální krizové pomoci a spolupráce

3.3.3 Pomáhající: rozmanitost rolí a úkolů v čase

4. OBLASTI, KTERÝM DNES VĚNUJEME ZVLÁŠTNÍ POZORNOST

4.1 Komunita a její rozvoj (Anna Juráčková)

4.1.1 Komunita

4.1.2 Vznik, podoby a cíle komunitních programů a přístupů

4.1.3 Komunitní sociální práce

4.1.4 Užití komunitních přístupů a jejich vývoj

4.1.5 Závěr

4.1.6 Literatura

4.2 Média a jejich úloha v souvislosti s neštěstími (Milan Kopecký)

4.2.1 Společenské souvislosti zpráv o neštěstí

4.2.2 Historické souvislosti zpráv o neštěstí

4.2.3 Publikum: příjemci zpráv

4.2.4 Novinář: tvůrce zpráv

4.2.5 Redakce a její fungování

4.2.6 Formy a žánry novinářské práce

4.2.7 Mediální agenda

4.2.8 Etika žurnalistiky

4.2.9 Komunikace s novináři

4.2.10 Mimořádná událost a zájem médií

4.2.11 Krizová komunikace s médii a prostřednictvím médií

4.2.12 Závěr

4.2.13 Použitá literatura a zdroje

4.2.14 Příloha: základní novinářské pojmy a hantýrka

4.3 Lidé migrující a kulturní kompetence (Eva Dohnalová)

4.3.1 Základní pojmy z oblasti migrace a členění migrace

4.3.2 Základní informace o migraci a integraci v mezinárodním a českém kontextu

4.3.3 Legislativní kontext pobytu cizinců v České republice

4.3.4 Psychosociální specifika integrace migrantů do hostitelské společnosti

4.3.5 Postoje, přesvědčení a postupy pro kulturně kompetentní praxi

4.3.6 Závěr

4.3.7 Literatura

4.4 Účelnost a účinnost pomoci: měření a hodnocení (Jana Vondráčková)

4.4.1 Vymezení pojmů

4.4.2 Měření a hodnocení účelnosti

4.4.3 Měření a hodnocení účinnosti

4.4.4 Závěr

4.4.5 Příloha 1: příklady kvantitativních hodnoticích technik

4.4.6 Příloha 2: kvalitativní postupy při hodnocení účelnosti – strategie participativního sběru dat

4.4.7 Literatura

5. KAŽDÁ UDÁLOST JE NOVÁ: PŘÍKLAD ŽELEZNIČNÍHO NEŠTĚSTÍ U STUDÉNKY V SRPNU 2008

5.1 Vracela jsem se domů z lázní (Naděžda Tomčíková)

5.2 Jsem občanem města Studénka (Rudolf Svoboda)

5.3 Respekt k sobě, druhým a životu (Bohumila Baštecká)

6. ZÁVĚR: PSYCHOSOCIÁLNÍ KRIZOVÁ SPOLUPRÁCE JAKO PROFESE (Bohumila Baštecká)

6.1 Známka profesionality: zaměření na smysl a hodnocení výsledku

6.2 Předmět oboru: společenství a člověk ve vztazích a sebepřesahu v souvislostech neštěstí

6.3 Rámec oboru: sdílená zasaženost, hodnoty, potřeby, uznání

6.4 Profese a občanství: patření, dlouhodobost, zdroje, sítě

6.5 Profese a (výzkumná) reflexe

6.6 Profese a uplatnění

PŘÍLOHY

Příloha 1: První občanské pomoci

Příloha 2: Vodítka pro kulturní analýzu – analýzu prostředí

Příloha 3: Příručka pro školy Když se stane neštěstí

AUTOŘI

LITERATURA VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONNÝCH NOREM

Další zákony

Literatura

REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?