Rádce nájemníka bytu (8. zcela přepr. vyd.)

Autor: Milan Taraba, Lenka Veselá

 • Kód produktu: 89836
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 256
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-5030-9
 • Datum vydání: říjen 2015
 • Běžná cena s DPH: 99 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -10 Kč
 • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
  V prodeji

Kniha v současné době jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled informací z nového občanského zákoníku pro nájemce, pronajímatele, vlastníky nemovitostí, obce, bytová družstva a jejich členy a další se zájmem o bytovou problematiku. Je praktickou příručkou, nabízí ucelený přehled právní úpravy v oblasti nájemního bydlení s ohledem na zásadní změny, které vyplývají z Nového občanského zákoníku. Obsahuje nečastěji pokládané dotazy nájemců a vlastníků nemovitostí s vypracovanými odpověďmi, plná znění či vybraná ustanovení platných právních předpisů a vzory smluv a podání. Vysvětluje roli státu v nájemních vztazích, zejména příspěvek na bydlení a způsoby jeho čerpání. V knize čtenáři najdou i novou legislativní úpravu služeb spojených s užíváním bytu.OBSAH:Úvod

1. Bydlení v otázkách a odpovědích

1.1 Nájem bytu a domu, nájemní smlouva a její obsah

1.2 Nájemné, sjednávání nájemného

1.3 Služby spojené s užíváním bytu

1.4 Jistota

1.5 Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

1.6 Stav a kvalita bytu

1.7 Závady a poškození v domě a bytě, kontrola bytu, stavební úpravy

1.8 Společný nájem bytu, bydlení manželů, členové nájemcovy domácnosti

1.9 Podnájem bytu

1.10 Následky smrti nájemcem, přechod nájmu bytu

1.11 Zánik nájmu bytu

1.12 Vyklizení bytu po skončení nájmu

1.13 Nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení

2. Příspěvek na bydlení

3. Vzory smluv a podání

3.1 Smlouva o nájmu bytu

3.2 Oznámení nájemce o zvýšení počtu osob žijících v bytě

3.3 Uplatnění práva na slevu z nájemného

3.4 Uplatnění práva na náhradu odůvodněných nákladů vynaložených na odstranění závady, která brání řádnému užívání bytu

3.5 Námitky nájemce ke způsobu a obsahu vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu

3.6 Dohoda o zániku nájmu bytu

3.7 Výpověď nájemce z nájmu bytu na dobu neurčitou

3.8 Výpověď nájemce z nájmu bytu na dobu určitou

3.9 Výpověď pronajímatele z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou

3.10 Výzva pronajímatele před podáním výpovědi nájemci pro zvlášť závažné porušení povinností

3.11 Výpověď pronajímatele z nájmu bytu bez výpovědní doby pro zvlášť závažné porušení povinností nájemce

3.12 Námitky nájemce proti výpovědi pronajímatele

3.13 Žaloba na určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu z důvodu její neoprávněnosti

3.14 Žaloba pronajímatele o vyklizení bytu po uplynutí sjednané doby nájmu

3.15 Návrh povinného na odklad výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu

3.16 Žaloba na určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé

3.17 Žaloba na zrušení společného nájemního práva k bytu po rozvodu manželství

4. Výběr základních právních předpisů

4.1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení)

4.2 Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě

4.3 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob (vybraná ustanovení)

4.4 Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

4.5 Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ze dne 19. února 2013

4.6 Vyhláška č. 428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (vybraná ustanovení)

4.7 Vyhláška č. 372/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

4.8 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (vybraná ustanovení)

4.9 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (vybraná ustanovení)

5. Přehled dalších právních předpisů vztahujících se k problematice bydlení

6. Použitá literatura

Chcete se na něco zeptat?