Powered by Smartsupp

Reklamační řád pro poskytování služeb

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím on-line obchodu ANAG od naší společnosti

ANAG, spol. s r. o.,
se sídlem
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc
IČ: 25354671
DIČ: CZ25354671

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9653

Adresa pro doručování:
ANAG, spol. s r. o.,
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc
Telefonní číslo: +420 585 757 411
Kontaktní e-mail: anag@anag.cz

 1. Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?
 2. Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:
  služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
  služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.

 3. Jaká je záruční doba poskytované služby?
 4. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

 5. Jaká práva z vadného plnění máte?
 6. V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

 7. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
 8. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
  jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
  jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb a právních předpisů.

 9. Jak postupovat při reklamaci?
 10. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
  Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále vždy telefonicky, e-mailem či písemně, a to tak, že vadu označíte nebo oznámíte, jak se projevuje.
  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
  Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
  V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2016.