Powered by Smartsupp

Reklamační řád pro prodej knih a časopisů

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu ANAG od naší společnosti

ANAG, spol. s r. o.,
se sídlem
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc
IČ: 25354671
DIČ: CZ25354671

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9653

Adresa pro doručování:
ANAG, spol. s r. o.,
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc
Telefonní číslo: +420 585 757 411
Kontaktní e-mail: anag@anag.cz

 1. Za jaké vady zboží odpovídáme?
 2. Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:
  - má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
  - je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  - vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  v případě nákupu digitálního obsahu dále odpovídáme za to, že odkaz ke stažení je plně funkční a umožňuje stažení plnohodnotného digitálního obsahu specifikovaného na webovém rozhraní.
  Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.
  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

 3. Jaká je záruční doba?
 4. u nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

 5. Jaká práva z vadného plnění máte?
 6. v případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.
  u odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
  v případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.
  Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
  Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 7. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
 8. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
  jste o vadě před převzetím věci věděli;
  jste vadu sami způsobili;
  uplynula záruční doba.
  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
  opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
  vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.
  u věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
  Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 9. Jak postupovat při reklamaci?
 10. Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
  Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
  pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.
  reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) spolu s vyplněným Reklamačním protokolem na naši kontaktní adresu, do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla.
  v případě digitálního obsahu zasláním reklamovaného odkazu pro stažení či samotného digitálního obsahu na naší elektronickou adresu.
  Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.
  Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
  Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. o uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.
  V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. 1. 2016